สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวัศยา  ดีกร
 
1. นางรวิตา  อินทร์กลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉิมมา
 
1. นางรวิตา  อินทร์กลาง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานี  มั่นจิต
2. เด็กหญิงพรรนิภา  เจนขนบ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ฉิมมา
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร
2. นายชาญวิทย์  สรงสระ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทกร  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันคำ
3. เด็กหญิงวรฤทัย  มุขแสง
4. เด็กหญิงสายทิตย์  ดีนวน
5. เด็กหญิงอริสรา  แย้มศรี
 
1. นางเรณู  มิ่งวิมาร
2. นางสาวผานิต  เอี่ยมโคกสูง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงหฤทัย  คุณจาง
 
1. นางสาวพัชรี  เสือพงษ์ใหญ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกสมบูรณ์
 
1. นางปัจฉา  หวลประไพ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงศ์วังจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวณีย์  ดีโสภา
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ฉ่ำดำ
 
1. นางวิไลพรรณ  นิมิตรหมื่นไวย