สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณนารี  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงนิรมล  นุชนารถ
3. เด็กหญิงมอม  เฮง
 
1. นางวราภรณ์  สังเว
2. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายธารธรรม  โคตรสงคราม
2. เด็กชายนฤทธ์สลงกรณ์  เกตุธานี
3. เด็กชายอนุศักดิ์  วรรณยนต์
 
1. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
2. นางวราภรณ์  สังเว
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายปุระชัย  ปิ่นทองเจริญดี
2. เด็กชายภานรินทร์  ปัตซา
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายวชิระ  สุทารส
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศ์  สว่าง
2. เด็กชายสิเคียง  ตัน
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายวชิระ  สุทารส
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   วงสา
2. เด็กชายโภคิน  บัวระบัดทอง
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายวชิระ  สุทารส