รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงมัญชุสา   บุญเจริญ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   เกตุมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงธนินเนศร์   ชูติรัตน์ปกรสิน
 
1. นางมณีแก้ว   ผลสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์   สากุล
 
1. นางนาทสุภา   เรืองสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร
 
1. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   เหลืองโสภากร
 
1. นางดลรัตย์   พลอยนิล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกชกร  พรมงาม
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  สังข์ทอง
 
1. นางจินดารัตน์  เสมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตาบประดับ
 
1. นางณัฐภรณ์  สีธรรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณรงค์เดช   ใจประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ   มังกร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชาติวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ล่ามกระโทก
3. เด็กหญิงเกศรา  ปะวะโน
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร   หันบุตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา   บับพาน
 
1. นางกมลเนตร   พลอยสุภา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สมร
2. เด็กหญิงสโรชา  พุทธเสน
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายสรรปพน   ชาตะสิงห
 
1. นางวิมล   วังศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสุวิชญา   สิงห์แก้ว
 
1. นางสุนีพร   ชื่นเย็น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงวิภาริณี  ดุลดานิชย์
 
1. นายยรรยง  โอชารส
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตรัตน์  เด่นเพ็ชร์แสง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ์
3. เด็กหญิงโยศิตา  เพ็งศร
 
1. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
2. นางวารี  นิยมธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงญาณนารี  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงนิรมล  นุชนารถ
3. เด็กหญิงมอม  เฮง
 
1. นางวราภรณ์  สังเว
2. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายกฤษณะ   ขันโคกกรวด
2. เด็กชายมงคลชัย    กาศแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมรัศมี    ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวพีรนุช    สิงห์มณี
2. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายคีตภัทร    มัธยูนุช
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ลิขิตปัญญา
 
1. นายสุริยา    เพลินหัด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชิดชนก  น้อยศรี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พินิจชอบ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   กันนิยม
 
1. นางสาวสุขุมาล    ชาระ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    วิชิตลักษณาวงศ์
 
1. นายวิชัย    คชาวงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายศิวกร  วิเท่ห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  หาญกร
3. เด็กชายสิทธิพร  ชัยณะรงค์
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   เวกสูงเนิน
2. เด็กชายวรเดช   เพ็งบุญโสม
3. เด็กหญิงสุมินตรา   นพทัน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   นาทอง
2. นางสาวสุดารัตน์   ศรีเนตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปวรวรรณ   เจริญสุข
2. เด็กหญิงวันไอยอาทิ์   วรนาม
3. เด็กหญิงเมธาพร   นะธิศรี
 
1. นายปกรณ์   ไตรโชคกุล
2. นางสาวปุณยรัตน์  เยือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ทุมคำ
2. เด็กชายบัณฑิต  กลำเงิน
3. เด็กหญิงอารียา  มนตะคุ
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสงบจิตร์  บุญสรรค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หอมนิยม
2. เด็กชายนครินทร์  หอมเกตุ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  พรมประโคน
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกล้วย   วังหาญ
2. เด็กหญิงรุจิรา   แพทย์มด
3. เด็กหญิงวัญรัตน์  ภู่เอี่ยม
 
1. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
2. นางราตรี  มุลาลินน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์   พระมาลัย
2. เด็กหญิงชวิศา   คงเมือง
3. เด็กหญิงอคิราภรณ์   หอมทวน
 
1. นายนัฐพงษ์   พันธ์สระน้อย
2. นางจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงนลัทพร   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงวันนิดา   บัวลพบุรี
3. เด็กหญิงอรณี  วงษ์ใหญ่
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นายอดุลย์   บุญขาว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายณัฐพล   เกษอินทร์
2. เด็กชายภูพันธ์วงค์   พงษ์ประเทศ
 
1. นายธนวัตน์   วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงพรนภา  แปล้นเปลี่ยน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ขันคำ
 
1. นางเอมมิกา  มิตรประพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนะชัย  จิตรเทศ
2. เด็กชายวีระพล  เกตุนคร
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
2. นายธีรพล  ชนะเกตุ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดำรงค์ดี
2. เด็กชายเกรียงไกร  จันทะเมนชัย
 
1. นายแมน  จัดแก้ว
2. นางสาววิติยา  เทียมสุนทร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายสุทธิกร   หงษา
2. เด็กชายไกรจักร  เกตุการ
 
1. นางสาวจันเพ็ญ   มณีฉาย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายปิติ  ประพรมกุล
2. เด็กชายศุภชัย  บัวผดุง
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์   ทันไชย
2. นางสาวสุคนธา   โนรีรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายปรุพงษ์  แสงสุก
2. เด็กชายพิชญะ  โมคกุล
 
1. นางไพเราะ  เชื้อสาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์จีน
2. เด็กหญิงมธุรส  ศรีตระเวน
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิบุญ
4. เด็กหญิงออย  ทัง
5. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  อิสโร
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบรรพต 1. เด็กชายธนานันต์   ดาวัน
2. เด็กหญิงฮาย   ลุยลน
3. เด็กชายเจม   มาด
4. เด็กหญิงเมธาพร    ปริกกระโทก
5. เด็กหญิงเสาวนีย์   จองจับ
 
1. นางสาวเกศินี   บุญพินิจ
2. นางสุรางค์  โพธิ์ไพโรจน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปฏิเหตุ
4. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
5. เด็กหญิงอัญมณี  สอนพราหม
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฐานะ
2. นางสาวจินตนา   สุพรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    เจตนะวิบูลย์
2. เด็กชายมนัสนันท์   รอดศรี
3. เด็กชายวรปรัชญ์    ไชยคีนี
4. เด็กหญิงอจลฎา    บริรักษ์
5. เด็กหญิงเพลินจันทร์   เสาวคนธ์
 
1. นางสาวยล   มีทรัพย์
2. นางลัดดา  สะตะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูวงศ์ษา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลาไผ่
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เขียวสะอาด
4. เด็กหญิงปิณฑิรา  ยิ่งมล
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีตาแสน
 
1. นางพริดา  สุขเนตร
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. เด็กหญิงพัชรา  บุระพา
3. เด็กหญิงวิมลิน  หนูอ้น
4. เด็กหญิงอรทัย  พลา
5. เด็กหญิงอังคณา  กันหา
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล
2. นางนารัตน์  สีมาพล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ   สละวิจิตร
2. เด็กชายนฤพล   กันอาน
3. เด็กชายภัทรพงษ์   วงศ์ประโคน
4. เด็กชายภานุพงศ์   อันทะนนท์
5. เด็กชายวรวุธ   กุ่มเรือง
 
1. นายปรีชา   นับประสิทธิ์
2. นางนิยม   ฤทธิ์เจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   สิงห์ห่วง
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ทองชิต
3. เด็กหญิงนิราภร   กุมขุนทด
4. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
5. เด็กหญิงวริศรา    แสงสว่าง
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกาญาณี  ไข่อ่อน
3. เด็กหญิงจินตนา  จะรัมย์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญศิริ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เรืองประโคน
6. เด็กชายชัยวัฒน์  สีทา
7. เด็กชายทัศทน  บรรลัง
8. เด็กชายนครินทร์  พิพัฒนกิจ
9. เด็กชายนนทชัย  แก้วเกิด
10. เด็กหญิงนลพรรณ  จันทวงษ์
11. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ศิลาพงษ์
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ยินดีรัมย์
13. เด็กหญิงพัตร์ชา  ยอดพะเนา
14. เด็กหญิงวรรัตน์  สุทธิโสม
15. เด็กหญิงสุภาพร  ปานมน
16. เด็กหญิงอรัญญา  ชัยวงศ์
17. เด็กชายอิทธิพล  ใหม่เมธี
18. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปานทอง
19. เด็กชายเมธินทร์  สอนหมื่น
20. เด็กหญิงไอดิน  พิมวันนา
 
1. นายนเรศ  ไตรยงค์
2. นางณัฐวี  งามผลเจริญ
3. นางสาวน้ำอ้อย  บุญลอยแสง
4. นางสาวนภาวรดี  เรืองเดช
5. นางสาวพรธิภา  ใจกล้า
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขจิตร
2. เด็กหญิงจิดาพา  พูพิลึก
3. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญบำรุง
4. เด็กชายชยพล  คำมาก
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ประกอบมิตร
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ศิริสุข
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ออกสุข
8. เด็กชายบุญนำ  มั่นจิตร
9. เด็กหญิงปณิดา  เย็นอุดม
10. เด็กหญิงพรฉวี  วงค์พนม
11. เด็กหญิงภัททิยา  ถึงรัมย์
12. เด็กชายมานะ  ศักดิ์ศิลป์
13. เด็กชายรึด  ปรึ่ง
14. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ทองระยา
15. เด็กชายวีรศักดิ์  ไวการ
16. เด็กชายศิวกร  ออกสุข
17. เด็กชายสุทิวัส  แซมโอ
18. เด็กหญิงอรณี  รัตนทิพย์
19. เด็กหญิงแก้วกันยา  พริ้งเพราะ
20. เด็กหญิงโยทิกา  เทียมสงวน
 
1. นายทรรศน์ฐพนธ์  หามะฤทธิ์
2. นายวีระโชติ  เพ็ชรรัตน์
3. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
4. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
5. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงชวิศา  เกตุไหม
 
