หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเกศรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นายสุรชาติ นุกูลธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3 นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5 นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6 นายกิตติพศ ศิริสูตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
7 นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุ่ม จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
8 นายสุรพล รุ่งวิริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธง จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
9 นายรักษา ศิริวณิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
10 นายสมบูรณ์ ย่ิ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะเกษ จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
11 นายประภา น้อยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทุมพราราม จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
12 นางพูลศรี กองหอม ครู โรงเรียนวัดเสาธง จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
13 นางจันทนา ประสานทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก จัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
14 นายประพันธ์ สุดโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
15 นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
16 นางสาวนิศรา เจริญผล นักจัดการงานทั่วไป สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
17 นางสาววิภา ประกอบวิทย์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
18 นายธงชัย ประทีปทอง ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
19 นายจรินทร์ ถีระแก้ว ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
20 นายปัญญา เปรมมีพันธ์ ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
21 นายวิโรจน์ หาดแก้ว ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
22 นายเมธี สายเมธี ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
23 นายสมคิด คุ้มเดช ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
24 นายเสน่ห์ พันธ์เณร ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
25 นายทองหยด คงสงฆ์ ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
26 นายวิรัช พงษ์เส็ง ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
27 นายบุญมี ปิตตาทสา ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
28 นายสุชาติ แย้มมี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
29 นายมนู ล้ำเลิศ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
30 นางเนาวรัตน์ ลาภย่ิง นักจัดการงานทั่วไป สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
31 นายบุญมี แตงวงษ์ ลูกจ้างประจำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
32 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
33 นางพรชรี พลเสน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
34 นางปราณี บัวชุม นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
35 นางสาวสรญา สุดโต นักวิชาการพัสดุ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
36 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
37 นางกนกวรรณ คล้ายสินธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
38 นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุข เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
39 นางขวัญดาว เทพประสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
40 นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
41 นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์ เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
42 นายอธิคม ลาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
43 นายอารมณ์ วงษ์บัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
44 นางพิชญา รักผล นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
45 นางสุกัญญา พลนิกร นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กมลทิพย์ พุทธจำ 09-1880-1297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]