รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต โรงเรียนวัดหนองผักนาก โรงเรียนวัดบางขวาก และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กหญิงเขมิกา  ปานสุวรรณ
 
1. นางพวงมาริน  ธัมมสารโสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงอุรัสยา  สุทธิพนไพศาล
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงเพียงฝัน  ชนะศิลป์
 
1. นางอรอนงค์  โพธิ์พันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชนกนันท์    แซ่โง้ว
 
1. นางพรทิพย์   เคนวิเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เฉลี่ยงหงษ์
 
1. นางศิริพร  จารุทรรศน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สว่างศรี
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงฐิติมา   จันทร์เกษม
 
1. นางเพ็ญตรา   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายศุภฤกษ์  ภูฆัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายพงศกร  นามวงศ์
 
1. นางจิตอาพร  หอมละม้าย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ศรีพุก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พลายละหาร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คงนะ
 
1. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
2. นางบุษยรัตน์  ดวงจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   สิงสีทา
2. เด็กหญิงวรพรรณ   ชื่นอารมณ์
 
1. นางสุรีย์  สถิตโสฬส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โอไก้
2. เด็กชายวรายุทธ  จอนภา
 
1. นางสมใจ  คำพลอย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กชายธนดล  มณีอินทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  อู่อรุณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายพชรพรรณ  ทับทิม
 
1. นางวันเพ็ญ  อ้นนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกาญจนา    นาคะโยคี
 
1. นางประหยัด   แย้มเนตร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  โคจรานนท์
2. เด็กหญิงฐิติณัฐดา  แสนสุขเกษม
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชาติพุทธิพงศ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศิรินทร์รัตน์  เพ็งสวย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงชมภูนุช  ขำสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาพร   สร้อยระย้า
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  กลิ่นหอม
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงนิภาดา  มูลเมือง
2. เด็กหญิงศิรดา  มุขโสภาพันธ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  นนท์แก้ว
 
1. นางศิรินทร์รัตน์  เพ็งสวย
2. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสุจิตราภา  กุลฑา
2. เด็กหญิงสุรัตน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวดาวนภา  มะลิทอง
2. นายปิยะเชษฐ์  สิทธิเขตรกรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงภัทรศนา  ระโหฐาน
 
1. นางวันเพ็ญ  อ้นนา
2. นางสาวณัฐนิชา  เมืองเชียงหวาน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์  วรรณสูตร
2. เด็กชายโภไคย  โสมนัส
 
1. นายพิชัย  ภูฆัง
2. นางสุพรรณี  จารุทรรศน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ลาภวิบูลย์สุข
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 1. เด็กหญิงธนิตตา  เสาวรส
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์   เอี่ยมสำอางค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นายขวัญชัย  สว่างศรี
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พวงทอง
2. เด็กชายชิษณุชา  น้อยสุริวงษ์
3. เด็กชายพิชญนนท์  คงดี
 
1. นายสราวุธ  ติ่งคล้าย
2. นายประวิทย์   มั่นปาน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายทศพร  มหิงษา
2. เด็กชายอังคาร  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายอัมรินทร์  กลิ่นหอม
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กหญิงธนศรี  เลี้ยวไพบูลย์
2. เด็กหญิงมณฑ์ศิริ  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงสาธิดา  ใจประดิษฐ
 
1. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
2. นางสาวสมปอง  สว่างศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไหวฉลาด
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ระโหฐาน
3. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีพิกุล
 
1. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
2. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุภาวงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  แสนคำ
3. เด็กหญิงอาริสา  ผิวงาม
 
1. นายพิสิฐชัย  น้อยศรี
2. นายภมร  พลสุธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงนงนภัส  กองนาง
3. เด็กหญิงเอกนุช  นาคเถื่อน
 
1. นางสาวอสมาภรณ์  แย้มเยื้อน
2. นายกฤษฎา   ทรัพย์ขำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงปริยาภัทร   ด่านแพ
2. เด็กหญิงมนสิชา   กิ่งไทรย์
3. เด็กหญิงสุภณิดา   สวนดอกไม้
 