1. นางสุพัฒตรา  คงเจริญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงอภิญญา    ภิรภาค
 
1. นายมณฑล    ยาวิเศษ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
 
1. นายอเนก   ปั่นกลาง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กชายธรรมนูญ   แสนอ่อน
2. เด็กหญิงสุนิสา   พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสุพัฒตรา   ชื่นรส
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร
2. เด็กชายศุภชัย  คงธนจารุเมธี
 
1. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
2. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แกลำพัด
2. เด็กชายราเชนทร์  เย็นอุดม
 
1. นางจริยา  เปี่ยมวิลัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลมงคล
2. เด็กหญิงจรรยา  พิลาวุธ
3. เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
4. เด็กหญิงปาลิตา  หาญประทุม
5. เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
6. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
7. เด็กหญิงลินดา  พูพิลึก
8. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เพ็งสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสิรินทร  ทองมาก
10. เด็กหญิงเกตุสินี  เกตุแก้ว
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นายอธิษฐ์  ดีจรัส
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีอชูรส
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งมี
3. เด็กหญิงกัลยาณี   รักษาวงศ์
4. เด็กชายจักรกฤษ   แต้มทอง
5. เด็กหญิงจุฑามณี  หลวงชัย
6. เด็กหญิงชลธิชา    ปัจฉิม
7. เด็กหญิงชาลินี   เสาวรส
8. เด็กหญิงณัฐการณ์   วงเวียน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   อามาตย์เสนา
10. เด็กชายธัญรดา    ยาวิลาด
11. เด็กชายธินัดดา  ไวยารัตน์
12. เด็กหญิงปิยนุช   อุ่นเรือน
13. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   ดำรงค์
14. เด็กหญิงวรรณิสา   วันศรี
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ปานวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นายศักดิ์ศรี   ปะกิระคัง
3. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
4. นายสิทธิศักดิ์  ปันส่วน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทปกา   อังศุสิงห์
3. เด็กหญิงจันทิรา   ผลผาเลิศ
4. เด็กหญิงชุติมา   สีสุด
5. เด็กหญิงนริศรา   จันทคุณ
6. เด็กหญิงนันทกานต์   อ่อนอุทัย
7. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
8. เด็กหญิงปิยวรรณ   ดวงรัศมี
9. เด็กหญิงพัชรา   สามนคร
10. เด็กหญิงพัชรา   บุญโพธิ์
11. เด็กหญิงวารุณี   สุขสวัสดิ์
12. เด็กหญิงสิริยา  เพ็ชรสมบัติ
13. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็งบุพผา
14. เด็กหญิงเจนจิรา  สุริยัณต์
15. เด็กหญิงไอลดา   กุดนอก
 
1. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
2. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
3. นางสาวเกศญา   โพธิ์ศรี
4. นางราตรี   มุลาลินน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  จำปานนท์
 
1. นายธีระพร  โสพันธ์
2. นายพิทักษ์  ประเสริฐ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาราศร
2. นางสาวสุนิสา  แปลงกาย
 
1. นายถวัลย์  บุญเลิศ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายพงศกร  โภคพันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงวิรันต์  ฮนทุมมา
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเทียบ
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายพงศธร   อุดมพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกิตติยา   เงินหล่อ
 
1. นางนุชนารถ    วงษ์มาก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงสายธาร    ทองสุข
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมสงวน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอาพร  กุชโร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำวิจิตร
2. เด็กหญิงอรนุช  โก๊ะรัมย์
 
1. นางจันทรา  ปินะโพธิ์
2. นางโชติกา  พีระธรรมเดช
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงฐิติมน   มณีนิล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   เนียมเพราะ
 
