สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 42 5 4 1 51
2 อนุบาลด่านช้าง 25 3 2 0 30
3 บ้านพุน้ำร้อน 24 8 0 3 32
4 วัดป่าสะแก 23 1 1 3 25
5 บ้านสระเตย 19 8 1 5 28
6 วัดหนองผักนาก 19 4 3 2 26
7 วัดบางขวาก 19 4 1 1 24
8 วัดด่านช้าง 16 2 0 4 18
9 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 15 8 1 1 24
10 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 15 6 0 1 21
11 บ้านละว้าวังควาย 13 6 3 5 22
12 บ้านทุ่งมะกอก 12 0 0 2 12
13 วัดน้ำพุ 11 5 1 4 17
14 วัดกกเต็น 10 7 3 3 20
15 บ้านหนองกระถิน 10 2 5 4 17
16 บ้านหนองอิงพิง 10 2 2 3 14
17 วัดยางนอน 9 4 2 6 15
18 วัดลำพันบอง 9 1 1 2 11
19 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 9 1 1 1 11
20 บ้านหนองตาแก้ว 9 0 1 0 10
21 วัดดอนสำโรง 8 3 2 1 13
22 วัดหนองทราย 6 6 5 4 17
23 วัดหนองสังข์ทอง 6 5 1 0 12
24 วัดสามัคคีธรรม 6 3 0 0 9
25 บ้านหนองยาว 6 2 2 4 10
26 วัดท่ามะนาว 6 2 1 2 9
27 อนุบาลปราณี 6 1 1 1 8
28 บ้านทัพตาแทน 6 1 1 1 8
29 วัดวังหว้า 6 1 0 0 7
30 วัดดอนไร่ 6 1 0 0 7
31 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 5 5 1 0 11
32 บ้านหนองกระดี่ 5 4 2 2 11
33 บ้านวังยาว 5 4 0 1 9
34 วัดลาดสิงห์ 5 2 1 0 8
35 วัดทุ่งแฝก 5 2 0 3 7
36 บ้านหนองจิกยาว 5 2 0 0 7
37 วัดกกตาด 5 1 2 0 8
38 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 4 5 4 3 13
39 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 4 4 1 2 9
40 บ้านหนองขาม 4 3 0 0 7
41 วัดปากน้ำ 4 2 8 3 14
42 วัดหนองสะเดา 4 2 2 1 8
43 บ้านหนองโก 4 2 2 0 8
44 วัดวังกุลา 4 2 1 1 7
45 บ้านหนองแหน 4 1 1 1 6
46 อนุบาลยอดไม้งาม 4 1 1 0 6
47 วัดปากดงท่าศาล 4 0 1 0 5
48 วัดบ้านสระ 4 0 0 1 4
49 วัดท่าทอง 4 0 0 0 4
50 วัดหนองโรง 3 2 1 1 6
51 บ้านแจงงาม 3 2 0 0 5
52 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 0 0 4
53 บ้านมาบพะยอม 3 0 0 0 3
54 บ้านรังงาม 3 0 0 0 3
55 วัดดอนประดู่ 3 0 0 0 3
56 บ้านทัพหลวง 2 7 2 4 11
57 วัดใหม่สระพลอย 2 3 1 1 6
58 บ้านลาด 2 2 0 2 4
59 วัดเนินมหาเชษฐ 2 2 0 1 4
60 บ้านไผ่สีทอง 2 1 3 1 6
61 วัดดอนตาล 2 1 1 0 4
62 บ้านดงเสลา 2 1 0 1 3
63 วัดคอกช้าง 2 1 0 0 3
64 วัดบ้านทึง 2 1 0 0 3
65 วัดวังสำเภาล่ม 2 0 2 0 4
66 บ้านดงเชือก 2 0 1 1 3
67 สวนป่าองค์พระ 2 0 1 0 3
68 วัดสุวรรณตะไล 2 0 1 0 3
69 วัดโคกหม้อ 2 0 1 0 3
70 ศรีรัตน์วิทยา 2 0 0 3 2
71 บ้านเขาดิน 2 0 0 1 2
72 บ้านพุบ่องป่าขี 2 0 0 1 2
73 บ้านหนองห้าง 2 0 0 0 2
74 วัดกุ่มโคก 2 0 0 0 2
75 วัดหนองเปาะ 2 0 0 0 2
76 บ้านหนองผือ 1 4 0 2 5
77 วัดนางบวช 1 2 2 1 5
78 วัดอู่ตะเภา 1 2 1 0 4
79 บ้านห้วยหินดำ 1 2 0 1 3
80 วัดประชุมสงฆ์ 1 2 0 0 3
81 วัดเดิมบาง 1 2 0 0 3
82 บ้านกกเชียง 1 1 2 0 4
83 วัดกร่างสามยอด 1 1 0 1 2
84 บ้านหนองราชวัตร 1 1 0 0 2
85 วัดหนองกระทุ่ม 1 1 0 0 2
86 วัดวังจิก 1 1 0 0 2
87 วัดวุ้งสุทธาวาส 1 1 0 0 2
88 วัดหัวนา 1 0 1 1 2
89 วัดนางพิมพ์ 1 0 1 0 2
90 บ้านใหม่ไร่อ้อย 1 0 1 0 2
91 บ้านหนองนา 1 0 1 0 2
92 วัดกำมะเชียร 1 0 1 0 2
93 วัดโคกพระ 1 0 0 1 1
94 บ้านทับกระดาษ 1 0 0 1 1
95 วัดท่าเตียน 1 0 0 1 1
96 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 0 0 0 1
97 ปัญญาประเสริฐวิทยา 1 0 0 0 1
98 วัดวังคัน 1 0 0 0 1
99 วัดโป่งแดง 1 0 0 0 1
100 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองบัวทอง 1 0 0 0 1
102 บ้านทับละคร 1 0 0 0 1
103 วัดทุ่งกฐิน 0 2 0 0 2
104 บ้านทุ่งหนองแก้ว 0 1 1 1 2
105 วัดสามเอก 0 1 1 0 2
106 บ้านสระบัวก่ำ 0 1 1 0 2
107 วัดฉวาก 0 1 1 0 2
108 วัดกาบบัว 0 1 0 2 1
109 พัฒนาปากน้ำ 0 1 0 1 1
110 บ้านปากดง 0 1 0 1 1
111 บ้านหนองอุโลก 0 1 0 1 1
112 วัดบัลลังก์ 0 1 0 1 1
113 วัดสามชุก 0 1 0 0 1
114 บ้านใหม่กิโล 8 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองแขม 0 1 0 0 1
116 วัดทับผึ้งน้อย 0 1 0 0 1
117 วัดหนองกรด 0 1 0 0 1
118 วัดหนองไผ่ 0 1 0 0 1
119 อนุบาลวชิรา 0 1 0 0 1
120 วัดไทร 0 0 0 2 0
121 วัดคลองขอม 0 0 0 1 0
122 วัดคูเมือง 0 0 0 1 0
123 ปัญญาประเสริฐ 0 0 0 0 0
รวม 549 206 100 119 855