สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิรมล   จำนงศิลป์
2. เด็กหญิงอนิตยา   จันทำ
 
1. นางนาทสุภา   เรืองสวัสดิ์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอรจิรา   สะอาดเอี่ยม
 
1. นางอัมพร   มะลิซ้อน