สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พิมพ์น้อย
 
1. นางกัญญาภัค  แสนเวียงจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายมวยไทย  มานี
 
1. นางมยุรี   เถาว์ชาลี