สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย   ทองชื่น
2. เด็กหญิงบุษรา   ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
 
1. นายธนวัฒน์   วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา   นิลพรมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลัทพร   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงวันนิดา   บัวลพบุรี
3. เด็กหญิงอรณี  วงษ์ใหญ่
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นายอดุลย์   บุญขาว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   เกษอินทร์
2. เด็กชายภูพันธ์วงค์   พงษ์ประเทศ
 
1. นายธนวัตน์   วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกร   สายทอง
2. เด็กชายณัฐพงศ์   สายทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   พรหมมา
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   จ้อยจันทร์
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   โนนวงษา
3. เด็กชายวัฒนา   ยาสูงเนิน
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช   ทองมี
2. เด็กหญิงบุษรา   ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
4. เด็กหญิงสุมิตตรา   พรมมา
5. เด็กหญิงอินทุอร   บุญสวัสดิ์
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางวีรยา   ยอดอาษา
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวริศา   เอกตาแสง
2. เด็กหญิงเพชรา   ศรีอุตตะ
 
1. นายณฐกร   เงินอ่อน
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงอทิตญา   โคตรบัว
2. เด็กหญิงอรณี   วงศ์ใหญ่
 
1. นายณฐกร   เงินอ่อน
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงปรียากร   บุตรหนัน
2. เด็กหญิงพิชญานันท์   สายทอง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   ไถหว่าน
 
1. นางสาววิมลรัตน์   ดอกพรมลา
2. นางวาศินี  พันอินทร์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรวินา  นุศิริ
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี