สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์   สากุล
 
1. นางนาทสุภา   เรืองสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร   เวกสูงเนิน
2. เด็กชายวรเดช   เพ็งบุญโสม
3. เด็กหญิงสุมินตรา   นพทัน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   นาทอง
2. นางสาวสุดารัตน์   ศรีเนตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา    ภิรภาค
 
1. นายมณฑล    ยาวิเศษ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมิตรา   ถาวรวัน
2. เด็กหญิงสุวิญชา   ถาวรชน
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวริศา  ทาจำรัส
2. เด็กหญิงสริตา  สารีรัมย์
 
1. นางศิรินทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินนา   ทองแดง
2. เด็กหญิงฐิติญา   จันทร์
 
1. นางศิรินทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เปรี่ยมสุข
 
1. นางสาวศิริพร    ใจประเสริฐ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพงค์    ทาจำรัส
2. เด็กหญิงประริตา    คชเขื่อน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    พงษ์พรม
4. เด็กชายวิชิตชัย  คำโสดา
5. เด็กหญิงศิริวัฒน์    งามขำ
6. เด็กหญิงแพรวา    ปัดถาคำมี
 
1. นางเบญจมาศ    เข็มทอง
2. นางชนิด    กันพงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์    จันทร์เสวก
2. เด็กหญิงพรชิตา    บัวเลย
 
1. นางสุภาวดี    ประเสริฐสรรค์
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์    ทัดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทองชัย
 
1. นางสุภาวดี    ประเสริฐสรรค์