สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานเจริญ
2. เด็กชายพงศกร  เกตุลืม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พละมาตย์
 
1. นางสาวลักขณา  พระภักดี
2. นางสุพัฒตรา  คงเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก่นนอก
2. เด็กชายศิริวัฒน์  รักเกษม
 
1. นายสมพร  พรมวงษ์ษา
2. นางสาวลักขณา  กันสการ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  พยัคฆะ
2. เด็กชายนฤดล  เวชบุญ
 
1. นายสมพร  พรมวงษ์ษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวิศา  เกตุไหม
 
1. นางสุพัฒตรา  คงเจริญ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก่นนอก
2. เด็กชายพชรพล  เย็นไธสง
3. เด็กชายศิริวัฒน์  รักเกษม
4. เด็กชายอัครเดช  ฉิมพีลี
5. เด็กชายเพชรแท้  ศรีกุล
6. เด็กชายเสถียร  พิทักษา
 
1. นายสังคม  โกศลจิตร
2. นางสาวสุจิตรา   อร่ามศรี
3. นางสาวลักขณา  กันสการ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แก้วอำไพ
2. เด็กหญิงศศิธร  เรามานะ
3. เด็กหญิงอารญา  อุตส่าห์
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
2. นางสาวสุจิตรา  อร่ามศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์วไล  แก้วอำไพ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  พวงทอง
3. เด็กหญิงอารญา  อุตส่าห์
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
2. นางสาวสุจิตรา  อร่ามศรี
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83.14 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐชากร  รินโยธา
 
1. นางสาวลักขณา  พระภักดี