หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิมลณัฐ ดีเสมอโรงเรียนบ้านหนองปรีกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดสกุลปักษีกรรมการ
3. นางประภาศรี พันธุโรงเรียนกฤษณากรรมการ
4. นางประไพ ศรีเพียงจันทร์โรงเรียนกฤษณากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวิมลณัฐ ดีเสมอโรงเรียนบ้านหนองปรีกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดสกุลปักษีกรรมการ
3. นางประภาศรี พันธุโรงเรียนกฤษณากรรมการ
4. นางประไพ ศรีเพียงจันทร์โรงเรียนกฤษณากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจำเรียง จำปานิลโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
2. นางยุพา ศรีบุญเพ็งโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกกรรมการ
3. นางเกษร ขจรกุลเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง)กรรมการ
4. นางสาวทรงศรี สดคมขำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจำเรียง จำปานิลโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
2. นางยุพา ศรีบุญเพ็งโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกกรรมการ
3. นางเกษร ขจรกุลเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง)กรรมการ
4. นางสาวทรงศรี สดคมขำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศรีอัมพร ปทุมนันท์โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
2. นางคะนึง เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางกัญฐนา เดือนขึ้นโรงเรียนวัดวรจันทร์กรรมการ
4. นางสาวสมบัติ เผ่าพงศ์คล้ายโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศรีอัมพร ปทุมนันท์โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
2. นางคะนึง เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางกัญฐนา เดือนขึ้นโรงเรียนวัดวรจันทร์กรรมการ
4. นางสาวสมบัติ เผ่าพงศ์คล้ายโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ สถาปิตานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายนายธรรมนูญ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดตะลุ่มกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ วชิรบ้านกลางโรงเรียนวัดบางเลนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ สถาปิตานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดตะลุ่มกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ วชิรบ้านกลางโรงเรียนวัดบางเลนกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพิมลวรรณ งามเกตุสุขโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
2. นายวานิล จินดาเลิศโรงเรียนวัดลาดกระจับกรรมการ
3. นางบุษบา รักนุ้ยโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อำนวยทรัพย์โรงเรียนวัดม่วงเจริญผลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิมลวรรณ งามเกตุสุขโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
2. นายวานิล จินดาเลิศโรงเรียนวัดลาดกระจับกรรมการ
3. นางบุษบา รักนุ้ยโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อำนวยทรัพย์โรงเรียนวัดม่วงเจริญผลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิมลวรรณ งามเกตุสุขโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
2. นายวานิล จินดาเลิศโรงเรียนวัดลาดกระจับกรรมการ
3. นางบุษบา รักนุ้ยโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อำนวยทรัพย์โรงเรียนวัดม่วงเจริญผลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพจนพร สมพงษ์โรงเรียนวัดพระธาตุกรรมการ
2. นางสาวปาริยา ฟักอินทร์โรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
3. นางดารนี ไตยสุทธิ์โรงเรียนกฤษณากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาคโรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ทาเหล็กโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปิยวัฒน์ มณีอินทร์โรงเรียนวัดคูบัวกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ วิริยะประสิทธิ์โรงเรียนบางแม่หม้ายกรรมการ
3. นายณัฎฐพล กิจพิทยาฤทธิ์โรงเรียนศุภลักษณ์กรรมการ
4. นางลาวรรณ ศรีเพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนารามกรรมการ
5. นางสาวมุกดา เชาว์โนทัยโรงเรียนวัดไผ่ลูกนกกรรมการ
6. นางสาวนิตยา ซงโชติเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์กรรมการ
7. นางสาวกรวี โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบางกุ้งกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปิยวัฒน์ มณีอินทร์โรงเรียนวัดคูบัวกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ วิริยะประสิทธิ์โรงเรียนบางแม่หม้ายกรรมการ
3. นายณัฎฐพล กิจพิทยาฤทธิ์โรงเรียนศุภลักษณ์กรรมการ
4. นางลาวรรณ ศรีเพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนารามกรรมการ
5. นางสาวมุกดา เชาว์โนทัยโรงเรียนวัดไผ่ลูกนกกรรมการ
6. นางสาวนิตยา ซงโชติโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์กรรมการ
7. นางสาวกรวี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านบางกุ้งกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมาน ระโหฐานโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงามโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวศันศนีย์ จันทะวงศ์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แก่นเชื้อชัยโรงเรียนวัดประชุมชนกรรมการ
2. นางสาววัฒนา มีสกุลโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
3. นางสาวเรณู น้ำขาวโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แก่นเชื้อชัยโรงเรียนวัดปแระชุมชนกรรมการ
2. นางสาววัฒนา มีสกุลโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสนม เจตนเสนโรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก่นเชื้อชัยโรงเรียนวัดประชุมชนกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ พุ่มเพชรโรงเรียนวัดบ้านกร่างกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ โกพัฒน์ตาโรงเรียนวัดองครักษ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสนม เจตนเสนโรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
2. นายมาโนชญ์ คงดีโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ากรรมการ
3. นายประทวน น้อยแก้วโรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
4. นางกาญจนา ดิษฐ์บรรจงนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสนม เจตนเสนโรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
2. นายมาโนชญ์ คงดีโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ากรรมการ
3. นายประทวน น้อยแก้วโรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ดิษฐ์บรรจงนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสนม เจตนเสนโรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
2. นายมาโนชญ์ คงดีโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ากรรมการ
3. นายประทวน น้อยแก้วโรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ดิษฐ์บรรจงนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางคชศุภ สามงามแสนโรงเรียนวัดสังฆจายเถรกรรมการ
3. นางชุติมา แผลงศรีโรงเรียนกฤษณากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมโภช ขำเลิศโรงเรียนวัดสวนแตงกรรมการ
2. นางมณเฑียร อิ่มสุดสำราญโรงเรียนวัดสังฆจายเถรกรรมการ
3. นางพรกมล สุมงคลโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมโภช ขำเลิศโรงเรียนวัดสวนแตงกรรมการ
2. นางมณเฑียร อิ่มสุดสำราญโรงเรียนวัดสังฆจายเถรกรรมการ
3. นางพรกมล สุมงคลโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ จันทร์แดงโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
2. นางพรพิมล วชิรบ้านกลางโรงเรียนวัดบางเลนกรรมการ
3. นางจินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุลโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ แผลงศรีโรงเรียนกฤษณากรรมการ
2. นางปิยะพร จักษุรัตน์โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่กรรมการ
3. นางเกษร ขจรกุลเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง)กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายมนู สมบูรณ์เหลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาววรรณี ไทยานันท์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาววีณา มณีวุฒิวรสกุลโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางสาววีนัส วงษ์สุวรรณเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายิอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นางอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ พลเสนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
3. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายวัลยรุจ เถาว์หิรัญวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวโสภา ปานสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิ่งดาว ภู่ระหงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายปรีชา หงษาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
2. นางสาวรจนา ราสระคูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายนันทพงศ์ บุญธรรมโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายปรีชา หงษาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
2. นายนันทพงศ์ บุญธรรมโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
3. นางสาวรจนา ราสระคูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หงษาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
2. นายนันทพงศ์ บุญธรรมโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
3. นางสาวรจนา ราสระคูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุรีรัตน์ หอมระรื่นโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
2. นางสาวดลวรรณ พวงวิภาตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวฐาปนี มณีนิลโรงเรียนวัดลาดกระจับกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุุรีรัตน์ หอมระรื่นโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
2. นางสาวดลวรรณ พวงวิภาตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวฐาปนี มณีนิลโรงเรียนวัดลาดกระจับกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ หอมระรื่นโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
2. นางสาวดลวรรณ พวงวิภาตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวฐาปนี มณีนิลโรงเรียนวัดลาดกระจับกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ ลือขจรโรงเรียนวัดดารากรรมการ
2. นางสาวสมปอง ทรงธิบายโรงเรียนวัดลาดตาลกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย แพงวงษ์โรงเรียนวัดสังฆจายเถรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ลือขจรโรงเรียนวัดดารากรรมการ
2. นางสาวสมปอง ทรงธิบายโรงเรียนวัดลาดตาลกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย แพงวงษ์โรงเรียนวัดสังฆจายเถรกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายประภักดิ์ หงษ์ศรีลาโรงเรียนวัดสามทองกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ทาผาสุขโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์กรรมการ
3. นางสาวชลิตา นาคประเสริฐโรงเรียนวัดโคกโพธิ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ประสานชีพโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
2. นางสาววัลภา ข้องเกี่ยวพันธุ์โรงเรียนวัดป่าพระเจ้ากรรมการ