1. นางสายหยุด  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ขี
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายปรัชญา   สนวนรัมย์
2. เด็กชายอาชิตะ  แก้วกำกง
3. เด็กหญิงแก้วลัดดา  คำสามาน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรขำ
2. เด็กหญิงรามาวดี  ภิรมย์บัว
3. เด็กชายศาสตรา  ทำเลดี
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
2. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษณะ   จ้อยจันทร์
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   โนนวงษา
3. เด็กชายวัฒนา   ยาสูงเนิน
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงเอราวัณ   สระแพงน้อย
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจิรายุส  เรียบครบุรี
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนดล  บุญสุข
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณัฐติพล  คณาชาติ
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายสุพจน์  อภิเดช
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงบงกช   ขันงาม
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายธนาคม  ศรีตระเวร
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชัยวันนา
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   อันสมศรี
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายธีรภัทร์   พันธรรม
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายอนุรักษ์  อุปถัมภ์
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพรนภา  กรินสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทธโสม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ก้องกังวาลย์
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
5. เด็กหญิงภัทรานุช  พลอยมาลี
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
7. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วโกมล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชติ
3. นางสาวศิริพร  คงทน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กหญิงกิตติญาดา  กองคำ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  พฤกษ์กำจร
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ราชเดช
6. เด็กชายปราโมทย์  ผิวละมุล
7. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
8. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
9. เด็กชายภพภิญโญ  ไชยณรงค์
10. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
11. เด็กหญิงระรินทร์  ฉัตรอินทร์
12. เด็กชายวัชรพงษ์  เชียงจันทร์
13. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
14. เด็กชายอติทัศน์  สิงหวิบูลย์
15. เด็กชายเมฆา  อินทร์ประสงค์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกฤษณพล  พึ่งจันดุม
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  สุยะสา
3. เด็กชายกิตติพศ  สืบชาติ
4. เด็กชายก้อง  ประเสริฐศรี
5. เด็กชายตรัยภพ  แสงสี
6. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกุล
7. เด็กชายธีรพัทธ์  ศรีพิศ
8. เด็กชายนที  พาหุ
9. เด็กหญิงมธุลดา  สันทัด
10. เด็กชายมินทดา  นาดี
11. เด็กชายยุทธนา  ไพรพร
12. เด็กชายยุทธนา  สิงห์สวัสดิ์
13. เด็กชายยุทธภูมิ  เรือนแก้ว
14. เด็กชายรุ่งเรือง  อินทะโสภา
15. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
16. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
17. เด็กหญิงวิจิตรา  สุริยา
18. เด็กชายสรวิศ  คำมาลา
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผาดจันทึก
20. เด็กชายเอกราช  ศรีโยธา
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
2. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
3. นางนิภา  คำมาลา
4. นางรุ่งทิพย์  เรือนใจมั่น
5. นายวิชิด  ศรีพิศ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บำเพ็ญพงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงวาสนา  ยอดรัก
 
1. นายจารุกิตติ์  ดีจรัส
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายคมกริช  หลัก
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 1. เด็กหญิงศุวิตา  เวชโสม
 
1. นายมานิต  ทาหาวงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยพงษ์
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายอรรถพล  วงวาท
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงอารยา   รู้รัก
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุดดา
2. เด็กหญิงกัญรัตน์  จันทิวากุล
3. เด็กชายขุนพล   ศรีสาคร
4. เด็กหญิงจิราพรรณ   แก้วเคน
5. เด็กหญิงชลธิชา   คำมูล
6. เด็กชายณัฐชนน  สังข์วิมาลย์
7. เด็กหญิงณัฐธิชา   สันประเทียบ
8. เด็กหญิงธนภรณ์   เผ่าพันธุ์
9. เด็กหญิงนัทธมล   แก้วสมบัติ
10. เด็กหญิงนันท์ชนก   แสงโสภา
11. เด็กหญิงนิศา   ทองอุบล
12. เด็กหญิงนิสา   ตันเสถียร
13. เด็กหญิงบุญฑริกา   บุญสมพงษ์
14. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์   หมื่นจิตร
15. เด็กชายปริญญาภรณ์   หมื่นจิตร
16. เด็กหญิงพรนภา   เกตุกะเสริม
17. เด็กหญิงพรวลัย   รองพล
18. เด็กชายพลธกร  เอี่ยมอ่อน
19. เด็กหญิงพัชรินทร์   วงประคำ
20. เด็กหญิงพัชรินทร์   คร้ามไพบูลย์
21. เด็กชายพิษณุวัฒน์   แกมจินดา
22. เด็กหญิงมยุรี  ชุ่มชื่น
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พูลศิลป์
24. เด็กหญิงวิมลศิริ  แสงอรุณ
25. เด็กหญิงศศิธร   พลอยเทศ
26. เด็กหญิงสุณิตา   ประเสริฐ
27. เด็กหญิงสุพัตรา   คงเปรม
28. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เจริญพงศ์พินิจ
29. เด็กหญิงอมรรัตน์   พูลศิลป์
30. เด็กหญิงอรปรียา   อยู่พินิจ
31. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมสิทธิ์
32. เด็กหญิงเขมินทรา   สองนา
33. เด็กชายเทพพิทักษ์   จงเจริญ
34. เด็กหญิงเนวิภา   การหรองใหญ่
35. เด็กชายเรืองเดช  พลนาเครือ
36. เด็กหญิงโมริน่า   หมื่นจิตร
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
2. นายวิชิต   ลุนภิรมย์
3. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
4. นางวรรณะ   ปริญญาวัฒนะ
5. นางชยาภรณ์  พิมพิสาร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกณิการ์  ไวการ
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  พุ่ม
3. เด็กหญิงกนิษฐา  สติภา
4. เด็กชายกีต้าร์  เกตุพงษ์
5. เด็กหญิงจันทกานต์  ฉ่ำดำ
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ก่อแก้ว
7. เด็กหญิงจามจุรี  ไวการ
8. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  เตียงชัย
9. เด็กหญิงจิราพัชร  ทับทิมไทย
10. เด็กชายฉันทัช  ธรรมดา
11. เด็กหญิงชัญญา  พักน้อย
12. เด็กชายชัยพัฒน์  ชนะพงษ์
13. เด็กหญิงชาลิสา  โสมศรี
14. เด็กชายชินวัฒน์  ดีเอื้อน
15. เด็กชายชูชาติ  พุทธจิต
16. เด็กหญิงดวงทอง  ใจตรงสัตย์
17. เด็กหญิงธนัชพร  เพชรเพิ่มศรี
18. เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มใส
19. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
20. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
21. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
22. เด็กชายพรชัย  อ่อนศรี
23. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
24. เด็กชายพัสสน  จันพิมาย
25. เด็กชายพาทิศ  สุพะตะ
26. เด็กหญิงมนธิดา  คำดี
27. เด็กหญิงมนพร  ควรเสก
28. เด็กชายมานะ  อาจหาญ
29. เด็กหญิงมาลิษา  สังข์ทอง
30. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
31. เด็กหญิงสุชาวดี  วัฒนา
32. เด็กหญิงสุทธิดา  มั่นปืน
33. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ชาววาปี
34. เด็กชายสุรธัช  สอนทอง
35. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยาบูฮา
36. เด็กหญิงสุวรรณี  สีอ่อน
37. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สอนทอง
38. เด็กชายอนุชา  เฟื่องฟู
39. เด็กชายเขมชาติ  แก้วผาทรัพย์
40. เด็กหญิงเบญวรรณ  นามวงษ์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
5. นางรัชณี  วังหนอง
6. นายวรพจน์  จูเภา
7. นายธนนท์  เฉยฉิว
8. นางสุภัชชา  ช่วยพันธ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจิตตรา  โรงหิรัญ
2. เด็กชายณรงค์เดช  ใจประเสริฐ
3. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
4. เด็กชายธนากร  งามประสิทธิ์
5. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
6. เด็กหญิงพรายแก้ว  เผ่าชวด
7. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
8. เด็กชายวิทูร  ทองพี
9. เด็กหญิงอัมพรรัตน์  บุญเศษ
10. เด็กหญิงเนตรนภา   ดุจเฉลิม
 
