สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงญฐพร   ถาวรผล
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง สิริรัตน์   ผายพิมาย
2. เด็กหญิงนฤมล   สว่างกุล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์   ผลจันทา
4. เด็กหญิงปาลิณี    แม่นปืน
5. เด็กหญิงภารีพัชร์   ใสเวช
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   แสงสาย
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำใส
8. เด็กหญิงอาทิตย์    ตาลเยื้อน
9. เด็กหญิงเกศฎาพร   ทององค์
10. เด็กหญิงโชติกา   สินคำ
 
1. นายบำรุง  ถาวรสาลี
2. นางรัดดา   ถาวรสาลี
3. นางระนอง   สนเกื้อกูล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
 
1. นางรำพรรณ   มีอาษา
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
2. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์   ทององค์
 
1. นางสาวรัชฎาพร   มีอาษา
2. นางกาญจนา   จำปาเทศ