สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  อายครรัมย์
2. เด็กหญิงศิริการ  แก้วสันเที๊ยะ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์ประสงค์
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สมร
2. เด็กหญิงสโรชา  พุทธเสน
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทาจำรัส
2. เด็กชายทองแทน  อินทร์กานอน
3. เด็กชายวรายุส  ทองคำ
4. เด็กชายวิโรจน์  จีนพานิช
5. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วแก่น
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
2. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เกษมเจริญ
2. เด็กชายนาวิน   หมึกประเสริฐ
3. เด็กชายสุทินันท์  คงภักดี
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กชายชลธี  คำสนิท
2. เด็กชายธีรเดช  จอมโชติ
3. เด็กชายสุริยา  ถาวรพัฒน์
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  สีพลัง
2. เด็กหญิงพรชิตา  จีนพานิช
3. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวประสาน
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางพนิดา  พุ่มไม้
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สมร
2. เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสโรชา  พุทธเสน
 
1. นางสุปัณณี  มหาทรัพย์สมบัติ
2. นางนพมาศ  พรหมเมตตา