1. นางวันเพ็ญ  มังกร
2. นายธานินทร์  มังกร
3. นางรทัสธนัญพ์  ธนัชพีรธนาธิป
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายกฤษชัย  กันเรือน
2. เด็กชายจิรานุวัตร  พรมใจ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์ประยูร
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันโพธิ์น้อย
5. เด็กหญิงบุษกร  เครืออนันต์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองพร้าว
7. เด็กหญิงรัตนารัตน์   อินทร์ประยูร
8. เด็กชายสิทธิชัย  ชมเทียม
9. เด็กหญิงสุนี  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กชายอดิเทพ  ชมพู
 
1. นางอัญชลี  ฉวีศักดิ์
2. นางวารุณี  นามเมืองปักษ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงญาณิศา  สีมาแก้ว
2. เด็กหญิงธิติยา  คุณชม
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
5. เด็กหญิงปวีลดา  ปุยฝ้าย
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  เทียนไธสง
7. เด็กหญิงอรุณี  บุญศักดิ์
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกุลวรา  ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ชนะเกตุ
3. เด็กหญิงพิราพร  ดอนกัณหา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
6. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
2. นางพรประภา  นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชินเขต  สีโย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สีมาแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนนท์  ม้อมพะเนาว์
4. เด็กหญิงธิติยา  คุณชม
5. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
6. เด็กชายนิติธร  ชุมนุมชาติ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
8. เด็กหญิงปวีลดา  ปุยฝ้าย
9. เด็กหญิงวิรดา  ปัดถานนท์
10. เด็กหญิงสาวินี  บำรุง
11. เด็กหญิงสิราวรรณ  เทียนไธสง
12. เด็กชายอนุชา  คำพรมมา
13. เด็กชายอรรถพล  รักษ์ด้วง
14. เด็กหญิงอรุณี  บุญศักดิ์
15. เด็กชายอาเนช  สุขบำรุง
16. เด็กชายเปรมทนน  คำพุฒ
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกิตติมา  บาลี
2. เด็กชายจีระเดช  แสนสุรินทร์
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุดี
4. เด็กหญิงดวงกมล  สุโพธิ์
5. เด็กหญิงนก  กิ้นบูราณ
6. เด็กหญิงนิสา  ลาจันทะ
7. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  มณฑาลพ
8. เด็กหญิงประวรรณา  เลือดน้ำเค็ม
9. เด็กชายปรเมศน์  ดวงภักดิ์รัมย์
10. เด็กหญิงศศิตรา  บุญขันธ์
11. เด็กชายสมชาย  จึงกลาง
12. เด็กชายสระแก้ว  พันธ์รักษา
13. เด็กหญิงสุจีภรณ์  สมน้อย
14. เด็กหญิงสุภาวดี  กันธะธง
15. เด็กชายเขมณัฐ  ดาศรี
16. เด็กชายเจษฎา  แช่มชื่น
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์โพธิ์กลาง
2. เด็กชายชาญชล  กำนอก
3. เด็กหญิงญาโณทัย  สว่างชื่น
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีเมืองบุญ
5. เด็กชายวีรวัฒน์  บุญเลิศ
 
1. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
2. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายปภังกร  ว่องไว
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ขำหงิม
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงสายธาร  พวงมาก
 
1. นางสมหมาย  มาศิริ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายญาณกร    เชยประเสริฐ
 
1. นางปราณี    มิตรสงเคราะห์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงอรทัย  คงเมือง
 
1. นายศรายุทธ   พันรัมย์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงศศินิภา    ศรีลาแสง
 
1. นางสาวขวัญชีวา    หัตถกรรม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจินณิภา  คณาชาติ
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิตุธร
 
1. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
2. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
3. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
4. เด็กหญิงอำพรรัตน์  บุญเศษ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงวีรยา  อนันตวุธ
 
1. นางนลินรัตน์  กรุยรุ่งโรจน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตาพระยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  อุ่มศึกษา
 
1. นางสาวกุลวเรศ  ศรีแก้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุ่มเสนา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เงินเกลี้ยง
 
1. นางสาวยุพาลักษณ์  ผลศิริ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี
2. เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกฤษณ  สายศิลป์
2. เด็กหญิงชัชชา  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงนารีกานต์  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กชายปณวรรฒน์  บินขุนทด
6. เด็กชายประดิษฐ์  แสไพศาล
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภิญโญวงศ์
2. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงศ์
3. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
4. เด็กชายสุกลวัฒน์   กุมขุนทด
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สาโรจน์
6. เด็กชายเสกสรรค์   สิงห์เพ็ชร์
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นายไพรัช   เสาธงใหญ่
3. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิธร
2. เด็กชายคุณากร  ครเกษม
3. เด็กชายธีรพงษ์  จงกระโทก
4. เด็กชายประกาศิต  บัวบุญชู
5. เด็กชายพัชรพล  เกษชม
6. เด็กชายภัทราวุฒิ  แกมมะณี
7. เด็กชายสมศักดิ์  บานเย็น
8. เด็กชายอนันตศักดิ์  ขาวแดง
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นายมั่น  จันทร์ชู
3. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกุลปรียา  การพงศ์ศรี
2. เด็กหญิงฐิติยา  โภคานุรักษ์
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมุห์นวล
4. เด็กชายทินกร  เกศศรี
5. นายธนากร  อุ่มมี
6. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
7. เด็กหญิงวรรณิศา  พรหมสุวรรณ
8. เด็กชายสิทธิราช  แสนลำภา
9. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นายภัคพงษ์  จันทวโร
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
3. นายธวัชชัย  สาบัว
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุราณไทย
3. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
4. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสี
5. เด็กหญิงศศิธร  พรมเถื่อน
6. เด็กหญิงเทวี  สุระพันธ์
7. เด็กหญิงเบญจพร  เนินบก
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรมะณี
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายคมกริช   ทองมี
2. เด็กหญิงบุษรา   ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
4. เด็กหญิงสุมิตตรา   พรมมา
5. เด็กหญิงอินทุอร   บุญสวัสดิ์
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางวีรยา   ยอดอาษา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ชม
2. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
3. เด็กหญิงรมย์ธิรา  บัวพล
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
3. เด็กหญิงวรณิดา  พลอยมุข
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงยุพา  สระรัมย์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
2. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงกานดา  คำลือ
2. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีภา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  อ่ำพึ่ง
 
1. นายอธิป  นามรักษ์
2. นางเตือนตา  โสวภา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑะสิน
2. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา   พิมเดช
2. เด็กชายณรงค์  วันศรี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
2. นางสาวปภัชญา  โสดา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท
2. เด็กหญิงวัลลิภา  สุทธิกุล
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑะสิน
2. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   หยุดรัมย์
2. เด็กหญิงวรัญชรี   เจนจิตต์
 
