สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปริศนา  สมัญญา
2. เด็กหญิงอาภารัตน์  เป้งไชโม
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ยางนอก
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายศรัณย์ชัย  บัวพุฒ
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สมน้อย
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  คำมาพันธ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ม่วงมิตร
2. นายจิรายุ  คันธารณฤมิตร
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 20 1. เด็กชายสุณัฐพงษ์  พินิจมนตรี
 
1. นางวันรัฐ  เดชารักษ์