รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงธีนิดา   ลีนานุวัฒน์
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณรฐพล  มุ่งดี
 
1. นางวาสนา  ธีระธำรงชัยกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงมุกดา  ดาวเรือง
 
1. นายอุทิศ  คุ้มกลัด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุดดาเลิศ
 
1. นางภัทรพร  ดอกกุหลาบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปัญญมน  วุฒิรักษ์ชัยนันท์
 
1. นางเนตรนภา  ฉายศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงศิณิษา  เรืองเดช
 
1. นางวาสนา  มะลิงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีนวล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หนูบ้านเกาะ
 
1. นางนารีรัตน์  หลีนุกูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีจันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางคนึง  เนาวรัตน์
2. นางชุรีพร  สุขเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศรีจันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินทรักษา
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางคนึง  เนาวรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์
 
1. นายประทิน  อินทมาน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายสุรเดช  ตั้งใจจงเจริญ
 
1. นายสุรพล  ศรีนวล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. นางสาวอภิษฎา  ทองเปี่ยม
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พร้อมพิมพ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงพิชญา   ศุภประเสริฐ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พงษ์สุทัศน์
3. เด็กชายอิระวัฒน์  ธัญญะโชติเทวัญ
 
1. นางสุพรรณ  ว่องกิตติพงษ์
2. นางสาวอนุสรา  พันธ์ุเทียน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แป้นคง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาคใจเสือ
3. เด็กหญิงโรสมา  โชรัมย์
 
1. นางสมพิศ  คำด้วง
2. นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กชายจักรินทร์  ทาผาสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธาระนิธิ
3. เด็กหญิงเมธิณีรัตน์  ยศศักดิ์ศรี
 
1. นางกรกมล  เมธีวรกิจ
2. นางมาลีรัตน์  พรหมรส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงรัตนา  ปั้นหว่าง
2. เด็กหญิงอริศรา  จันมา
3. เด็กชายอัครพล  โพธิ์โต
 
1. นางพัชรี  สิริทรัพย์ทวี
2. นางสาวนาฎสุคนธ์  ดำรงเกียรติสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายชลชาติ  ปิ่นวิเศษ
2. เด็กชายสุชาครีย์  กัมแก้ว
 
1. นางสาวพจน์พิชชา  เผือกนาค
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จั่นจินดา
2. เด็กหญิงสโรชา  โชรัมย์
 
1. นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
2. นางสมพิศ  คำด้วง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายสรยุทร  ล้อมวงษ์
 
1. นายสุจินต์  บุญเล่า
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิริยะประสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยพันธุ์ดี
 
1. นายรณพงษ์  เขียวหวาน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายชานน  กาศิเษฎาพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คุณวโรตม์
3. เด็กหญิงศินาวรรณ  แดงเดช
 
1. นายสรศักดิ์  ทองจร
2. นางสาวพริมประภา  ไตรบุตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงชญาดา  ดาวศรี
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มงคล
3. เด็กหญิงพรรณมณ  ดาสิงห์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงปนัสดา  กัลยาณ์
2. เด็กหญิงรุจิตรา  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา  ขุนขัน
 
1. นายสมาน  ระโหฐาน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงธนินท์ธร  วุฒิพลไพศาล
2. เด็กชายยุทธนา  ฤกษ์อุดม
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ทองเครือ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มูลพันธ์
2. นายเรืองศักดิ์  เชนประโคน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายชยุต  บุญศรีวงศ์
2. เด็กหญิงวีนัส  พันธ์พุ่ม
3. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ทองน้อย
 
1. นายสมาน  ระโหฐาน
2. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายกริจพงษ์  ทองจันทร์แดง
2. เด็กชายคมสัน  กลิ่นโพธิ์
3. เด็กชายปัญญา  โทแก้ว
 
1. นางสาวคณึงรัศม์  ก่ำมอญ
2. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จาดพันธุ์อินทร์
2. เด็กหญิงศิริกุล  เหลี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  กลิ่นโพธิ์
 
1. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
2. นางฐิติพร  โลหิตชาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เปี่ยมทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ชาวนายก
3. เด็กหญิงไอลดา  เจริญสุข
 
1. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
2. นางสาวคณึงรัศม์  ก่ำมอญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงอรสา  จาดโนรี
2. เด็กชายเดชาวัตร  สายทอง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทะวงศ์
2. นางพัชรี  สิริทรัพย์ทวี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   พระศรี
 
1. นายรัฐพล  คงมีชนม์
2. นางสาวสมใจ  ยอดปราง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  วีรกุล
2. เด็กชายอานุภาพ  เรือนใจมั่น
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  มีแสงพันธ์
2. นางดวงรดา  กิจจริตธรรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายพงศกร  วุฒิเวสารัช
2. เด็กชายรัชพล  แก้ววิชิต
 
1. นายนิวัฒน์  สุขสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์  กลิ่นลำดวน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  จิระเกียรติกุล
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  จ้อยศรีเกตุ
 
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นายประทวน  น้อนแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายกิตติ  เกิดสมบุญ
2. เด็กชายยศวริศ  ฉิมฉลอง
 
1. นายจรัล  สวัสดี
2. นางสาวพรลภัส  สุขใส
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
2. เด็กชายสุภกร  น้อยชื่นพันธุ์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา   อุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงญาณพัทธ์  สินทวีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   ทรัพย์ศิริพันธ์
4. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน
5. เด็กหญิงวิภาพร   อุณรุส
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางสาววัชิราภรณ์  โตลำมะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเรืองรอด
2. เด็กหญิงนพรดา  ชำนาญศิลป์
3. เด็กหญิงลดาวรรณ  เฉกแสงทอง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ปิณฑศิริ
5. เด็กหญิงสุธีรักษ์  อุดมชาติบัณฑิต
 
1. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
2. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รองเพ็ง
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ธูสรานนท์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เขียวบุญมา
4. เด็กหญิงปริญญา  เจียระไนเฮงตระกูล
5. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
2. นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกชพร  หาญพุฒ
2. เด็กหญิงบัณทิตา  พันธุ์แตง
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เลิศวัฒนานนท์
4. เด็กชายภูริภัทร  ริตกันโต
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
1. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
2. นายกรวิชญ์  ชาติกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนอาจ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล
3. เด็กหญิงภัคจิรา  สุนทรวิภาต
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  เรืองวงษ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  มาลาวัลย์
 
1. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
2. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงนัทธมน  ปั้นเหน่งเพ็ชร
2. เด็กหญิงปนัดดา  วาริชา
3. เด็กหญิงรัชนก  บุญมา
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นเหน่งเพชร
5. เด็กหญิงอำภาภรณ์  สุวรรณกุลไพศาล
 
1. นายอนุวัฒน์  แผลงศรี
2. นางชุติมา  แผลงศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กชายชลธร  ดีพูน
2. เด็กชายพงศกร  อิ่มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไพลวงษ์
4. เด็กชายสุทิวัส  มณีแสง
5. เด็กหญิงอริสา  สนแสบ
 
1. นางสาวรวีวรรณ   ลำวิไล
2. นางสุวลักษณี  เขียวหวาน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  บรรเทา
3. เด็กชายธนาธิป  พันธุ์แตง
4. เด็กชายธิติพันธ์  วัฒนเสรีชัย
5. เด็กชายพงศกร  เล็กนิคม
 
1. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
2. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พั่วจันทร์ดี
3. เด็กชายณัฐพร   ศรีลาดี
4. เด็กหญิงนภัสสร  วัฏฏานนท์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  โสฬศ
6. เด็กชายบัณฑิต   พึ่งอัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงบัวบูชา  ศรีสมบุญ
8. เด็กหญิงพิชญาณี   ด้วงประสิทธิ์
9. เด็กหญิงภาณุมาศ  วัฒนา
10. เด็กชายภีรพัทร   สารสุวรรณ
11. เด็กหญิงวรัทยา  ศรีดี
12. เด็กหญิงวรินลดา  มานะกุล
13. เด็กชายวันเฉลิม  โพธิ์บุญปลูก
14. เด็กหญิงวิชญาดา  ดอกพุฒซ้อน
15. เด็กหญิงสุชัญญา  อินต๊ะวิกุล
16. เด็กหญิงสุชานรี  เชยล้อมขำ
17. เด็กชายสุพัชญา   สังขรัตน์
18. เด็กหญิงอรอัมรินทร์  สุวรรณหงษ์
19. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรวิเศษ
20. เด็กหญิงอัยยาวีร์  นิลเปลี่ยม
 
1. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
2. นางเตือนใจ  น้อยแก้ว
3. นางดวงเดือน  กรมพระพุทธ
4. นายทองหล่อ  ไกรเภา
5. นายชัฏ  ชาวห้วยหมาก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัดดา  เที่ยงธรรม
 
1. นางอริสา  สุขทรัพย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงกัลยกรณ์  ช้างพลี
 
1. นางสาวกิตฏิมา  บุญทรัพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนพนธ์  หันสังข์
2. เด็กหญิงอรวรรยา   กางกั้น
 
1. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
2. นางฉวีวรรณ  การผลดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีโปฎก
2. เด็กชายสุพัฒน์   บุตรแสงดี
 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกฤตยานี  องค์สุริยานนท์
2. เด็กชายสธนวัฒน์  เจนอินทะ
 