1. นางสาววาสนา  เหมพรหม
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายภูริณัฐ  กมลอมรบุตร
2. เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสกุณา  อ่อนยิ้ม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพิลา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายอัสสชิ  พื้นบาตร
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑะสิน
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชมภูพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจพร  เก้านาน
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวชะเอ็ม  มีเชาว์
 
151 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงปวีร์สุดา   นพฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   โพธิ์ทอง
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. นางสาว พิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องรัสมี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองสุก
2. เด็กหญิงสุภาวดี   กุลประกอบ
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสมหมาย    มีเงิน
2. เด็กชายสุริยัน    พรไทย
 
1. นายสุรพรรณ    ยงใจยุธ
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธนพล   นิสังข์รัมย์
2. เด็กชายนิธิสิน   แสนคำแก้ว
 
1. นายศุภณัฐ   ชูเกาะ
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายทิรากร  ตีสถิตย์
2. เด็กชายพูลพิทักษ์  มาทุมมี
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นานัน
2. เด็กหญิงสุภาพร   สร้างการนอก
 
1. นางสาวรวงนภา   โอดรัมย์
2. นางสาวเนตรนาภา  เปรมสังข์
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
159 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 1. เด็กชายจิรภัทร  สายบุตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ใจงูเหลือม
 
1. นางสาวพนิดา  ปุ่มหล้า
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรพงศ์  อินทร์นุ่ม
2. เด็กชายยุทธการ  สงัด
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวชะเอ็ม  มีเชาว์
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีเจริญ
2. เด็กชายเทพพร  สิงหะทุม
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางอร่าม  ขุนทอง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เพชรกระโทก
2. เด็กชายนันทยศ  เพชรกระโทก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พลรบ
 
1. นายฉัตรชัย  พิบูลย์
2. นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายกฤตภาส  พนิรัมย์
2. เด็กชายวิศรุต  ปานหัตถา
3. เด็กหญิงโบนา  สายบุตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
2. นางสาวโฉมฉาย  นะรีรัมย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงจิรัญญา  เมืองแสน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  สีขัน
3. เด็กชายภาคภูมิ  คัมภิรานนท์
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
2. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทัดสงค์
2. เด็กหญิงวาสนา  เรืองมาลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
2. นางกนกพร  ฉายาวาท
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายธวัชชัย   อันสมบูรณ์
2. เด็กชายมงคล   หันทยุง
3. เด็กชายยุทธนา    บัวแก้ว
 
1. นายจิรัฐตรีกูล   ถาวรกุล
2. นายพรรณรงค์  ทองเรือง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่อโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาเพียร
3. เด็กหญิงชลธิชา  มิ่งวิมาร
4. เด็กชายพงศ์พัทธ์  พักน้อย
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ทารักษ์
6. เด็กหญิงสุชานาถ  เพ็ชรเทศ
 
1. นายมิตรชัย  วงสุริย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีรัมย์
3. เด็กหญิงดรุณี  อินทร์สำโรง
4. เด็กหญิงพงศ์นภา  ทองหย่อน
5. เด็กหญิงสิดาพร  บุญยงค์
6. เด็กหญิงสุณัฐกานต์  แสนยะบุตร
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกรกช  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงทอง
3. เด็กหญิงวารินทร์  สีไพร
 
1. นางเอมอร  พรหมชาติ
2. นางบงกช  วิไลศรีอัมพร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมา
2. เด็กชายอนุชิด  บุญสูงเนิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิมพ์สมพร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายธนากร    งามประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา   หันทยุง
3. เด็กหญิงปาริชาติ   เย็นมะดัน
 
1. นางพรพี    ดุจเฉลิม
2. นางวรรชุรี   คูเจริญไพบูลย์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  ซายทุ่ย
2. เด็กหญิงภาวินี  บุตรแสง
3. เด็กหญิงวิรดา  กิจโส
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขวัญนภา    หนูพวก
2. เด็กหญิงจันนี    ดาม
3. เด็กหญิงทิพวัลย์    สามารถ
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงปัทวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงอภิสมัย  ศรีเคน
 
1. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
2. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงณัฐริยา  วันแก้ว
2. เด็กชายมงคล  วงษ์ระเบียบ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นิยมจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  สีพลัง
2. เด็กหญิงพรชิตา  จีนพานิช
3. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวประสาน
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางพนิดา  พุ่มไม้
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ออมสิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  เหล็กดี
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกาญจนา    ถนอมกาย
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  สามารถ
3. เด็กหญิงมณียา    ทองพา
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุทธมงคล
2. เด็กชายตะวัน  กิจสง่าวงษ์
3. เด็กชายนฤเบศ  มาสุ่ม
 
1. นางสาววชิราพรรณ  อันสมสี
2. นายวีรยุทธ  โพธิ์ผา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   แสนสุข
2. เด็กหญิงสุริชา   ปิ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   พูวงษ์
 
