สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายพิพัฒน์  พรมลี
3. เด็กชายเศรษฐ์  ปินะถา
 
1. นายสุนทร   ทองสุข
2. นางอุไร   ทองสุข
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทัง
2. เด็กหญิงอลิชา  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงอัญชนันท์  นิพนธ์
 
1. นางอุไร   ทองสุข
2. นางสาวศศิวิมล  ทำมี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวไธสง
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีตระเวร
3. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีตระเวร
 
1. นางอุไร   ทองสุข
2. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แก้วดก
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกร  ตรีกุล
2. เด็กชายชวิศ  เกี้ยมแสนเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แก้วดก
2. นางสาวศศิวิมล  ทำมี