สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายกษิดิศ   เงินสิน
2. เด็กหญิงอรอนงค์   ถีระวงษ์
 
1. นางจิรภา   ประเสริฐศรี
2. นางสนม   พุฒศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงจตุรพร   เงินคง
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัฐฎา   เงินชื่น
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พูลเจริญ
2. เด็กหญิงพัชราพร   ชื่นทรวง
3. เด็กหญิงพัชราภา   นาวาพนม
4. เด็กหญิงอริศรา   กว้างนอก
5. เด็กหญิงอสิตา   แก้วสุวรรณ์
6. เด็กหญิงอารียา   กันประดับ
7. เด็กหญิงอินทิรา   งดกระโทก
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พิจารณ์
 
1. นางพนิดา   สิงห์วงศ์
2. นางสาวธิติกา   ณ วารี
3. นางสาวญาณิศา   เทียมทะนงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพร   จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวทิพย์ภวัน   กุสุริ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมลภัส    พินิจ
 
1. นางสาวทิพย์ภวัน   กุสุริ