สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุไรพร  เจนดง
 
1. นางจำเรียง  สุทฺธิวานิช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาภู
2. เด็กชายวิรัตน์  แม่นปืน
 
1. นายไชยา  กรมแสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายพีรภัทร  ทิตะโคตร
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร   อินทร์ผดุง
2. เด็กหญิงศิริกานต์  บุญณะอินทร์
 
1. นายไชยา  กรมแสง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์ผดุง
2. เด็กชายธนกร  ทุมประดอน
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์พุทธ
 
1. นางอรัญญา  วงษาคร