สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พิจารณ์
 
1. นางพูนทวี   พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 7 1. นางสาวจารวี   ดาทอง
 
1. นางวราภรณ์  งามขำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นายธวัช   แหวนเงิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สาลากุล
2. เด็กหญิงวงค์เดือน   พรามกูล
3. เด็กหญิงสายธาร   เงินทรัพย์
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองคำ
5. เด็กหญิงเดียนา   สาลีนาค
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นายธวัช   แหวนเงิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายกษิดิศ   เงินสิน
2. เด็กหญิงอรอนงค์   ถีระวงษ์
 
1. นางจิรภา   ประเสริฐศรี
2. นางสนม   พุฒศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีภัทร   งามทรัพย์
2. เด็กหญิงอสิตา   แก้วสุวรรณ์
 
1. นางจิรภา   ประเสริฐศรี
2. นางสนม   พุฒศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กุลวิมล
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงจตุรพร   เงินคง
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   งามละม่อม
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัฐฎา   เงินชื่น
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา   เงินหล่อ
 
1. นางนุชนารถ    วงษ์มาก
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พูลเจริญ
2. เด็กหญิงพัชราพร   ชื่นทรวง
3. เด็กหญิงพัชราภา   นาวาพนม
4. เด็กหญิงอริศรา   กว้างนอก
5. เด็กหญิงอสิตา   แก้วสุวรรณ์
6. เด็กหญิงอารียา   กันประดับ
7. เด็กหญิงอินทิรา   งดกระโทก
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พิจารณ์
 
1. นางพนิดา   สิงห์วงศ์
2. นางสาวธิติกา   ณ วารี
3. นางสาวญาณิศา   เทียมทะนงค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพร   จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวทิพย์ภวัน   กุสุริ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมลภัส    พินิจ
 
1. นางสาวทิพย์ภวัน   กุสุริ
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุวัฒน์   เจริญชัย
2. เด็กชายเกรียงไกร   เงินทรัพย์
 
1. นายวีระพล   วรโส
2. นางสาวทิพย์ภวัน   กุสุริ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายณรงค์ศักดิ์   นิลประกาศ
2. เด็กชายทวีชัย   นิลมณี
3. นายพรชัย   ถีระวงษ์
 
1. นายสุพจน์   ณรงค์เพชร
2. นางรุ่งทิวา  ณรงค์เพชร
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยูคา   เพียบ
 
1. นางสมปอง   ปูคะธรรม
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กชายธนกมล   เกิดตลาดแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต   เกิดตลาดแก้ว
3. เด็กหญิงวริษา   ขันติยู
 
1. นางสาวฉัตรสุดา   งามแสง
2. นางสมปอง  ปูคะธรรม
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสุภัชชา   อัมพาพรม
 
1. นางวิไลวรรณ   แหวนเงิน