สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 29 5 4 1 38
2 อนุบาลด่านช้าง 25 3 2 0 30
3 บ้านพุน้ำร้อน 24 8 0 3 32
4 วัดป่าสะแก 23 1 1 3 25
5 บ้านสระเตย 19 8 1 5 28
6 วัดหนองผักนาก 19 4 3 2 26
7 วัดบางขวาก 19 4 1 1 24
8 วัดด่านช้าง 16 2 0 4 18
9 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 15 8 1 1 24
10 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 15 6 0 1 21
11 บ้านละว้าวังควาย 13 6 3 5 22
12 บ้านทุ่งมะกอก 12 0 0 2 12
13 วัดน้ำพุ 11 5 1 4 17
14 บ้านหนองกระถิน 10 2 5 4 17
15 บ้านหนองอิงพิง 10 2 2 3 14
16 วัดยางนอน 9 4 2 6 15
17 วัดลำพันบอง 9 1 1 2 11
18 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 9 1 1 1 11
19 วัดดอนสำโรง 8 3 2 1 13
20 วัดกกเต็น 7 7 3 3 17
21 บ้านหนองตาแก้ว 7 0 1 0 8
22 วัดหนองทราย 6 6 5 4 17
23 วัดหนองสังข์ทอง 6 5 1 0 12
24 วัดสามัคคีธรรม 6 3 0 0 9
25 บ้านหนองยาว 6 2 2 4 10
26 วัดท่ามะนาว 6 2 1 2 9
27 อนุบาลปราณี 6 1 1 1 8
28 บ้านทัพตาแทน 6 1 1 1 8
29 วัดดอนไร่ 6 1 0 0 7
30 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 5 5 1 0 11
31 บ้านหนองกระดี่ 5 4 2 2 11
32 บ้านวังยาว 5 4 0 1 9
33 วัดลาดสิงห์ 5 2 1 0 8
34 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 4 4 1 2 9
35 บ้านหนองขาม 4 3 0 0 7
36 วัดปากน้ำ 4 2 8 3 14
37 วัดหนองสะเดา 4 2 2 1 8
38 บ้านหนองโก 4 2 2 0 8
39 วัดวังกุลา 4 2 1 1 7
40 วัดทุ่งแฝก 4 2 0 3 6
41 บ้านหนองจิกยาว 4 2 0 0 6
42 วัดกกตาด 4 1 2 0 7
43 อนุบาลยอดไม้งาม 4 1 1 0 6
44 วัดวังหว้า 4 1 0 0 5
45 วัดปากดงท่าศาล 4 0 1 0 5
46 วัดบ้านสระ 4 0 0 1 4
47 วัดท่าทอง 4 0 0 0 4
48 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 3 5 4 3 12
49 วัดหนองโรง 3 2 1 1 6
50 บ้านหนองแหน 3 1 1 1 5
51 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 0 0 4
52 บ้านแจงงาม 3 1 0 0 4
53 บ้านมาบพะยอม 3 0 0 0 3
54 บ้านรังงาม 3 0 0 0 3
55 วัดดอนประดู่ 3 0 0 0 3
56 วัดใหม่สระพลอย 2 3 1 1 6
57 บ้านลาด 2 2 0 2 4
58 วัดเนินมหาเชษฐ 2 2 0 1 4
59 บ้านไผ่สีทอง 2 1 3 1 6
60 วัดดอนตาล 2 1 1 0 4
61 บ้านดงเสลา 2 1 0 1 3
62 วัดคอกช้าง 2 1 0 0 3
63 วัดบ้านทึง 2 1 0 0 3
64 บ้านดงเชือก 2 0 1 1 3
65 สวนป่าองค์พระ 2 0 1 0 3
66 วัดโคกหม้อ 2 0 1 0 3
67 ศรีรัตน์วิทยา 2 0 0 3 2
68 บ้านเขาดิน 2 0 0 1 2
69 บ้านพุบ่องป่าขี 2 0 0 1 2
70 บ้านหนองห้าง 2 0 0 0 2
71 วัดกุ่มโคก 2 0 0 0 2
72 วัดหนองเปาะ 2 0 0 0 2
73 บ้านทัพหลวง 1 7 2 4 10
74 บ้านหนองผือ 1 4 0 2 5
75 วัดนางบวช 1 2 2 1 5
76 วัดอู่ตะเภา 1 2 1 0 4
77 บ้านห้วยหินดำ 1 2 0 1 3
78 วัดประชุมสงฆ์ 1 2 0 0 3
79 วัดเดิมบาง 1 2 0 0 3
80 บ้านกกเชียง 1 1 2 0 4
81 วัดกร่างสามยอด 1 1 0 1 2
82 บ้านหนองราชวัตร 1 1 0 0 2
83 วัดหนองกระทุ่ม 1 1 0 0 2
84 วัดวังจิก 1 1 0 0 2
85 วัดวุ้งสุทธาวาส 1 1 0 0 2
86 วัดวังสำเภาล่ม 1 0 2 0 3
87 วัดหัวนา 1 0 1 1 2
88 วัดนางพิมพ์ 1 0 1 0 2
89 บ้านใหม่ไร่อ้อย 1 0 1 0 2
90 บ้านหนองนา 1 0 1 0 2
91 วัดกำมะเชียร 1 0 1 0 2
92 วัดสุวรรณตะไล 1 0 1 0 2
93 วัดโคกพระ 1 0 0 1 1
94 บ้านทับกระดาษ 1 0 0 1 1
95 วัดท่าเตียน 1 0 0 1 1
96 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 0 0 0 1
97 ปัญญาประเสริฐวิทยา 1 0 0 0 1
98 วัดวังคัน 1 0 0 0 1
99 วัดโป่งแดง 1 0 0 0 1
100 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองบัวทอง 1 0 0 0 1
102 บ้านทับละคร 1 0 0 0 1
103 วัดทุ่งกฐิน 0 2 0 0 2
104 บ้านทุ่งหนองแก้ว 0 1 1 1 2
105 วัดสามเอก 0 1 1 0 2
106 บ้านสระบัวก่ำ 0 1 1 0 2
107 วัดฉวาก 0 1 1 0 2
108 วัดกาบบัว 0 1 0 2 1
109 พัฒนาปากน้ำ 0 1 0 1 1
110 บ้านปากดง 0 1 0 1 1
111 บ้านหนองอุโลก 0 1 0 1 1
112 วัดบัลลังก์ 0 1 0 1 1
113 วัดสามชุก 0 1 0 0 1
114 บ้านใหม่กิโล 8 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองแขม 0 1 0 0 1
116 วัดทับผึ้งน้อย 0 1 0 0 1
117 วัดหนองกรด 0 1 0 0 1
118 วัดหนองไผ่ 0 1 0 0 1
119 อนุบาลวชิรา 0 1 0 0 1
120 วัดไทร 0 0 0 2 0
121 วัดคลองขอม 0 0 0 1 0
122 วัดคูเมือง 0 0 0 1 0
123 ปัญญาประเสริฐ 0 0 0 0 0
รวม 521 205 100 119 945