สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สาลากุล
2. เด็กหญิงวงค์เดือน   พรามกูล
3. เด็กหญิงสายธาร   เงินทรัพย์
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองคำ
5. เด็กหญิงเดียนา   สาลีนาค
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นายธวัช   แหวนเงิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีภัทร   งามทรัพย์
2. เด็กหญิงอสิตา   แก้วสุวรรณ์
 
1. นางจิรภา   ประเสริฐศรี
2. นางสนม   พุฒศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กุลวิมล
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   งามละม่อม
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา   เงินหล่อ
 
1. นางนุชนารถ    วงษ์มาก
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยูคา   เพียบ
 
1. นางสมปอง   ปูคะธรรม
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กชายธนกมล   เกิดตลาดแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต   เกิดตลาดแก้ว
3. เด็กหญิงวริษา   ขันติยู
 
1. นางสาวฉัตรสุดา   งามแสง
2. นางสมปอง  ปูคะธรรม