สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  อินทร์ประสงค์
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  อายครรัมย์
2. เด็กหญิงศิริการ  แก้วสันเที๊ยะ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์ประสงค์
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สมร
2. เด็กหญิงสโรชา  พุทธเสน
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุษบา  แนนกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บุญหล้า
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมิ่งสาลี
 
1. นางอัญชลี  ปรางทอง
2. นางณัฐนภา  แย้มสมุทร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายขวัญนิมิต  แก้วกัลยา
2. เด็กชายธนิตชัย  งามสร้อย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปางสุข
 
1. นางอัญชลี  ปรางทอง
2. นายพิษณุ  แย้มอรุณพิพัฒ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บุญหล้า
2. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์สมร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมิ่งสาลี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  อนงค์พร
5. เด็กหญิงอารียา  อินทร์นอก
 
1. นางณัฐนภา  แย้มสมุทร
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทาจำรัส
2. เด็กชายทองแทน  อินทร์กานอน
3. เด็กชายวรายุส  ทองคำ
4. เด็กชายวิโรจน์  จีนพานิช
5. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วแก่น
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
2. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญมี
2. เด็กหญิงอนุสรา   น้อยนิ่ม
 
1. นางธนนันท์    ศรีสวัสดิ์
2. นางณัฐนภา   แย้มสุนทร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอทิญญา  อะช่วยรัมย์
2. เด็กหญิงอารียา   ผาโคตร
 
1. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
2. นางกรรณิการ์  นันทเทศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  วงค์ธรรม
2. เด็กหญิงศิริกานต์  แก้วสันเที๊ยะ
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เกษมเจริญ
2. เด็กชายนาวิน   หมึกประเสริฐ
3. เด็กชายสุทินันท์  คงภักดี
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายจิตร์วิสุทธิ์  ต้อนโสกรี
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริลำจวน
3. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริลำจวน
4. เด็กชายปาณวัฒน์  คล่องการ
5. เด็กชายวิทยา  ถาวรพัฒน์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  บัญญัติ
 
1. นายวทัญญู  พรหมเมตตา
2. นางนพมาศ  พรหมเมตตา
3. นางจารวี  โกสุม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กชายชลธี  คำสนิท
2. เด็กชายธีรเดช  จอมโชติ
3. เด็กชายสุริยา  ถาวรพัฒน์
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  สีพลัง
2. เด็กหญิงพรชิตา  จีนพานิช
3. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวประสาน
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางพนิดา  พุ่มไม้
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สมร
2. เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสโรชา  พุทธเสน
 
1. นางสุปัณณี  มหาทรัพย์สมบัติ
2. นางนพมาศ  พรหมเมตตา