1. นางเอมสิรี   สมใจ
2. นายเดชศรี   หันทยุง
 
181 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพัชรพร   เย็นหา
 
1. นางสาวพาณี    จินดาวงษ์
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม
3. เด็กหญิงอริสรา   ท่อนจันทร์
 
1. นางกชามาส    เป็นสุข
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงนรีกานต์   นพเคราะห์
2. เด็กชายยศภัทร   สายทอง
3. เด็กหญิงวรันธร   คำดวง
 
1. นางสุนีย์    ใจชื่น
2. นางวาริณี  ศรีเจริญ
 
184 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงไอลี    เมง
 
1. นางชวนพิศ   ปานสิงห์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงภานุมาศ  คชรินทร์
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธ์รักษา
 
1. นางสังวาลย์  เหมพรหม
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายวรชิต  สินจังหรีด
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงวริศรา  กึกรัมย์
 
1. นางพัฌนิดา  สอนหาจักร์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายศิริชัย  จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางสาวจงรักษ์  กงจีน
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายนพรัตน์  ทิพย์บรรจง
2. เด็กชายพานทองแท้  ปินะกาสัง
3. เด็กหญิงวันใหม่  โหราจารย์
 
1. นางเยาวพาณี  มะปรางค์
2. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธนดิษฐ์   คุ้มตัว
2. เด็กชายนิลวิจิตร์   สินโท
 
1. นางจารุณี    เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวอุมาพร   บัวพล
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายวีรวุฒิ  น้อยใจบุญ
2. เด็กหญิงศศิประภา  แกมนิล
 
1. นางสมปอง  รสหอม
2. นายวัชรินทร์  ชุมพลวงศ์
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายสุรเชษฐ  คนทา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  กี่โหง
 
1. นางจุฑามาศ  สีพิจิตร
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายถิรวิทย์  ขวัญหาญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  แก้ววงษา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมวงค์
 
1. นางอรวรรณ  ช่างประเสริฐ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวชวิศา  บอนไธสง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายสัญญา  สังคะโห
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงศศิวิมล  นักเป่า
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงโศภิษฐา  ฉิมมาแก้ว
 
1. นางพิมพิลัย  พวงมาลัย
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์พะเนาว์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สิงคเวหน
3. เด็กหญิงรุจจิรา  โพธิ์แก้ว
4. เด็กชายสมพร  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยงคตร
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทูเกาะพลุก
 
1. นางสาววารี   สีสอาด
2. นางประทุมพร  จำนงค์
3. นางสาวจิราภรณ์  ดีจรัส
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถ
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. นางสาวฐิติมา  หมอกพรหม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายมงคล  กระแสโสม
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน  ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ่น 1. เด็กหญิงพรหมพร  มากเขียน
 
1. นายปริญญา  สุทธิวานิช
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายจตุพร  หารสุโพธิ์
2. เด็กชายพิพัธน์  ดิสวิมูล
3. เด็กชายภูวนัย  สุขไทย
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
2. เด็กชายสุชาติ  อุดมพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิศกระโทก
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
2. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศิลาพงษ์
2. เด็กชายชุติวัต  ปานทอง
3. เด็กชายเอกพงษ์  ปานทอง
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
2. นางสาวสร้อยเพชร  พุฒ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงจินดา  หอมประภา
2. เด็กชายทศพล  บุญธานี
3. เด็กชายภาสกร  จีนพานิชย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
2. นางชนัตตา  กะการดี
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายยศพร  วรรณกิจ
2. เด็กชายรัฐพล  หวังกว้างกลาง
3. เด็กชายสหภาพ  ทาสี
 
1. นางสาวสุทธิตา  แกมรัมย์
2. นางสาวอัจฉรา  สวามิชัย
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงขวัญรวินทร์  ใจงูเหลือม
2. เด็กชายอดิศร  ดีมุข
3. เด็กหญิงเรณุกา  เตียนประโคน
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
2. นางประทุมพร  จำนงค์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเหนือ
2. เด็กชายวุฒิไกร  แสงคำ
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันทรเสนา
2. นายสมบัติ  ดวงภักดีรัมย์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานทอง
2. เด็กชายวุฒธิพงษ์  งามสนิท
 
1. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
2. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายทักษิณ  บุญสร้าง
2. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายกฤษณะ  วงค์จำเนียร
2. เด็กชายจตุรวิทย์  พงค์นิล
3. เด็กชายไชยา   องค์สุนทร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายจักรพันธ์  หล่อเจริญ
2. เด็กชายธนภัทร์  ประสงใด
3. เด็กชายศุภกฤต  ดีงาม
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางอารัญ  ป้อมมารดอน