สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ช่วยสระน้อย
 
1. นางจุฑามาส  กรจับ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงชุติมน  โพธิ์ทา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  วันทรวง
4. เด็กหญิงรสริน  รินสาร
5. เด็กหญิงศลิสา  บุญมี
 
1. นางเพชรรัตน์  ศรีสุข
2. นางสาวรังสิมา  นพทัน