สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  สานมะโน
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประเสริฐ  อินทรกำแหง
2. เด็กชายอัฏฐพงศ์  มากคง
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ห่อทรัพย์
2. เด็กหญิงวรินธร  สีรอด
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพรพิมล  พันธ์เพ็ชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวันวิสา  สร้อยสวาท
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  คงแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชูสกุล
 
1. นายพรพิมล  พันธ์เพ็ชร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายมงคล  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเที่ยง
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  ใยมุง
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชุดา  ไร่ขาม
 
1. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิรชา  ตะคอนรัมย์
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงลดามาส  คำเกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  คำแสนพันธ์
3. เด็กหญิงแพทลดา  แสวงดี
 
1. นายจิรายุ  คันธารณฤมิตร
2. นางปิยะนิดา  บุตรสาระ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุดี
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  รัตนพันธ์
 
1. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุริวงษ์
2. เด็กชายเอกนพรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  คชรินทร์
 
1. นางสาวสุวนัน  ศรีจันทร์