สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พิจารณ์
 
1. นางพูนทวี   พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 7 1. นางสาวจารวี   ดาทอง
 
1. นางวราภรณ์  งามขำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นายธวัช   แหวนเงิน
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสุภัชชา   อัมพาพรม
 
1. นางวิไลวรรณ   แหวนเงิน