สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวัศยา  ดีกร
 
1. นางรวิตา  อินทร์กลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานี  มั่นจิต
2. เด็กหญิงพรรนิภา  เจนขนบ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ฉิมมา
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร
2. นายชาญวิทย์  สรงสระ
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ฉ่ำดำ
 
1. นางวิไลพรรณ  นิมิตรหมื่นไวย