สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉิมมา
 
1. นางรวิตา  อินทร์กลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทกร  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันคำ
3. เด็กหญิงวรฤทัย  มุขแสง
4. เด็กหญิงสายทิตย์  ดีนวน
5. เด็กหญิงอริสรา  แย้มศรี
 
1. นางเรณู  มิ่งวิมาร
2. นางสาวผานิต  เอี่ยมโคกสูง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงหฤทัย  คุณจาง
 
1. นางสาวพัชรี  เสือพงษ์ใหญ่
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกสมบูรณ์
 
1. นางปัจฉา  หวลประไพ
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงศ์วังจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวณีย์  ดีโสภา
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