1. นางวิมลวรรณ  พูลกำลัง
2. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายจินต์กมล  ทับพวาธินท์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุวรรณเวก
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงต้นข้าว  ล่อซุ่นนี้
5. เด็กหญิงธารินี  วงศ์ลคร
6. เด็กหญิงนิพาดา   อันรักดี
7. เด็กหญิงปณิตา  การสมศักดิ์
8. เด็กหญิงพัชรชรริน  ศรีโสภา
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ลาหงษ์
10. เด็กหญิงอสิรีย์  แสงสว่าง
 
1. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
2. นางสาววัชิราภรณ์  โตลำมะ
3. นางฉวีวรรณ  การผลดี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทร์เดช
2. เด็กหญิงอริสา  ไผ่มี
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  เผ่าพันธุ์
2. นางสาวนารินทร์  เขจรแข
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงณัฐลินีกรณ์  บัวพล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ไทยงาม
 
1. นายถวัลย์  ชาวกงจักร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธนัญชนก   บุญประเสริฐ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงมุนินทร์ตรา  วาณะวงศ์
 
1. นางสาวอธิย์ปีญาณ์  ศรีนิล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายศราธร  หมื่นหาญ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ท้วมพงษ์
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงเกตุกนก  จันทร์ม่วง
 
1. นางสาวอธิย์ปีญาณ์  ศรีนิล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  อืนทร์พูลวงษ์
 
1. นางสาวอธิย์ปีญาณ์  ศรีนิล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ยศวิชัย
 
1. นายณธรรศ  เสนาใจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัทกาญจน์  คนทน
2. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเชื้อ
 
1. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
2. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   จวนอ่อน
2. เด็กหญิงวรัทยา  ชุติธรรมานันท์
 
1. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
2. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  คำภาค
2. เด็กหญิงรุจาภา  โพธิ์เงินงาม
 
1. นายบุญช่วย  ดำรงรัตน์นุวงศ์
2. นางสมาพร  ศุภรัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เกตุรัตน์
 
1. นางสาวอธิย์ปีญาณ์  ศรีนิล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม
2. เด็กหญิงทักษพร  ศรีใสดี
3. เด็กชายธนวินท์  รามฤทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
2. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุญเรือง
2. เด็กชายธนากร  ปั้นงาม
3. เด็กชายอฎิวัตร  ใจการ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
2. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายธันยธรณ์  นาคินชาติ
2. เด็กชายนพนันท์  โพธิกุล
3. เด็กชายสันติสุข  เกิดคล้ำ
 
1. นางสำอางค์  มลินิล
2. นางสาวนิตยา  ชลศึก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  อินจ้อย
 
1. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายฐิตินารถ  มีใจดี
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พุ่มมะปราง
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กชายพงศ์ธร  พึ่งรอด
 
1. นางสาวภานุมาศ  เข็มทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  ธาระหาญ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เปี่ยมทอง
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  บวรเตชธนธร
 
1. นางสาวสรารัตน์  คำใส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธนพร  จั่นบรรจง
 
1. นายอภิวัฒน์   ยุพาพิน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงศิรินภา  ช้างสง่า
 
1. นายไพโรจน์  แหวนทองคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีสะอาด
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงมุขสุดา  โสดจันทึก
 
1. นายพัชรพล  พำขุนทด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  บวมขุนทด
 
1. นายกฤตพล  เทศลำลึก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายธนกร  วงค์คำภู
 
1. นายไพโรจน์  แหวนทองคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงอารียา  ชื่นจิตต์
 
1. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายวรวัฒน์  บุญแสวง
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือสมบุญ
2. เด็กชายกนกพล  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงกัลยรักษ์  พิริยธำรงกุล
4. เด็กหญิงชนิสรา  ตุนา
5. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีหิรัญ
6. เด็กหญิงนันทิตา  ชนปทาธิป
7. เด็กชายวิษณุ  แก้วปาน
8. เด็กชายศุภณัฐ  บัวแตง
9. เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร
10. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
11. เด็กหญิงสุพรรณี  โพธิรัชต์
12. เด็กชายอิทธิพัฒน์  พิริยธำรงกุล
13. เด็กชายเทียบธรรม  พูดดี
14. เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์
15. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
2. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
3. นางธนพรรณ  ทศพรพรหม
4. นายชาญวิทย์  เพชรน้ำดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กชายกฤษฎา  ดามี
2. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์(ปี่)
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปกป้อง
4. เด็กหญิงจุฬารักษ์  หวานชะเอม
5. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
6. เด็กหญิงชนิตา  สมบุญ
7. เด็กหญิงดวงกมล  เอี่ยมประเสริฐ
8. เด็กชายธนวัฒน์  อู่ทอง
9. เด็กชายพลพัฒน์  อนันต์สลุง
10. เด็กหญิงมณฑิตา  แสนนอก
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุขนิรัญ
12. เด็กหญิงเพ็ญประภา  วรโภชน์
 
1. นายเพทาย  ล้อมวงษ์
2. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
3. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
4. นางสาวเกณิกา  สุริวงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1. เด็กหญิงกรกนก  เช้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมา
3. เด็กหญิงจุมนทิพย์  สอนท่าโก
4. เด็กชายชญานนท์  จันทมูล
5. เด็กชายชิดชัย  ทองแก้ว
6. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เดชพลกรัง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรม
8. เด็กหญิงทุเรียน  เกตุฟัก
9. เด็กหญิงน้ำเพชร  จันนุบิน
10. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
11. เด็กหญิงพรรษา  ยิ้มแย้ม
12. เด็กหญิงรุจิรา  เช้าสุวรรณ
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พันธ์ด้วง
14. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุขเกษม
15. เด็กหญิงวิราวรรณ  เอี่ยมสุวรรณ
16. เด็กชายสราวุฒิ  เพ็ชรรักษ์
17. เด็กหญิงสิตา  มงคลเกตุขจร
18. เด็กชายอนุกูล  นามโชติ
19. เด็กหญิงอรทัย  พันธ์ผูก
20. เด็กหญิงเนตรนภา  พรมชนะ
 
1. นายถวิล  ทองสัมฤทธิ์
2. นายวานิล  จินดาเลิศ
3. นางรพีพร  ชวนสำราญ
4. นางสาวกาญจนา  เล้าศิลป์ไพศาล
5. นางสาวเรณู  พลับวังกล่ำ
6. นางสาวฐาปนี  มณีนิล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. นายศราวุฒิ  สิงห์พันม่วง
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  มิ่งเมือง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิรดา  โคโต
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายนิธิเสถียร  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวศิวพร  จุลโพฺธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปิ่นทอง
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร  เขียนนอก
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายจิตติธรรม  สมใจเพ็ง
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิรดา  โคโต
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ชูชาติ
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปานแก้ว
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงผกามาศ  ตุ่มประโคน
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายจิตติธรรม  สมใจเพ็ง
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิรดา  โคโต
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไกลเนตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายพงศธร  ศิริอนุกูลพงศ์
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  วงค์สุวรรณ
2. เด็กชายกนกกานต์  ปี่เงิน
3. เด็กหญิงกัญญพัชร  คชาชัย
4. เด็กหญิงกานติมา  ชาวกำแพง
5. เด็กหญิงกุลกิฐ  แหงมดี
6. เด็กชายชยุตม์  เยื้องทิพย์
7. เด็กหญิงฐิติพร  นุ่มสุข
8. เด็กหญิงฐิติพร  น้อยบุปผา
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขภาพ
10. เด็กหญิงณสิริ  ราชคฤห์
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดอกสุทัศน์
12. เด็กชายธนบดี  สมิตวงศ์
13. เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ
14. เด็กหญิงธัญญาพิชชา  สมสนิท
15. เด็กหญิงธัญญามณี  โสมอินทร์
16. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ข้องเกี่ยวพันธุ์
17. เด็กหญิงธีรธิดา  ลมูลศิลป์
18. เด็กหญิงนันนภัส  พุทธิวัย
19. เด็กหญิงนาระดา  สุวรรณประทีป
20. เด็กหญิงปรางค์ภัสสร  จันวสุเดชาโชค
21. เด็กหญิงปุณยาภา  รักหอม
22. เด็กชายพชร  ภาชีรัตน์
23. เด็กหญิงพชรมน  กิรติโยธิน
24. เด็กหญิงพนิดา  ดวงมาลา
25. เด็กหญิงพัชรพร  พารุณ
26. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  มงคลคูณ
27. เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี
28. เด็กหญิงวินนีย์  เทียนถาวรวงษ์
29. เด็กชายศุภกร  มณีแสง
30. เด็กหญิงสิริยากร  ชาววังเย็น
31. เด็กหญิงสุธาศินี  เกตุเหล็ก
32. เด็กชายสุพันธรัชต์  วัฒนภูษิตสกุณ
33. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุคนธ์วารี
34. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แหยมประเสริฐ
35. เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา
36. เด็กหญิงอภิรดี  บุตดาวงค์
37. เด็กหญิงอศริ  รุ่งเรืองด้วยบุญ
38. เด็กหญิงอาภาวรรณ  กัลยา
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีสวย
40. เด็กชายไชยอนันต์  จันทร
 
1. นางสาววรรณสุณี  วงค์สุวรรณ
2. นางธนพรรณ  ทศพรพรหม
3. นางสาวจีระนันท์  สุขอัมพร
4. นายชนินทร์  โชคสกุล
5. นางสาวศศิวิมล  สินสมรส
6. นางพิณทิพย์  สาธุพันธ์
7. นางกุลชลี  สมบูรณ์เหลือ
8. นางสาวสิริกาญจน์  จันทร์เรือง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัญจนา  ไกรสร
2. เด็กชายชัยธวัช  วงษ์พันธ์ตรี
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เตี้ยมฉายพันธ์
4. เด็กชายภัทรกนิษฐ์  ปัญญาสิงห์
5. เด็กหญิงศิริพร  แซ่แต้
6. เด็กหญิงสายฝน  แก่นทอง
7. เด็กหญิงสุคล  ถนอมกล่อม
8. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนวิสาร
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาววรินทร  แพงลาศ
3. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุสะเส็ง
2. เด็กชายจิรพัชร  เพ็ชร์พันธุ์
3. เด็กชายชัยพิพัฒน์  แพพิพัฒน์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุกเศรษฐี
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกิดโภคา
6. เด็กชายณัฐฐินันท์  คงศิริ
7. เด็กชายณัฐพัชร  กรรไกร
8. เด็กหญิงธัญญพร  สำเนียงดี
9. เด็กชายวีระพัฒน์  สุขขำ
10. เด็กหญิงเหมหงส์  เที่ยงดี
 
1. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
2. นางกชกรกนก  ทรงครุฑ
3. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โฉมงาม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เดชมณี
3. เด็กหญิงนริสรา  นุชอยู่
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อุบลบาน
5. เด็กหญิงวีรดา  โอสถ
6. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณะ
7. เด็กหญิงอภัสรา  จันทบุตร
8. เด็กหญิงอัญชลิตา  เจริญสุข
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีเมือง
2. นางวรรณวิไล  นาคขำพันธุ์
3. นางสุมาลี  พลเสน
4. นางสาวกัญญ์วรา  แสงสวัสดิ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาตะโก
3. เด็กหญิงณัชชา  สาระกัด
4. เด็กหญิงดวงหทัย  พลายนุกูล
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลีลาสวัสดิ์
6. เด็กหญิงศรันย์พร  คำพล
7. เด็กหญิงสิริภัทร  อินพูลวงษ์
8. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์
3. นายกมล  ศรีมาตร
4. นางคนึง  เนาวรัตน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  รอดสุภาสิทธิ์
4. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มพร
5. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
6. เด็กหญิงวีรวัลย์  สีปัดขน
7. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  สนธิเณร
8. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
9. เด็กหญิงอริสรา  ผิวผาย
10. เด็กหญิงแก้วมะลิดา  ตัญญาชัย
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์
3. นางคนึง  เนาวรัตน์
4. นายกมล  ศรีมาตร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกฤติพร  ฐานโพธิ์
3. เด็กหญิงกัลยา  ฉิมเพชร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงณัทมน  โมอุ่ม
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  มนต์ประสิทธิ์
7. เด็กหญิงนริศรา  จันทโชติ
8. เด็กหญิงนฤชล  เกิดหิรัญ
9. เด็กชายนิภาพร  ภู่คงพันธุ
10. เด็กหญิงนิศาชล  แย้มศรี
11. เด็กหญิงปนิฏฐา  น้อยมณี
12. เด็กหญิงพีรพัฒน์  พลัดเชื้อนิล
13. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิงห์จุ้ย
14. เด็กหญิงสุชัญญา  เยยี่
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แถมโฮง
16. เด็กหญิงอมราวดี  พัดเจริญ
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
2. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
3. นางสาวศุภษร  ใจมั่น
4. นางสาวชนัญชิดา  โคมเวียน
5. นางสาวสุภาพร  แย้มกสิกร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงกรกนก  จอมพงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แป้นแจ้ง
4. เด็กหญิงณิชาพร  ขาวเหลือง
5. เด็กหญิงธมลพรรณ  ดาวเรือง
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
7. เด็กหญิงนริศรา  โคโต
8. เด็กหญิงนริศรา  โรจน์บุญถึง
9. เด็กหญิงพรธิดา  ใจธรรม
10. เด็กหญิงภัทรภร  กำมเชียร
11. เด็กหญิงลีลานุช  สาลีผล
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
13. เด็กหญิงอาภิสรา  ชัยชุติวัตร
 
1. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
2. นางกชกรกนก  ทรงครุฑ
3. นางอรุณี  พานทอง
4. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
5. นางสุวรรณ  จ้อยศรีเกตุ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ชาวดอนคูน
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  มั่งสมบุญ
 
1. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
2. นายเกียรติศักดิ์  คำแจ่ม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงแคสแซนด้า  นะวาระ
 
1. นางถวิลวรรณ  อินทร์อำนวย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กหญิงจารวี  หลวงพิทักษ์
 
1. นางสาวนันธิภา   โมลาดุก
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุมณฑา  โชระเวก
 
1. นางสายน้ำผึ้ง  ปลื้มใจ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายศุภกร  ลาภเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวพนิตสุภา  บุญฤทธิ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายอรุษ  คงมาลัย
 
1. นางสาวพนิตสุภา  บุญฤทธิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กหญิงกรรฐิมา  ตรุษเพ็ชร์
 
1. นางปุณิกา  โพธิสุทธิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สมบุญนาค
 
1. นางสาวมัทรียา  กลิ่นเมือง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองสถิ
 
1. นางสาววัลภา  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายพรรษ  เดชาวิชิตเลิศ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วงาม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายณัฐชนน  ไทยศรี
2. เด็กหญิงดวงพร  มะลินิล
3. นายธนากร  สุขพรหม
4. เด็กชายนนภวัฒน์  น้อยเจริญ
5. นายปรีชา  ชีพนุรัตน์
 
1. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปรารถนา  สุขโข
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดวงต้อย
 
1. นางนงนุช  เกรอด
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคี่ตี้ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจี่ยตระกูล
 
1. Mr.LI  HAIJUN
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงทรงศรี  จิตต์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอริสรา  มุ่งกุลณา
 
1. นางลักขณา  ภูชมศรี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  พรหมลักษณ์
2. เด็กหญิงอารียา  เตียววิไล
 
1. นางเสาวลักษณ์  อินทปัญญา
2. นางสาววิชษารัตน์  ธรรมะรัตน์จินดา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายพรสถิตย์  พูนกิ่มแก้ว
2. เด็กชายพลวัฒน์  หมู่ประเสริฐ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  มีสีสุข
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขประเสริฐ
5. เด็กชายเจษฎากร  ทองประเสริฐ
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ฉิมพาลี
 
1. นายประยงค์  มีชะนะ
2. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายกฤษฎ์พล   รอดโฉมฉิน
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  คงคากูล
3. เด็กชายทัศน์พล  วงษ์พนัส
4. เด็กชายพรพิทักษ์  จิตต์บรรจง
5. เด็กชายมนตรี  เพ็งเรือง
6. เด็กชายวีรกุล  ชนะพาล
 
1. นายปรารมณ์  รอดมาลี
2. นางอาภา  แปลงเงิน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เจริญผล
2. เด็กชายจตุพล  ศรีมาดำเนินชัย
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  วันทา
4. เด็กชายธัญญกร  สิงห์โต
5. เด็กชายธีรภัทร์  เล็กสกุล
6. เด็กชายวรากร  หวานฉ่ำ
7. เด็กชายสหรัฐ  ทองพันช่าง
8. เด็กชายโชคชัย  เสร็จกิจ
 
1. นายวินิตย์  คชเดช
2. นางอำไพ  อุบลวรรณ
3. นางสมใจ  วิโรจน์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผิวแดง
2. เด็กชายถวัลย์  รอดละมูล
3. เด็กชายธนสิน  ยวงลำใย
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กอข้าวกลาง
5. เด็กหญิงภิญญดา  นิธิคุณทรัพย์ทวี
6. เด็กหญิงรุจิรา  เรือนอาจ
7. เด็กหญิงลักษมี  แซ่ลี่
8. เด็กหญิงเบญจา  กรุฑวงษ์
 
1. นางวรรณวิไล  นาคขำพันธุ์
2. นางสำราญ  เรืองวงศ์
3. นายสมเกียรติ  ศรีเมือง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  อินทร์บุญ
2. เด็กหญิงจิตติยา  อึ้งพานิช
3. เด็กหญิงปุญนุช  อมฤกษ์
4. เด็กหญิงพิสมัย  กันกุล
5. เด็กหญิงอนัญญา  สุดใจดี
 
1. นางสมพิศ  คำด้วง
2. นายจรัล  สวัสดี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โตพันธุ์ดี
3. เด็กชายวิวรรธน์  มหาพรม
 
1. นางศรีอัมพร  ประทุมนันท์
2. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วสุข
2. เด็กหญิงศิริพร  ขาวมีวงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมสอน
 
1. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชไมพร  นักระนาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์ลมัย
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โหมดวัฒนะ
 
1. นางภัทรพร  ดอกกุหลาบ
2. นายประพล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  หยดย้อย
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทาผาสุข
2. นางสาวเรณู  โพธิ์ไพจิตร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายวิรัตน์  รักพวงทอง
2. เด็กชายศุภกร  จันทร์เปรม
 
1. นางสาวภนิตา  เมฆดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายพฤฒิพงษ์  บริชน
2. เด็กชายเกริกชัย  ทองสมจิตต์
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
2. นายภูมิพันธ์ุ  ผิวลออ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายศรชัย  จาดทองคำ
2. เด็กชายอาภากร  จันทาทอง
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
2. นางสาวประเสริฐศรี  พงษ์เสือ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงฐานิตา  พูลกำลัง
2. เด็กหญิงศิรินทร์ดา  พูลพืชชน
 
1. นางวาสนา  มะลิงาม
2. นางสาวสุวรรณา  ทาผาสุข
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หิมมะวัน
 
1. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงวิรินดา   ไทยทวี
 
1. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชาวเมืองทอง
2. เด็กชายสหชัย  สุดโต
 
1. นางพรนภา  โพธิ์ศรี
2. นายเมธา  แตงโต
 
143 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกฤติเดช  ฉิมพาลี
2. เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ
 
1. นางจรรยา  ทองสินธุ์
2. นางสาวกาญจนาภา  เมืองโพธิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีทอง
2. เด็กชายสหพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
2. นางสาวนงค์นุช  น้อยบุบผา
 
145 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายจรัญ  ทับโชติ
2. เด็กหญิงมินตรา  ชิตบุญ
 
1. นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายพชรพล  ตั้งธรรมนิยม
2. เด็กชายศุภโชค  วงษ์เพ็ง
 
1. นายสัมพันธ์  ลือขจร
2. นายจักรกฤษณ์  อู่พันธุ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีสุข
2. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  กลัดเฉยดี
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
2. นางสาววัฒนา  มีสกุล
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกนก  พงษ์เกียรติกุล
2. เด็กชายธนวินท์  ศิริจันทร์นนท์
 
1. นางดวงใจ  อวนมิน
2. นางพิมพ์นภัส  เอี่ยมสอาด
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงเพียงจันทร์  แสงเดช
 
1. นางรัตนา  ธาดา
 
150 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  ประทุมสูตร
2. เด็กชายอิทธิรัตน์   ทัศพงค์ทวีกิจ
 
1. นางดวงใจ  อวนมิน
2. นางสาวอารีย์  เรือนทอง
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนภูมิ  แตงวงศ์
2. เด็กชายธาดา  มาน้อย
 
1. นายนพพล  เทียนดำ
2. นายสัมพันธ์  ลือขจร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายนครินทร์  เอมวงษ์
2. เด็กชายนพดล  กลิ่นโพธิ์
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สนธิเณร
 
1. นายสุธน  พุทธรัตน์
2. นายประยุทธ  สร้อยสุวรรณ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายขวัญชัย  ลิสะนิ
2. เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สาลี
3. เด็กชายอนุสรณ์  สมใคร้
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางสาวชบา  พันธุ์ศักดิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายกรกฎ  มะลิวงศ์
2. เด็กชายสุวรรณ  ทองโชติ
3. เด็กชายอิทธิชัย  มีกำปัง
 
1. นางกันต์นิษฐา  ฟองสมบูรณ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายจักรชัย  แสวงพันธ์
2. เด็กชายชัชพงศ์  อินทร
3. เด็กชายสิงหนาท  สีปัดขน
 
1. นางอังคณา  ประมวลวุฒิรณ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เต็มสุข
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์เอี่ยม
 
1. นางเพียงใจ  แก้วดำ
2. นางณัฐธีรา  ปานสุวรรณ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กชายชัยธวัช  พระศรี
2. เด็กชายชูเกียรติ์  พวงบุปผา
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฤกษ์ถนอม
 
1. นางเพียงใจ  แก้วดำ
2. นางณัฐธีรา  ปานสุวรรณ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขเกษม 1. เด็กหญิงกานดา  ตะวันทุ้ย
2. เด็กหญิงดลยา  ศรีรักแก้ว
3. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์พันธุ์
4. เด็กหญิงสุมลมาลย์  ฮวดโพธิ์พันธุ์
5. เด็กหญิงอรปรียา  คล้ายชูกุล
6. เด็กหญิงอุมาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสายสมร  อดทนดี
2. นายภาณุวัฒน์  สำโรงแสง
3. นายพยาน  สีหะวงศ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กัฒพัฒนะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ก้อนทองดี
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ผิวนวล
4. เด็กหญิงวิรวรรณ  พุมเมือง
5. เด็กหญิงสโรชา  กิ่มสาตร์
6. เด็กหญิงเกศริน  อ่อนอารีย์
 
1. นางพรทิพย์  สมใจเพ็ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1. เด็กหญิงปัทมพร  แก้วศรีงาม
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  อนันตรัตน์
3. เด็กหญิงรินลดา  ม่วงงาม
 
1. นางนิลวดี  กวีรัตน์ธำรง
2. นางพรหมพร  วะยาคำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกฤษฎา  เสมคำ
2. เด็กชายปัญจพล  พลายระหาร
3. เด็กหญิงพิริยาพร  วรรธนะกุล
 
1. นางสาวกัณณ์พาณี  นิคมจารุสกุล
2. นางสุรีรัตน์  คงเปีย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอาริสา  สุขเจริญ
 
1. นางกัญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
2. นางสาวเบญจมาศ  อ่อนศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงวาสนา  จงเจริญ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุดดาเลิศ
3. เด็กหญิงเมธาพร  พรมมาเดช
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางช่อทิพย์  อิ่มพันธ์แบน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กหญิงดวงฤดี  เล้าประเสริฐศรี
3. เด็กชายอรรถชัย  สุขเจริญ
 
1. นางกัญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
2. นางสาวเบญจมาศ  อ่อนศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 1. เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มเข็ม
2. เด็กชายปฐวี  บัวทอง
3. เด็กหญิงมนสิชา  กะตะศิลา
 
1. นางมาลินี  เตี้ยทอง
2. นางสาวนิสานาถ  เตี้ยทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงชาคริยา  บุญศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  แตงวงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปากโมกข์
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางช่อทิพย์  อิ่มพันธ์แบน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  บุญรอด
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  รอดสถิตย์
3. เด็กหญิงอาริษา  หมั่นมาก
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางช่อทิพย์  อิ่มพันธ์แบน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกรพิน  พิชิ
2. เด็กหญิงนันทิชา  วัฒวงษ์
3. เด็กหญิงนาจติยา  แก้วปาน
 
1. นางนวพร  กลำพบุตร
2. นางปรียาภัทร  ไกรเภา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  จาดพันธุ์อินทร์
2. เด็กหญิงกันตนา  ฉิมฉลอง
3. เด็กหญิงวาสนา  จีนฉาย
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางช่อทิพย์  อิ่มพันธ์แบน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พรมนิ่ม
2. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพรรัตน์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐผล
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
2. นางภภัสสร  กุลวานิช
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ภาคำ
2. เด็กชายอนิรุต  เรืองทอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นกเนตรพันธุ์
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
2. นางภภัสสร  กุลวานิช
 
172 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  แสนสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชนก  กอดิษฐ์
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาวโพธิ์ทูล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงธนิสรา  เปี่ยมบริบูรณ์
 
1. นางวรรณวิมล  สังข์วิเศษ
2. นางรุ่งนภา  คชายุทธ
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงณัฐญา  กรับทอง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  อุ่นวงษ์
3. เด็กหญิงอารยา  บุตรดาวงษ์
 
1. นางอุรัจฉัท  บูรณากาญจน์
2. นางธัญรัศม์  ยิ่งศิริจารุรัฐ
 
175 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพนิดา  งามขำ
 
1. นางสถาพร  ปาลพันธุ์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง    
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกฤชณรงค์  ฮองกุล
 
1. นางนันติยา  เจริญนำ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางหทัยทิพย์  หนูมงกุฎ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงจิดาภา  สังกลัดทอง
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สังกลัดทอง
3. เด็กชายณัฐพล  เคลือบขุนทด
 
1. นางพูลศรี  กองหอม
2. นางเบญจวรรณ  เทพแก้ว
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  อินทร์รจนา
2. เด็กชายภูริวัจน์  ฐานุอัครพัฒน์
 
1. นางมาลี  เกิดคล้าย
2. นางชมภูนุช  สิงหกุล
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายตะวัน  รอดบำรุง
2. เด็กหญิงมัณธิตา  ศรีศักดา
 
1. นางพรทิพย์  สมงาม
2. นางสาวคนึงนิจ  ประสาทศิลป์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงรุ่งเพชร  บุญเทียน
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์แดง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 1. นางสาวสรัลพร  เขียวเพชรบุรี
 
1. นางจันทรา  แก้วพรายงาม
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กชายอนันดา  ขาวสอาด
 
1. นายรัตนพงษ์  สละธงชัย
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางพูลศรี  กองหอม
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สีนาคสุข
 
1. นายชลอ  จันทร์มณี
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายสดายุ  จาดใจดี
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงณปภา  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวสุพันณี  เชิดฉัน
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายอลงกรณ์  ฉ่ำแจ่ม
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดบุญ
2. เด็กชายธนวิน  เงินงาม
3. เด็กชายศานติ  ตุ่มประโคน
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
2. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายพนากร  แสงภู่วงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์มณี
3. เด็กชายภูริวัจน์  ฐานุอัครพัฒน์
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์แดง
2. นางพูลศรี  กองหอม
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะออก 1. เด็กชายนิวัฒน์  ชื่นพรม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งเรือง
3. เด็กชายอภิชาติ  แก้วศรี
 
1. นายกิตติพงศ์  เหลืองพิริยะชาติ
2. นางจันทนา  ประสานทรัพย์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายทินภัทร  รักตั้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งเพชร  บุญเทียน
 
1. นางมาลี  เกิดคล้าย
2. นางสาววิลัยวรรณ  ฮองกุล
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกิตติทัศ  พงษ์เพียร
2. เด็กชายพิชัย  พรหมดี
 
1. นางมาลี  เกิดคล้าย
2. นางสาววิลัยวรรณ  ฮองกุล