สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.81 เงิน 5 1. เด็กชายธนดล   ชัยบุดดี
2. เด็กชายธีรภัทร   บุญศรี
 
1. นายสุนทร   คำคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุดธิรัมย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ภู่ครบุรี
 
1. นางสาวจันเพ็ญ   มณีฉาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิกร   หงษา
2. เด็กชายไกรจักร  เกตุการ
 
1. นางสาวจันเพ็ญ   มณีฉาย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายมงคล   กระแสโสม
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรชิต  สินจังหรีด
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงคล  กระแสโสม
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญมน  ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร