สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงญฐพร   ถาวรผล
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
2. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์   ทององค์
 
1. นางสาวรัชฎาพร   มีอาษา
2. นางกาญจนา   จำปาเทศ