สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสกสันต์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสุธีญา  สีหะราช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริศดาพร  ผิ้วไธสง
2. เด็กชายศุภวัช  พาคำ
 
1. นางสุธีญา  สีหะราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ดวงใจ
2. เด็กชายศุภสันต์  ประสงค์
 
1. นางสุธีญา  สีหะราช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานติมา  แก้ววันทา
 
1. นางสุธีญา  สีหะราช