สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรนิภา  เชื้อบัวคำ
 
1. นายวิเชียร  โกนโกสพ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65.14 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธารนรินทร์   เทศยา
 
1. นางสุกานดา   แร่กาสินธุ์
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายพานิต  สุข
 
1. นางสาวณัฐติมา  สง่าวงษ์