สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณา  งามทอง
 
1. นางวราลักษณ์  บัวระบัดทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณา  งามทอง
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เมฆหมอก
 
1. นายชูชาติ  มั่งคั่ง
2. นางพัฒชรี  ศรีสำอางค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายเสาวัฒนะ  ลน
 
1. นางวนิดา  โกนโกสพ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลิสา  ฮง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลเดช