หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต โรงเรียนวัดหนองผักนาก โรงเรียนวัดบางขวาก และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายชรินทร์ นุ่มแสง รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายธวัช หมอยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายประกอบ พลายมี ประธานสหวิทยาเขตชาวดอย คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสมหมาย กันยา ประธานสหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายจินดา อ้อมทอง ประธานสหวิทยาเขตด่านช้าง คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสมพร ระโหฐาน ประธานสหวิทยาเขตหนองหญ้าไซ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายประสงค์ เกษสมบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายชาลี โตอ่อน ประธานสหวิทยาเขตเมืองสามชุก คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายปริญญา มงคลคูณ รักษาการในตำแหน่งประธานสหวิทยาเขตสามชุก คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายมนตรี สะราคำ ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายอำนวย ม่วงไทย ประธานสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางชุติมา มีพฤกษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสุชาดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
23 น.ส.จินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายชัยณรงค์ สาขามุละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายณรงค์ พานิชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายชรินทร์ นุ่มแสง รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
29 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
30 นายปรีชา นูมหันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
31 นายปิยะ อัมพวา ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
32 น.ส.ประภาพรรณ นาคขำพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
33 นางอภินันท์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
34 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
35 น.ส.สัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
36 น.ส.สุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
37 น.ส.แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
38 นายทวิช แจ่มจำรัส ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
39 นายเศกสรรค์ ใจดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
40 นางพรทิพย์ ยางสุด ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
41 นางมัญชุพร ปงปัญญายืน นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
42 นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
43 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
44 นายธวัช หมอยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
45 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
46 น.ส.พรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
47 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
48 นางทิวาทิพย์ สุริยจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
49 น.ส.สุกานดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
50 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
51 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
52 น.ส.สริลักษณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
53 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
55 นางรุ่งนภา แก้วเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
56 นางพนารัตน์ กาฬษร นักวิชาการพัสดุ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
57 นางศิริพร เรือนคง นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
58 น.ส.จินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
59 นางเสนอ นุชนารถ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
60 นางชูศรี มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
61 นายธวัช หมอยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
62 นางสุปราณี สืบประดิษบฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงิน  
63 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
64 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
65 นายพฤทธิ์ ทองทับ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
66 นางนพวรรณ อารยกูล นักประชาสัมพันธ์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
67 นางศิริ แข็งขัน ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
68 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
69 นายอุทัย สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดหนองโรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
70 นางรพีพรรณ ปานเจริญ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
71 นายเพิ่มศักดิ์ สารสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
72 นายอุทัย จงวัฒนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
73 นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
74 นายสมศักดิ์ จีนสุกแสง ครูโรงเรียนวัดดอนไร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
75 นางวารีย์ เมืองเกษม ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
76 นางสาวศศิอร ทัศเกษร ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
77 นางวรรณา ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
78 นางรัตนา ธรรมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
79 จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
80 นายภานุมาศ เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
81 นายรังสิมันต์ จันทร์เรือง ครูโรงเรียนวัดน้ำพุ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
82 นายปิยะ อัมพวา ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
83 นายทวิช แจ่มจำรัส ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
84 นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
85 นายสัญญา น้ำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเขา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
86 นายฉลองชัย ข้องหลิม ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
87 นายสุภรณ์ สว่างศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระถิน คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
88 นายวินัย เฉยพินิจ ครูโรงเรียนวัดสามเอก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
89 นายอุทัย สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
90 นางสมพร อินทรศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดกาบบัว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
91 นางอภินันท์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
92 น.ส.แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
93 นายธวัช หมอยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
94 นายมานิต ศรีทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
95 นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
96 นางงามตา เพชรคอน ครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
97 นายประดิษฐ์ พวงมาลี ครูโรงเรียนวัดท่าเตียน คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
98 น.ส.สนอง บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
99 นายบรรพต ฟักอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
100 นายขจร ดีเสมอ ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
101 นายวิทยา แตงโต ครูโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
102 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
103 นายเศกสรรค์ ใจดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
104 นายสุภาพ สุขเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
105 นางธนินชม ขาวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
106 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
107 นายยงยุทธ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
108 นายณัฐวานนท์ เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
109 นายธนนันท์ อ้นนา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
110 นายเผดิมชัย มาพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
111 นางสาววรชุดา ธนาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
112 นางสาวเสาวลักษณ์ คำหอม ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
113 นายมนตรี รถมณี ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
114 นายปรีชา นูมหันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
115 น.ส.สัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
116 นางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
117 นายศุภฤกษ์ ภูฆัง ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
118 นางศิริวรรณ มงคลคูณ ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
119 นายวุุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
120 นางพรทิพย์ ยางสุด ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
121 นางนฤนาถ นรังสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจงงาม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
122 นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
123 นางศุภวัลย์ ภู่ประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
124 นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
125 นางขวัญใจ ผลจุลพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
126 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
127 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
128 นายชัยณรงค์ สาขามุละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
129 นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
130 นางทิวาทิพย์ สุริยจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
131 น.ส.พรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
132 นายธนนันท์ อ้นนา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
133 น.ส.ปรรณพร ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนวัดดอนสำโรง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
134 นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามชุก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
135 น.ส.ปราณี อยู่ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
136 น.ส.สุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
137 นายศุภชัย สีทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทราย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
138 นางวชิรา แสนโกศิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
139 นายสมชาติ ศิริโรจน์มาหวงษ์ ครูโรงเรียนวัดกาบบัว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
140 นางละออ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
141 นายปริญญา มงคลคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
142 นายเจริญ พิมพขันธ์ ก.ต.ป.น. สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
143 นายสมหมาย แพ่งสภา ครูโรงเรียนวัดหนองทราย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
144 นายภัทชระ เทพเวที ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
145 นายเศกสรรค์ ใจดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
146 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
147 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
148 นางหรรษา บูรณศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
149 นางนพรัตน์ พลเสน ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
150 น.ส.ประภาพรรณ นาคขำพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
151 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
152 นายสุชาติ อินทรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
153 นายวันชัย ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
154 นายสุวรรณ ขุนพิมล ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
155 นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
156 นายประทีป ปานเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
157 น.ส.ลำยอง ผิวเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดกกเต็น คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
158 นางปุณญารัตน์ หิรัญเลิศสันติ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
159 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
160 น.ส.สริลักษณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
161 นายกีรติ สุขเถื่อน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
162 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
163 นางศิริ แข็งขัน ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
164 นางสาวรรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
165 นางสายฝน แตงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
166 นายเฉลียว กล้าหาญ ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
167 นางสาวณัฐสุรีย์ มณีอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
168 นายรัชพล วรกรรณ์ ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
169 นางวันทนา กาญจนพาที ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูเมือง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
170 นางวชิรา แสนโกศิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
171 นายมนัส อินสมตัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
172 นางสุมาลี ปลีทอง ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
173 นางพรทิพย์ แก้วเรือง ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
174 นางดุษฎี พานิชวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
175 นางอารีย์วรรณ เข็มเงิน ครูโรงเรียนวัดน้าพุ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
176 นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
177 นางจงกล นุชนารถ ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
178 นางสาวอัจฉราพร มีเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดดอนสำโรง คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
179 นางสาวหัทยา สุดยอด ครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
180 นางประทีป เย็นวอน ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
181 นายดำเนิน ภูฆัง ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
182 นางสาวมัลลิกา ศรีมุกดา ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
183 นางสาวกันยารัตน์ จันทา ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
184 นางสาวจิระภา ดีลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
185 นางสาวฉัตรฤทัย พูลสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
186 นางเสาวนีย์ ภูฆัง ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
187 นางศุภกาญจน์ เพิ่มสมบัติ ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
188 นายมานพ พุ่มสาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนประดู่ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
189 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
190 นางสาววันวิษา ปั้นถนอม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
191 นายธวัช เกิดลาภ ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
192 นายสมศักดิ์ ศรีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังงาม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
193 นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
194 นายมานัส ปรากฏผล ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
195 นายธงชัย คงประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
196 นายผจญวุฒิ อินโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสระ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
197 นางสาวรชุดา ธนภิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
198 นางรินดา กรุดเนียม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
199 นายธีระ อินสว่าง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
200 นางรุจจิรัตน์ ภักมี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
201 นางสาวอรธิชา สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
202 นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
203 นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
204 นางจุลัยรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
205 นายเฉลิมพงษ์ ขาวฟ้า ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
206 นางอัจฉรา แก้วเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
207 นางซิน อู่อรุณ ครูโรงเรียนวัดบ้านสระ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
208 นายชรินทร์ นุ่มแสง รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
209 นายชาลี โตอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
210 นายชัยณรงค์ สาขามุละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
211 นายศรีพล ปานเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
212 นายปริญญา มงคลคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
213 นายอุทัย สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
214 นายประทีป ปานเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
215 นางจงกล นุชนารถ ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
216 นายณรงค์ พานิชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
217 นางอารีย์ อุบล ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
218 นายจเรย์ แย้มเนตร ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
219 นายมานะ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
220 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
221 นายธานี อำภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
222 นายพรชัย เนตรมณี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
223 นายสุรมิตร แสงสุระ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
224 นางสุนทร ทองวิเศษสุข ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
225 นางรินดา กรุดเนียม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
226 นายวันเสด็จ สะราคำ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
227 นายไพศาล สะราคำ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
228 นายคำรณ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
229 นางรำพึง สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดโป่งแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
230 นายไพรัช ศีลาเจริญ ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
231 นายช่ำ สว่างศรี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
232 นายมนตรี บุญหมั่น ลูกจ้างประจำโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
233 นางอภิญญา สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
234 นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
235 นางเกศิรินทร์ ศรีวรกุลวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
236 นางบังอร จุ้ยเปี่ยม ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
237 นางสาวประไพ ขวัญกุล ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
238 นายวินัย รจนากร ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
239 นายประหยัด แย้มเนตร ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
240 นายวันชัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
241 นางประนอม สุขมนต์ ครูโรงเรียนวัดดอนไร่ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
242 นางสุพร เหมือนแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  
243 นายสมศักดิ์ สว่างศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
244 นายสุภาพ สุขเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
245 จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
246 นางสาวเสาวลักษณ์ คำหอม ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
247 นายเผดิมชัย มาพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
248 นายวิจิตร เศรษฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
249 นายวินิจ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
250 นายสมัคร พวงมาลี ครูโรงเรียนวัดดอนไร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
251 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
252 นางชุติมา มีพฤกษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
253 น.ส.จินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
254 นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
255 นางพนารัตน์ กาฬษร นักวิชาการพัสดุ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
256 นายอำนวย ธัญญเจริญ ลูกจ้างประจำ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
257 นายวิเชียร ธัญญเจริญ ลูกจ้างประจำ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
258 นายนุกูล พวงมาลี นักจัดการงานทั่วไป สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
259 น.ส.มณฑา มะลิทอง นักจัดการงานทั่วไป สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
260 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
261 นางจิดาภา สกุลภูริภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
262 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
263 นางเลณู ชะนะศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
264 นางจุฬาพร เสร็จกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
265 นายไพรัตน์ ไทยทวีหิรัญ ลูกจ้างประจำ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
266 น.ส.กาญจนา ศรีโมรา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
267 นางบังอร ศิลาลิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
268 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
269 นางสุชาดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
270 นายประชา ดนตรี นิติกร สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
271 นายพูนศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
272 นางรุจิรัตน์ ทองเหลือรัตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
273 นายสายยนต์ น้ำแก้ว ลูกจ้างประจำ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
274 นายบุญรอด แจ่มใส ลูกจ้างประจำ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
275 น.ส.กัลยวัญญ์ ศรีภูมินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
276 น.ส.จิณัฐตา กาฬกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
277 นางเพ็ญตรา เดชาติวงส์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
278 นางเสนอ นุชนารถ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
279 นายผจญวุฒิ อินโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสระ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
280 นางสุวิมล เริ่มรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสระ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
281 นายสมภพ สันตานนท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสระ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
282 นางสาวสุวรรณา สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดบ้านสระ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
283 นายสมทรง คำสนิท ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
284 นางพรทิพภา จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
285 นางอภิญญา สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
286 นางสาวจริยา เต่ากล่ำ ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
287 นางสาวสุดาญา มึ่งพัชรการ ครูธุรการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ, วัดสุวรรณตะไล คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
288 นางสาวอัจฉรี ทวีวัฒน์ ครูธุรการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ, วัดดอนไร่, วัดโป่งแดง คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
289 นางมัญชุพร ปงปัญญายืน นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
290 น.ส.สุกานดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
291 นางมรรยาท แตงโม นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
292 นางเสาวลักษณ์ ศรีสวย นักจัดการงานทั่วไป สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
293 นางกุสุมา มณีโชติ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
294 นางรัตนาภรณ์ กลิ่นขวัญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
295 นางทิวาทิพย์ สุริยจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
296 นางรุ่งนภา แก้วเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
297 นางศิริพร เรือนคง นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
298 นางรัตนา เอี่ยมจิตร์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
299 นางจงรัก บริบูรณ์บันเทิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
300 นางอนันตพร บุญมานำ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
301 นางชูศรี มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
302 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
303 น.ส.สริลักษณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
304 นายวิสุทธิ์ โพโต ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต คณะกรรมการรับรายงานตัว  
305 นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
306 นางสาวขวัญนภา เจริญวัย ครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
307 นางสาวเบ็ญจา มะลิทอง ครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
308 นางสาวจิราภรณ์ เรืองคาม ครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
309 นายเสียงเพราะ เมธสาร ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการรับรายงานตัว  
310 นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการรับรายงานตัว  
311 นางสาวเรืองรัศมี ทองทับ ครูโรงเรียนวัดบางขวาก คณะกรรมการรับรายงานตัว  
312 นายสันติ แสงสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
313 นางรุ่งนภา เทศนา ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
314 นางสาวนิรชา เคนวิเศษ ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
315 นางสาวจุลัยรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อ คณะกรรมการรับรายงานตัว  
316 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
317 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
318 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
319 นางสาวนิจชนกพิญช์ กลิ่นน้ำหอม นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
320 นางสายชล ศิวารัชกุณฑล์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
321 นางสาวเฉลิมขวัญ ดอกตาลยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
322 นางสาวธนวรรณ ช้างจั่น เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
323 นายวีรพงษ์ ปิ่นอำนาจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ศพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
324 น.ส.กรรณิการ์ ขวัญเกตุ เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
325 นางสาวกาญจนา ศรีโมรา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
326 นางบังอร ศิลาลิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สพ.3 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
327 นายชรินทร์ นุ่มแสง รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
328 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
329 นายธวัช หมอยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
330 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
331 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
332 นางทิวาทิพย์ สุริยจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
333 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
334 น.ส.สุกานดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
335 นางสายชล ศิวารัชกุลฑล์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
336 น.ส.นิจชนกพิญช์ กลิ่นน้ำหอม นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
337 น.ส.เฉลิมขวัญ ดอกตาลยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
338 น.ส.กาญจนา ศรีโมรา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
339 น.ส.ธนวรรณ ช้างจั่น เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
340 นางวีรพงษ์ ปิ่นอำนาจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
341 น.ส.กรรณิการ์ ขวัญเกตุ เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
342 น.ส.สริลักษณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
343 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
344 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
345 น.ส.พรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  
346 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เกียรติบัตร สรุปและรายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]