สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณา  งามทอง
 
1. นางวราลักษณ์  บัวระบัดทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธารธรรม  โคตรสงคราม
2. เด็กชายนฤทธ์สลงกรณ์  เกตุธานี
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์แถม
 
1. นางวราลักษณ์  บัวระบัดทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณนารี  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงนิรมล  นุชนารถ
3. เด็กหญิงมอม  เฮง
 
1. นางวราภรณ์  สังเว
2. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายธารธรรม  โคตรสงคราม
2. เด็กชายนฤทธ์สลงกรณ์  เกตุธานี
3. เด็กชายอนุศักดิ์  วรรณยนต์
 
1. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
2. นางวราภรณ์  สังเว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณา  งามทอง
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เมฆหมอก
 
1. นายชูชาติ  มั่งคั่ง
2. นางพัฒชรี  ศรีสำอางค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายเสาวัฒนะ  ลน
 
1. นางวนิดา  โกนโกสพ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรนิภา  เชื้อบัวคำ
 
1. นายวิเชียร  โกนโกสพ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุพรรณา   เลียบ
 
1. นางพัฒชรี  ศรีสำอางค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลิสา  ฮง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลเดช
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงญาณนารี  จันทะวงษ์
2. เด็กชายมอม  เฮง
 
1. นางนัยนา  เนียรศิริ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายปุระชัย  ปิ่นทองเจริญดี
2. เด็กชายภานรินทร์  ปัตซา
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายวชิระ  สุทารส
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศ์  สว่าง
2. เด็กชายสิเคียง  ตัน
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายวชิระ  สุทารส
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   วงสา
2. เด็กชายโภคิน  บัวระบัดทอง
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายวชิระ  สุทารส
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65.14 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธารนรินทร์   เทศยา
 
1. นางสุกานดา   แร่กาสินธุ์
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายพานิต  สุข
 
1. นางสาวณัฐติมา  สง่าวงษ์