สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  สานมะโน
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกนกพร  ประภาษี
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ช่วยณรงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  ม่วงมิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปรียานุช  อุทธรส
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมมาศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียสีนุย
3. เด็กหญิงวันนิสา  สร้อยสวาท
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปริศนา  สมัญญา
2. เด็กหญิงอาภารัตน์  เป้งไชโม
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประเสริฐ  อินทรกำแหง
2. เด็กชายอัฏฐพงศ์  มากคง
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ยางนอก
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กิ่งคำ
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ห่อทรัพย์
2. เด็กหญิงวรินธร  สีรอด
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพรพิมล  พันธ์เพ็ชร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวันวิสา  สร้อยสวาท
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  คงแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชูสกุล
 
1. นายพรพิมล  พันธ์เพ็ชร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทยิดา  สิงหา
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  เรียมภักดี
 
1. นางนพรัตน์  เย็นจิต
2. นางสาวจงรักษ์  กงจีน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วงศ์คำภา
 
1. นายอภิชาติ  พรหมเคียงคูณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายมงคล  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุดเฉลียว
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธินันท์  ศรีจันทร์
 
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรณิการ์  จันสอน
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัชพล  พินิจมนตรี
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเที่ยง
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  ใยมุง
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงวันวิสา  ใจยงค์
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สีมาแก้ว
2. เด็กหญิงธิติยา  คุณชม
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
5. เด็กหญิงปวีลดา  ปุยฝ้าย
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  เทียนไธสง
7. เด็กหญิงอรุณี  บุญศักดิ์
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินเขต  สีโย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สีมาแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนนท์  ม้อมพะเนาว์
4. เด็กหญิงธิติยา  คุณชม
5. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
6. เด็กชายนิติธร  ชุมนุมชาติ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
8. เด็กหญิงปวีลดา  ปุยฝ้าย
9. เด็กหญิงวิรดา  ปัดถานนท์
10. เด็กหญิงสาวินี  บำรุง
11. เด็กหญิงสิราวรรณ  เทียนไธสง
12. เด็กชายอนุชา  คำพรมมา
13. เด็กชายอรรถพล  รักษ์ด้วง
14. เด็กหญิงอรุณี  บุญศักดิ์
15. เด็กชายอาเนช  สุขบำรุง
16. เด็กชายเปรมทนน  คำพุฒ
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติมา  บาลี
2. เด็กชายจีระเดช  แสนสุรินทร์
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุดี
4. เด็กหญิงดวงกมล  สุโพธิ์
5. เด็กหญิงนก  กิ้นบูราณ
6. เด็กหญิงนิสา  ลาจันทะ
7. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  มณฑาลพ
8. เด็กหญิงประวรรณา  เลือดน้ำเค็ม
9. เด็กชายปรเมศน์  ดวงภักดิ์รัมย์
10. เด็กหญิงศศิตรา  บุญขันธ์
11. เด็กชายสมชาย  จึงกลาง
12. เด็กชายสระแก้ว  พันธ์รักษา
13. เด็กหญิงสุจีภรณ์  สมน้อย
14. เด็กหญิงสุภาวดี  กันธะธง
15. เด็กชายเขมณัฐ  ดาศรี
16. เด็กชายเจษฎา  แช่มชื่น
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธาราพร  ไกรลักษณ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ร่วมกุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำเกิ่ง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ตาไธสง
5. เด็กชายสิทธินันท์  ศรีจันทร์
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชุดา  ไร่ขาม
 
1. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิรชา  ตะคอนรัมย์
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงลดามาส  คำเกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายศรัณย์ชัย  บัวพุฒ
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  คำพรมมา
2. เด็กหญิงกฤติมา  บาลี
3. เด็กหญิงไพลิน จิมมี่  นิก
 
1. นางสังวาลย์  เหมพรหม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ยวงมณี
2. เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วเกษ
3. เด็กหญิงภาพิมล  วงศ์ประโคน
 
1. นางสังวาลย์  เหมพรหม
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  คำแสนพันธ์
3. เด็กหญิงแพทลดา  แสวงดี
 
1. นายจิรายุ  คันธารณฤมิตร
2. นางปิยะนิดา  บุตรสาระ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สมน้อย
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  คำมาพันธ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ม่วงมิตร
2. นายจิรายุ  คันธารณฤมิตร
 
33 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรวีร์  จันดาหัวดง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุดี
 
1. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุดี
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  รัตนพันธ์
 
1. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุริวงษ์
2. เด็กชายเอกนพรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  เมืองแสน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  สีขัน
3. เด็กชายภาคภูมิ  คัมภิรานนท์
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
2. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์ญารัตน์  เมืองแสน
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อุททาเบ้า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไกรลักษณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ภร  ประจักรจิตร
2. นายจิรายุ  คันธารณฤมิตร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชบา  แสนสุข
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  มหาราช
3. เด็กหญิงสุุทธิดา  ทองคำ
 
1. นางสาวพิมพ์ภร  ประจักรจิตร
2. นายจิรายุ  คันธารณฤมิตร
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนันต์ธรญ์  พันวงศ์
2. เด็กชายภูวนัย  ทองแดง
3. เด็กชายวายุ  จันทร์เมธี
 
1. นางวันรัฐ  เดชารักษ์
2. นายเรณู  เย็นจิต
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ตะเภาพงษ์
2. เด็กชายพีรวัฒน์  นิเวชกูล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีอ่อนตา
 
1. นางณัตตยา  ทองขอน
2. นางจันธิรา  รัตนพันธ์
 
41 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 20 1. เด็กชายสุณัฐพงษ์  พินิจมนตรี
 
1. นางวันรัฐ  เดชารักษ์
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  คชรินทร์
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธ์รักษา
 
1. นางสังวาลย์  เหมพรหม
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริชัย  จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางสาวจงรักษ์  กงจีน
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  คชรินทร์
 
1. นางสาวสุวนัน  ศรีจันทร์
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถ
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวลี  นิเวชกุล
2. เด็กชายวสันต์  พินิจมนตรี
3. เด็กชายศิริชัย  จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
2. นางสาวจงรักษ์  กงจีน
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพร  วรรณกิจ
2. เด็กชายรัฐพล  หวังกว้างกลาง
3. เด็กชายสหภาพ  ทาสี
 
1. นางสาวสุทธิตา  แกมรัมย์
2. นางสาวอัจฉรา  สวามิชัย
 
49 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเหนือ
2. เด็กชายวุฒิไกร  แสงคำ
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันทรเสนา
2. นายสมบัติ  ดวงภักดีรัมย์
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานทอง
2. เด็กชายวุฒธิพงษ์  งามสนิท
 
1. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
2. นายรณภูมิ  หนองพร้าว