หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอุบล ทรัพย์อินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ แสงพันธุ์ตาครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
4. นางสาวศุภร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนพรัตน์ พลเสนครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร โถแพครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางสมพร กุดาศรีครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางธัญญรัตน์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พุ่มสาขาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา พรเบ็ญจาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางอรอนงค์ โพธิ์พันธ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเสาวนิจ ศรีพูนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เจียกวัฒนาครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการ
3. นางศิวพร เอกผักนากครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ สถิตโสฬสครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เมณเสนครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
3. นางศศิรัศมิ์ ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย พวงมาลีครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางสิตา สุทธิพนไพศาลครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางวารี โสขุมาครูโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ ทรัพย์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ ใจมั่นครูโรงเรียนวัดนางบวชกรรมการ
3. นางกัญญา เอี่ยมสำอางครูโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
4. นางศิวิไล เงินแพทย์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุจิน เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี กาฬภักดีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
3. นางสาวนาราทิพย์ ขันทายกครูโรงเรียนวัดคลองขอมกรรมการ
4. นางสาวศิวกาญจน์ กาลรักษาครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ มงคลคูณครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
3. นางปราณี กลัมภบุตรครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวไข่มุก ทองคำครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา ช้างวงศ์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ภูฆังครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางสาวกุลิสรา สดคมขำครูโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางเพ็ญตรา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สังข์ทองครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2ประธานกรรมการ
2. นางมนต์นภา ชุ่มน้ำค้างครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นางจิตอาพร หอมละม้ายครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายไชยา บุรีสุวรรณครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญธร ปาลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร คล้ายแขกครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเผดิมชัย มาพันธุ์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นางประเทือง อ่อนกล่ำผลครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางขวัญเมือง สิงห์จุ้ยครูโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเผดิมชัย มาพันธ์ุครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ สารสุวรรณครูโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวกัญญา ขุมทองครูโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเผดิมชัย มาพันธุ์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ประจงการครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางสาวเบญญคุณา แตงโสภาครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางลำยอง บุญมาดีข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ สงวนตัดครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นายธาดา ธิกุลวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นายศักดา พุ่มประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการ
6. นางยุพิน กลัดล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
7. นางสาวบุญตา เกียวกุลครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการ
8. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชคครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางลำยอง บุญมาดีข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย คำทาครูโรงเรียนวัดน้าพุกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เกิดศิริครูโรงเรียนวัดสุวรรณตะไลกรรมการ
4. นายสุนทร หิรัญอุทกครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ หิรัญอุทกครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
6. นางสาวสุขุมาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ครูโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
8. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางลำยอง บุญมาดีข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ สงวนตัดครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นายธาดา ธิกุลวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นายศักดา พุ่มประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการ
6. นางยุพิน กลัดล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
7. นางสาวบุญตา เกียวกุลครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการ
8. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชคครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางลำยอง บุญมาดีข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย คำทาครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เกิดศิริครูโรงเรียนวัดสุวรรณตะไลกรรมการ
4. นายสุนทร หิรัญอุทกครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ หิรัญอุทกครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
6. นางสาวสุขุมาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ครูโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
8. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ภูฆังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นางวรนุช บุปผาครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นายจรัญ คงเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
5. นายตรีมงคล จันทรเสวกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
6. นางสาวดวงพร วังงามกุลนิษฐ์ครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.เขต3ประธานกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางทรรศมาภรณ์ ทองบุญเหลือครูโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ไพรินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.เขต3ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ครูโรงเรียวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายเผดิมชัย มาพันธุ์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ ภูฆังครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวนพมาศ ฟักช้างครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.เขต3ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญตา เกียวกุลครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการ
3. นางสาวจิรัญญา เวสสุวรรณครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
4. นางสาวเบญญคุณา แตงโสภาครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ สงวนตัดครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
6. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.เขต3ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย คำทาครูโรงเรียนวัดน้าพุกรรมการ
3. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวมลฤดี จันทรครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวันดี วรกรรณ์ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา มีนุ้ยครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ รุจิรตานนท์ครูโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
6. นางอสมาภรณ์ แย้มเยื้อนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
7. นางสาวสรวีย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
8. นายอรรถพล พวงวัธนชัยครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ช้างพาลีครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
10. นายธีระ อินทร์สว่างครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
11. นางสาวกาญจนา สุนันท์ชัยครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันดี วรกรรณ์ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล พวงวัธนชัยครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
3. นายธีระ อินทร์สว่างครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
4. นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา มีนุ้ย ครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
6. นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
7. นางสาวสรวีย์ เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
8. นางสาวจุฑามาศ รุจิรตานนท์ครูโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
9. นางอสมาภรณ์ แย้มเยื้อนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
10. นางสาวสุนิสา ช้างพาลีครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา สุนันท์ชัย ครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพรทิพา พันธ์เนตรครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สังข์สิญจน์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางจินตนา นูมหันต์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยกรรมการ
4. นางบุษบา ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการ
5. นางสุชาดา ภูฆังครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพา พันธ์เนตร ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สังข์สิญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางจินตนา นูมหันต์ ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยกรรมการ
4. นางบุษบา ศรีโมรา ครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการ
5. นางสุชาดา ภูฆังครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทองครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นายจำเนียร แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
4. นายสมพงษ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
5. นางสาวณัฐสุรีย์ มณีอินทร์ครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทองครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
4. นายจำเนียร แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
5. นางสาวณัฐสุรีย์ มณีอินทร์ครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสายฝน แตงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางจารุมาศ นิ่มนุชครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นางสาวโสภิดา วงศ์เนียมครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ขาวโตครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสายฝน แตงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางจารุมาศ นิ่มนุชครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นางสาวโสภิดา วงศ์เนียมครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ขาวโตครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ เพชรนิลครูโรงเรียนวัดดอนประดู่ประธานกรรมการ
2. นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นางสาวนฤมล อินทรครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
5. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เพชรนิลครูโรงเรียนวัดดอนประดู่ประธานกรรมการ
2. นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นางสาวนฤมล อินทรครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
5. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นายสามารถ รอดอ่อนครูโรงเรียนวัดน้าพุกรรมการ
3. นางสาวศุภาภัณฑ์ น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายสุริน กุลรัตน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายภมรศักดิ์ สืบสายครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายภมรศักดิ์ สืบสายครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นายสุริน กุลรัตน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ พูลผลครูโรงเรียนวัดลำพันบองประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญเกิดครูโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขีกรรมการ
3. นายชุมสันต์ จันทร์พ่วงครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
4. นายไมตรี จำปีครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ พูลผลครูโรงเรียนวัดลำพันบองประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญเกิดครูโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขีกรรมการ
3. นายชุมสันต์ จันทร์พ่วงครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
4. นายไมตรี จำปีครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
3. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
3. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลำดวน พสุธาสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิเดชครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
3. นายสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี ปลีทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นายปรีดา คุณนุชครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางอุบล ทองดีครูโรงเรียนวัดเดิมบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละออ ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นางบุษยรัตน์ ดวงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ เชี่ยวชาญครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุขวิทย์ ปู้ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากุ่ม สพป.สพ.2ประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิ์ ทองทับนักประชาสัมพันธ์ สพป.สพ.3กรรมการ
3. นางพัชรา หงษ์โตครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเจริญ พิมพขันธ์ก.ต.ป.น. สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางวชิรา แสนโกศิกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
3. นายอุดม บูรณพานิชครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
4. นางศิริ แข็งขันครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
5. นางถนอม ศรีโมราครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายศิริชัย ศิลป์สาครรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายสำเริง กล้าหาญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางพัทธีรา แก้วพานิชย์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางณัฏฐทิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันทนา กาญจนพาทีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ช้างวงศ์ครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
3. นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางกำไร โชตจรุงครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการ
5. นายจิตรกร โสขุมาครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางพัทธีรา แก้วพานิชย์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ข้องหลิมครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
4. นางเตือนใจ ประสงค์เงินครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นางณัฏฐทิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย แพ่งสภาครูโรงเรียนวัดหนองทรายประธานกรรมการ
2. นางกุลกันยา มะลิสาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ สกุณาครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
5. นางอัญชลี เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์นักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษนักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร มาลาวงษ์นักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษนักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สายเสนครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา จันทราครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ แสงสว่างครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวนัดดา อ่อนวิมลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางจำเนียร ชาวบางงามครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายฉลองชัย ข้องหลิมครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เพ็งสวยครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นายวินัย เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นายมงคล ภุชงค์อนันต์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นายถิ่นเล็ก จันทร์มานะเจริญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
6. นายประสงค์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านดงเชือกกรรมการ
7. นายอุทัย สว่างศรีครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
8. นายนพกร พลเสนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายฉลองชัย ข้องหลิมครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นายวินัย เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
3. นายมงคล ภุชงค์อนันต์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายถิ่นเล็ก จันทร์มานะเจริญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
5. นายประสงค์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านดงเชือกกรรมการ
6. นายสุรินทร์ เพ็งสวยครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
7. นายอุทัย สว่างศรีครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
8. นายนพกร พลเสนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางทองสุข วรรักษ์ครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสมพร อินทรศักดิ์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการ
3. นายสุภรณ์ สว่างศรีครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางธนิตา รอดอ่อนครูโรงเรียนวัดน้าพุประธานกรรมการ
2. นายชลอ มีชะนะครูโรงเรียนวัดดอนไร่กรรมการ
3. นายประสงค์ ธัญญเจริญครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฏร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช หมอกเมฆครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนพดล บ่ออินทร์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนพดล บ่ออินทร์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายฐาปาณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายฐาปาณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายฐาปาณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายฐาปาณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนพดล บ่ออินทร์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายฐาปาณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางภาธิตา ทิชชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางฐาปณีย์ วาดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คชวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกว้างครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวกัญภิกา วังเปรมครูโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาววารินทร์ เมฆฉายครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการ
3. Mrs.Josephine R. Lekphetchครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา นภาแสงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ พลายละหารครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายศรัณยู นิติศิริครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. Mr.Morri Figueroaครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เป้าเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญภิกา วังเปรมครูโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาววารินทร์ เมฆฉายครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการ
3. Mrs.Josephine R. Lekphetchครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางนันทิยา นภาแสงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. MissSandar Theinครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางสโรจน์ ธาดาสีห์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. MissSandar Theinครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางสโรจน์ ธาดาสีห์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. MissSandar Theinครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางสโรจน์ ธาดาสีห์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศรีเพ็ญ ศรีทองครูโรงเรียนวัดวังจิกประธานกรรมการ
2. นางผจงจิตต์ แก้วแสงใสครูโรงเรียนวัดท่ามะนาวกรรมการ
3. Mrs.Dionisia M. Sasiangdeeครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางพรพิมล ฤทธิ์เดฃครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศรีเพ็ญ ศรีทองครูโรงเรียนวัดวังจิกประธานกรรมการ
2. นางผจงจิตต์ แก้วแสงใสครูโรงเรียนวัดท่ามะนาวกรรมการ
3. Mrs.Dionisia M. Sasiangdeeครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางพรพิมล ฤทธิ์เดฃครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวริยา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดน้าพุประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วินยาคูณครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. Mr.Preveen Babu Akenalครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางพิชญาพร บุญเกิดครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวริยา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดน้าพุประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วินยาคูณครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. Mr.Preveen Babu Akenalครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางพิชญาพร บุญเกิดครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ทองรอดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พลายละหารครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
3. MissMelissa Lsidroครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจา มะลิทองครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจตุพร สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. MissHuang Mengครูชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวภัสสร เมืองวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจตุพร สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. MissHuang Mengครูชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวภัสสร เมืองวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ขันทองครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ปวกหารครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการ
3. Mr.Marvin M. Cuizonครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางวิภาวี รถมณีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ขันทองครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ปวกหารครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการ
3. Mr.Marvin M. Cuizonครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางวิภาวี รถมณีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
4. นายเดชา ยิ้มถนอมครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นายสมภพ สันตานนท์ครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการ
6. นายวีระชัย รอดหลงครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการ
7. นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยมครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
8. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
9. นางปุณยรัตน์ หิรัญเลิศสันติครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนครินทร์ จันละคลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นายประทีป ปานเพ็ชรครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายนิคม ดอกเทียนครูโรงเรียนบ้านมาบพะยอมกรรมการ
4. นายวินัย ศรีเดชครูโรงเรียนไทยรัรฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
5. นายประพบ เตียบฉายพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทัพตาแทนกรรมการ
6. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
7. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
8. นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นายสำเนา พูลเพิ่มผู้อำนวยโรงเรียนวัดกำมะเชียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ใจดีผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายธนิส นิสยันต์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยมครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
4. นายสกุณา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ทวีสุขครูโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายธนิส นิสยันต์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยมครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
4. นายสกุณา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ทวีสุขครูโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวโสฬส ทองรอดรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ทองคำครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางณัฐวี ทองนวลครูโรงเรียนวัดฉวากกรรมการ
3. นางสาวบุญชอบ แตงโสภาครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางโสภา บุรีสุวรรณครูโรงเรียนวัดนางบวชประธานกรรมการ
2. นางสาวสารภี เก็บดีครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เจริญวัยครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจันทนี คูณค้ำครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกประธานกรรมการ
2. นางประกาย แตงโสภาครูโรงเรียนวัดดอนไร่กรรมการ
3. นายอิทธิพล เทียมพลครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจำนง วังอินต๊ะครูโรงเรียนวัดท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญศุธรณ์ หนูทองครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางเสียงเพราะ ศรีหาภาคครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรัชพล วรกรรณ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัรฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ชรินทร์ นาคสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายขจร ดีเสมอครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายบรรพต ฟักอินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนบ้านกกเชียงกรรมการ
3. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา จันสิงคำครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ทรัพย์ขำครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
3. นางสาวภัทรพร เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนบ้านกกเชียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา แตงโตครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นายสายัน พิมพขันธ์ครูโรงเรียนวัดคอกช้างกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา กาไวย์ครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แตงโตครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นายสายัน พิมพขันธ์ครูโรงเรียนวัดคอกช้างกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา กาไวย์ครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกีรติ สุขเถื่อนครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการ
3. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรัชพล วรกรรณ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายรัชพล วรกรรณ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา โสมะภีร์ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ ฟักอินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์กรรมการ
3. นายเศกสรรค์ ใจดีศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร แพงพันธุ์ครูโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายถวิล สุขวงษ์ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. นายสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร แพงพันธุ์ครูโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายถวิล สุขวงษ์ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิต ศรีทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียงประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดาวล้อมครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิต ศรีทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียงประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดาวล้อมครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางไพจิตร เกิดบัณดิษฐ์ข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร เกิดบัณดิษฐ์ข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางสมหวัง บัวเปียครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ โพธิ์รังครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอารยะ รุ่นประพันธ์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ จำปาตุ่มครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางสมหวัง บัวเปียครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ โพธิ์รังครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอารยะ รุ่นประพันธ์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ จำปาตุมครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกประธานกรรมการ
2. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวโสภณา นาคเกษมครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกประธานกรรมการ
2. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวโสภณา นาคเกษมครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเลิศลักษณ์ ขันทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เขียนทองครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ขันทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เขียนทองครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเอมอร หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางทองแท้ วงศ์เสนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงพร รอดวิเศษครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นางสมบุญ เติมเศรษฐเจริญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
4. นางสาวนาวา เสียงดีเพ็งครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางสาวจตุพร อุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวบังอร ศรีดำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิอร ทัศเกษรครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการ
3. นางสาวบุหงา ศรีเดชครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ พลเสนครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา พระสว่างครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ ปานเจริญครูโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร มีเอี่ยมครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร บุญงามครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางอภิญญา สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดดนไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา สว่างศรีครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการ
3. นางทองสุข วรรักษ์ครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
4. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
5. นางดวงแข สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร แพงพันธ์ข้าราชการขำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นายถวิล สุขวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]