สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอัชณา  ถาวร
 
1. นางศิรดา  แขกระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุไรพร  เจนดง
 
1. นางจำเรียง  สุทฺธิวานิช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาภู
2. เด็กชายวิรัตน์  แม่นปืน
 
1. นายไชยา  กรมแสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายพันธ์อาด  ดาทา
 
1. นางศิรดา  แขกระจ่าง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายพีรภัทร  ทิตะโคตร
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายโชคชัย  เจริญยิ่ง
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายอาทิตย์  พลาหาญ
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  ประสังกุล
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พลเรือง
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  ประดุจธนโชติ
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ประดุจธนโชติ
 
1. นางจำเรียง  สุทธิวานิช
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร   อินทร์ผดุง
2. เด็กหญิงศิริกานต์  บุญณะอินทร์
 
1. นายไชยา  กรมแสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฏิพัท  ประไพ
2. เด็กชายภูริ  สิงหะ
 
1. นางสาวญาณกาญจน์  จิตคำรณ
2. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์ผดุง
2. เด็กชายธนกร  ทุมประดอน
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์พุทธ
 
1. นางอรัญญา  วงษาคร
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฎฐา  สุทธิวานิช
2. เด็กหญิงนลินา   จันวิเศษ
3. เด็กหญิงอภิชญา  นงค์พรมมา
 
1. นางอรัญญา  วงษาคร
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงวนิดา  ปุณทรักษ์
 
1. นางอรัญญา  วงษาคร