สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย   ทองชื่น
2. เด็กหญิงบุษรา   ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
 
1. นายธนวัฒน์   วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา   นิลพรมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลัทพร   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงวันนิดา   บัวลพบุรี
3. เด็กหญิงอรณี  วงษ์ใหญ่
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นายอดุลย์   บุญขาว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   เกษอินทร์
2. เด็กชายภูพันธ์วงค์   พงษ์ประเทศ
 
1. นายธนวัตน์   วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายตรีเพชร   ธงเทียว
2. เด็กชายสุรัตน์   คำนวณ
 
1. นายณรงค์   อุดมเวช
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพพร   สุวรรณคำ
2. เด็กชายสุภาพ   นาเมืองรักษ์
 
1. นายณรงค์   อุดมเวช
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกร   สายทอง
2. เด็กชายณัฐพงศ์   สายทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   พรหมมา
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายธีรภัทร   เวชกามา
3. เด็กชายวิทยา   จำปาเมือง
 
1. นายเสมอกัน   สุวรรณรัศมี
2. นายอดุลย์   บุญขาว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   จ้อยจันทร์
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   โนนวงษา
3. เด็กชายวัฒนา   ยาสูงเนิน
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช   ทองมี
2. เด็กหญิงบุษรา   ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
4. เด็กหญิงสุมิตตรา   พรมมา
5. เด็กหญิงอินทุอร   บุญสวัสดิ์
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางวีรยา   ยอดอาษา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนันทนา   สายทอง
2. เด็กหญิงปวริศา   เอกตาแสง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ใสพระเพลิง
 
1. นางพนิดา  นิลพรมมา
2. นางปรางทิพย์   บุตรหนัน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวริศา   เอกตาแสง
2. เด็กหญิงเพชรา   ศรีอุตตะ
 
1. นายณฐกร   เงินอ่อน
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงอทิตญา   โคตรบัว
2. เด็กหญิงอรณี   วงศ์ใหญ่
 
1. นายณฐกร   เงินอ่อน
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ป้องสีดา
2. เด็กหญิงหัทยา   สีสิงห์
3. เด็กหญิงอัมรินทร์   พลสุวรรณ
 
1. นางสาววิมลรัตน์   ดอกพรมลา
2. นางวาศินี  พันอินทร์
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงปรียากร   บุตรหนัน
2. เด็กหญิงพิชญานันท์   สายทอง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   ไถหว่าน
 
1. นางสาววิมลรัตน์   ดอกพรมลา
2. นางวาศินี  พันอินทร์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรวินา  นุศิริ
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี