หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 12 31 18
2 004 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 26 46 34
3 005 โรงเรียนบ้านกกเชียง 4 10 8
4 006 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
5 009 โรงเรียนบ้านดงเชือก 4 7 5
6 010 โรงเรียนบ้านดงเสลา 4 7 7
7 011 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 2 5 4
8 012 โรงเรียนบ้านทับละคร 1 1 1
9 013 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 9 21 11
10 014 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 24 40 26
11 015 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 3 2
12 016 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 16 23 22
13 017 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 4 4 4
14 018 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 5 4
15 019 โรงเรียนบ้านปากดง 3 4 3
16 022 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 42 93 63
17 023 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 3 5 5
18 024 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 3 9 6
19 025 โรงเรียนบ้านรังงาม 3 6 4
20 026 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 0 0 0
21 027 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 30 63 36
22 028 โรงเรียนบ้านลาด 7 12 10
23 029 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 0 0 0
24 030 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 40 19
25 032 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 5 11 10
26 031 โรงเรียนบ้านสระเตย 42 97 71
27 033 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 15 22 15
28 034 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 23 52 39
29 036 โรงเรียนบ้านหนองขาม 10 22 18
30 038 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 8 10 8
31 039 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 11 26 14
32 040 โรงเรียนบ้านหนองนา 2 9 5
33 041 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 2 2
34 042 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 10 8
35 043 โรงเรียนบ้านหนองยาว 15 21 18
36 044 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 3 14 6
37 045 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 0 0 0
38 047 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
39 046 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 7 5
40 049 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 18 49 32
41 050 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 2 4 3
42 037 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 1
43 048 โรงเรียนบ้านหนองแหน 8 27 14
44 035 โรงเรียนบ้านหนองโก 11 28 21
45 051 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 4 9 5
46 007 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 7 3
47 008 โรงเรียนบ้านแจงงาม 6 13 10
48 052 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 0 0 0
49 020 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 0 0 0
50 053 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 2 3 2
51 054 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 2 4 4
52 021 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 7 15 8
53 058 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 3 7 4
54 059 โรงเรียนวัดกกตาด 9 29 14
55 060 โรงเรียนวัดกกเต็น 28 43 28
56 061 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 3 4 3
57 062 โรงเรียนวัดกาบบัว 3 4 3
58 063 โรงเรียนวัดกำมะเชียร 2 6 4
59 064 โรงเรียนวัดกุ่มโคก 2 3 3
60 067 โรงเรียนวัดคลองขอม 1 1 1
61 068 โรงเรียนวัดคอกช้าง 3 7 5
62 069 โรงเรียนวัดคูเมือง 1 2 1
63 072 โรงเรียนวัดฉวาก 2 2 2
64 073 โรงเรียนวัดดงพิกุล 0 0 0
65 074 โรงเรียนวัดดอนตาล 5 10 8
66 075 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 4 9 6
67 077 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 14 21 15
68 076 โรงเรียนวัดดอนไร่ 10 20 18
69 078 โรงเรียนวัดด่านช้าง 24 42 33
70 080 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 1 2 1
71 084 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 2 3 2
72 085 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 13 45 22
73 082 โรงเรียนวัดท่าทอง 4 32 11
74 083 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 11 17 13
75 081 โรงเรียนวัดท่าเตียน 2 4 3
76 087 โรงเรียนวัดนางบวช 6 12 6
77 088 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 2 5 2
78 089 โรงเรียนวัดน้ำพุ 25 37 31
79 092 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 2 2 2
80 093 โรงเรียนวัดบางขวาก 36 72 45
81 091 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 13 29 22
82 094 โรงเรียนวัดบ้านทึง 3 16 5
83 095 โรงเรียนวัดบ้านสระ 5 14 7
84 096 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 3 8 5
85 097 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 5 23 10
86 098 โรงเรียนวัดปากน้ำ 19 31 27
87 099 โรงเรียนวัดป่าสะแก 30 62 47
88 101 โรงเรียนวัดยางนอน 21 34 22
89 102 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 10 18 14
90 103 โรงเรียนวัดลำพันบอง 18 28 23
91 104 โรงเรียนวัดวังกุลา 8 20 15
92 105 โรงเรียนวัดวังคัน 1 3 2
93 106 โรงเรียนวัดวังจิก 2 3 2
94 107 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 4 4 4
95 108 โรงเรียนวัดวังหว้า 7 19 7
96 109 โรงเรียนวัดวังหิน 0 0 0
97 110 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 2 4 3
98 111 โรงเรียนวัดสามชุก 5 13 5
99 113 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 13 21 20
100 112 โรงเรียนวัดสามเอก 2 2 2
101 114 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 3 3 3
102 115 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 5 2
103 116 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 2 8 3
104 117 โรงเรียนวัดหนองทราย 27 48 32
105 119 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 36 92 61
106 122 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 11 39 20
107 123 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 12 30 18
108 118 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 2 6 4
109 121 โรงเรียนวัดหนองโรง 8 14 13
110 120 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1 1 1
111 125 โรงเรียนวัดหัวนา 3 5 3
112 124 โรงเรียนวัดหัวเขา 0 0 0
113 127 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 4 6 5
114 066 โรงเรียนวัดเขาพระ 0 0 0
115 079 โรงเรียนวัดเดิมบาง 5 11 5
116 090 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 7 12 11
117 070 โรงเรียนวัดโคกพระ 2 3 2
118 071 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 3 19 7
119 100 โรงเรียนวัดโป่งแดง 1 1 1
120 126 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 8 18 14
121 086 โรงเรียนวัดไทร 2 2 2
122 130 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 3 9 4
123 132 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 34 69 52
124 138 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 54 113 71
125 139 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 23 73 42
126 133 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 25 47 35
127 002 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 15 42 23
128 055 โรงเรียนประทีปศึกษา 0 0 0
129 056 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 1 0 0
130 057 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 1 1 1
131 128 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 5 5 5
132 129 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 1 1
133 134 โรงเรียนอนุบาลปราณี 12 20 15
134 135 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา 0 0 0
135 136 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 9 22 14
136 137 โรงเรียนอนุบาลวชิรา 1 3 1
137 140 โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา 0 0 0
138 131 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 0 0 0
รวม 1135 2419 1613
4032

ติดต่อผู้ดูแลระบบ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]