สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์   สากุล
 
1. นางนาทสุภา   เรืองสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตราพร   คำโสดา
 
1. นางสิริลักษณ์  ประดุจพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิรมล   จำนงศิลป์
2. เด็กหญิงอนิตยา   จันทำ
 
1. นางนาทสุภา   เรืองสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร   เวกสูงเนิน
2. เด็กชายวรเดช   เพ็งบุญโสม
3. เด็กหญิงสุมินตรา   นพทัน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   นาทอง
2. นางสาวสุดารัตน์   ศรีเนตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา    ภิรภาค
 
1. นายมณฑล    ยาวิเศษ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมิตรา   ถาวรวัน
2. เด็กหญิงสุวิญชา   ถาวรชน
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวริศา  ทาจำรัส
2. เด็กหญิงสริตา  สารีรัมย์
 
1. นางศิรินทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินนา   ทองแดง
2. เด็กหญิงฐิติญา   จันทร์
 
1. นางศิรินทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    จำปานวน
 
1. นางสาวศิริพร    ใจประเสริฐ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เปรี่ยมสุข
 
1. นางสาวศิริพร    ใจประเสริฐ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพงค์    ทาจำรัส
2. เด็กหญิงประริตา    คชเขื่อน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    พงษ์พรม
4. เด็กชายวิชิตชัย  คำโสดา
5. เด็กหญิงศิริวัฒน์    งามขำ
6. เด็กหญิงแพรวา    ปัดถาคำมี
 
1. นางเบญจมาศ    เข็มทอง
2. นางชนิด    กันพงษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  วรคำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเนตร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเนตรนภา  หลิ่นศรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเนตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์    จันทร์เสวก
2. เด็กหญิงพรชิตา    บัวเลย
 
1. นางสุภาวดี    ประเสริฐสรรค์
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์    ทัดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทองชัย
 
1. นางสุภาวดี    ประเสริฐสรรค์
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอรจิรา   สะอาดเอี่ยม
 
1. นางอัมพร   มะลิซ้อน
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจิรฐา   หาญศิริ
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์   นาคถาวร
3. เด็กหญิงเอื้องดาว   ถายะเดช
 
1. นางมาลี  แจ้งมงคล
2. นางอัมพร   มะลิซ้อน