3. นางวรรณี ทับทองดีโรงเรียนวัดดารากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพยัพ สาธุพันธฺ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
2. นางศรีอัมพร ประทุมนันท์โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย หงษ์ทองโรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพยัพ สาธุพันธ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวปราณี เภาหิงค์โรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน์โรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
4. นายปรารมณ์ รอดมาลีโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
5. นายสง่า สง่างามโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง)กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพยัพ สาธุพันธ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวปราณี เภาหิงค์โรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน์โรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
4. นายปรารมณ์ รอดมาลีโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
5. นายสง่า สง่างามโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.)กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายพยัพ สาธุพันธ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวปราณี เภาหิงค์โรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน์โรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
4. นายปรารมณ์ รอดมาลีโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
5. นายสง่า สง่างามโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง)กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวอรสา หนูมงกุฎโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
2. นายปริญญา ทองบุญเหลือสำนักงานเขตพื้ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา นิยมทองโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งฤดี กรอบมุขโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
2. นางรัตนา ธาดาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางนันทวัน เพชรประเสริฐพรโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งฤดี กรอบมุขโรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
2. นางรัตนา ธาดาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางนันทวัน เพชรประเสริฐพรโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปริญญา ทองบุญเหลือสำนักงานเขตพื้ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา นิยมทองโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจิโรจ บุญเมืองธนาภาโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่กรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ มีชนะโรงเรียนวัดคลองโมงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมร บุตรไชยโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์กรรมการ
2. นางสอิ้ง พงษ์เผือกโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ากรรมการ
3. นางวันทนีย์ อาภาเภสัชโรงเรียนวัดยางกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา สุวรรณเวกโรงเรียนวัดศุขเกษมกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ บุญไมตรีสัมพันธ์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางนิพัธธา ตั้งไทยขวัญโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
2. นายสุภาพ หอมสุวรรณโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
3. นางเอมอร สุขสมบูรณ์โรงเรียนวัดสัปรสเทศกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง แช่มช้อยโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมารามกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ อำนวยทรัพย์โรงเรียนวัดม่วงเจริญผลกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ ทับทิมดีโรงเรียนวัดประชุมชนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเกษร ขจรกุลเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
2. นางประทีป พยัพโรงเรียนวัดม่วงเจริญผลกรรมการ
3. นางศิริพร วิศิษฎ์ย่ิงเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ เพียรธัญกรณ์โรงเรียนวัดวังพระนอนกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ แก้วมณีโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ หาดแก้วโรงเรียนสุพรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวนุศรา เอี่ยมนวรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัตนี พงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนบางปลาม้ากรรมการ
2. นางกันต์นิษฐา ฟองสมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวชบา พันธ์สักดิ์โรงเรียนวัดพระธาตุกรรมการ
2. นางนิตยา นาคะเสนีย์โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่กรรมการ
3. นายสุรีพร พลอยมาโรงเรียนวัดสวนแตงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมาพร ศุภรัตน์โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์กรรมการ
2. นางวลัยพร ลาลุนโรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการ
3. นางสาวสุมน ทองสาโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมาพร ศุภรัตน์โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์กรรมการ
2. นางวลัยพร ลาลุนโรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการ
3. นางสาวสุมน ทองสาโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสมาพร ศุภรัตน์โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์กรรมการ
2. นางวลัยพร ลาลุนโรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการ
3. นางสาวสุมน ทองสาโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กมลทิพย์ พุทธจำ 09-1880-1297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]