สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงนนธิญา  ประจำรัฐ
 
1. นางสาวจิราพร  แพน้อย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เวชภู
2. เด็กหญิงวาสนา  ไวน้อย
 
1. นางรัตนพร  พีระพรประเสริฐ
2. นางรจนา  นาวาพนม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปพิชญา  ดีเลิศ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  โกศลจิตร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์
2. เด็กหญิงศรัณยา  พรมลี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  โลเคนแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  แพน้อย
2. นางสาวมณฑาทิพย์  โกศลจิตร์