สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุษบา  แนนกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บุญหล้า
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมิ่งสาลี
 
1. นางอัญชลี  ปรางทอง
2. นางณัฐนภา  แย้มสมุทร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายขวัญนิมิต  แก้วกัลยา
2. เด็กชายธนิตชัย  งามสร้อย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปางสุข
 
1. นางอัญชลี  ปรางทอง
2. นายพิษณุ  แย้มอรุณพิพัฒ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บุญหล้า
2. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์สมร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมิ่งสาลี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  อนงค์พร
5. เด็กหญิงอารียา  อินทร์นอก
 
1. นางณัฐนภา  แย้มสมุทร
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอทิญญา  อะช่วยรัมย์
2. เด็กหญิงอารียา   ผาโคตร
 
1. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
2. นางกรรณิการ์  นันทเทศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  วงค์ธรรม
2. เด็กหญิงศิริกานต์  แก้วสันเที๊ยะ
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายจิตร์วิสุทธิ์  ต้อนโสกรี
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริลำจวน
3. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริลำจวน
4. เด็กชายปาณวัฒน์  คล่องการ
5. เด็กชายวิทยา  ถาวรพัฒน์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  บัญญัติ
 
1. นายวทัญญู  พรหมเมตตา
2. นางนพมาศ  พรหมเมตตา
3. นางจารวี  โกสุม