สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีทองหลาง
2. เด็กชายอาทิตย์  พลอยประเสริฐ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เทียมสุวรรณ
2. นายพนมชัย  ขอดเมชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดุจดาว  โสดาพันธ์
2. เด็กชายราธิวัส  วงศ์ศรีนวน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เทียมสุวรรณ
2. นายพนมชัย  ขอดเมชัย
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัชราพร  ทรงศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  ทิพศรีราช