1. นางสาวฉัตรฤทัย  พูลสวัสดิ์
2. นายเฉลียว  กล้าหาญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงสาวิณี  ภูผา
2. เด็กหญิงสุชาดา  รักษาคดี
3. เด็กหญิงสุนิสา  โตอ่อน
 
1. นางสาวนฤมล  คุ้มพม่า
2. นางสาวณัฐชาภรณ์  ทองขาว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  ลี้ลาวัลย์
2. เด็กชายอรรถพล  น้ำเพชร
 
1. นายสมนึก  น้ำเพชร
2. นายประเวศ  บุญบรรดาล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายจิระพัฒ  น้ำค้าง
2. เด็กชายวัชรินทร์  พลายละหาร
 
1. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
2. นางสาวพัชรี  แก้วระย้า
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายชยานนท์   วารีนิล
2. เด็กชายอ๊อฟ  โอลี
 
1. นางสาวนิษณา  สว่างศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายธนภูมิ  นวลวิลัย
2. เด็กชายนพดล  ปิ่นทอง
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีเผ่าพันธุ์
2. เด็กชายสาธิต  เข็มเงิน
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
2. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  มะลิทอง
2. เด็กหญิงพรวิลัย  โพธิ์พรม
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
2. นายพิสิษฐ์  ทวีวัฒน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บรรจง
2. เด็กชายอัครเดช  เหง่าสีหา
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
2. นายพิสิษฐ์  ทวีวัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยเภรี
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงวันวิสา  จิตพิมพ์
4. เด็กหญิงสุทินา  เจตเขตการณ์
5. เด็กหญิงอุรัสยา  ขุนณรงค์
 
1. นางจารุณี  สุขสมวัฒน์
2. นางวาทินี  ยศศักดิ์ศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงนฤมล  เบ็ญจพรม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ยงไธสง
4. เด็กหญิงพรสุรีย์  กลิ่นบานชื่น
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำป้อง
 
1. นางจารุณี  สุขสมวัฒน์
2. นางประทุม  ศรีวิเชียร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ชิดปราง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุ่มพฤกษ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  พูลพร้าว
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หงษ์คำ
 
1. นางบุษยรัตน์  ดวงจันทร์
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กชายนภัสกร  โค่สกุล
2. เด็กหญิงนิศามณี  คำภู
3. เด็กหญิงมนฤดี  วงษ์เสงี่ยม
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ผันแปล
5. เด็กหญิงอริสา  โสภา
 
1. นางสาวกชพร  เกิดมณี
2. นางปภัสสร  ศรีศิริเล็ก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงจิรประภา  เขื่อนอำคา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปรมทอง
3. เด็กชายพงษ์เพชร  มะลิอ่อน
4. เด็กหญิงวนิดา  ทองแท่งใหญ่
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  ตัวรวย
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นายกฤษสุวรรณ  อินสว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายยุทธนา  แป้นเขียว
3. เด็กชายรัชพล  แซ่ซื้อ
4. เด็กหญิงรัตนากร  ปัญญาสูง
5. เด็กชายสกุล  ภูฆัง
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นายสมชัย  ยืนยง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงจรรยพร  ทองไพรวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กัณโต
3. เด็กชายธนากร  สุ่มเสมอ
4. เด็กชายวัชราภรณ์  ภูผา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองไพรวรรณ
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
2. นางภาพิส  ไชยสิกร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีนารัตน์
2. เด็กชายนฤพล  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงนัฐนิชา  สว่างศรี
4. เด็กหญิงศศินา  ศรีสันต์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวหทัยชนก  ภูฆัง
2. นายวันชัย  ใจดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงมิรันตี  กาฬภักดี
 
1. นางสาวชนิกานต์  สุนทรลิขิต
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ธัญญเจริญ
 
1. นางอุบล  ทรัพย์อินทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายจิรายุ  มะลิทอง
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสวรรณษา   เย็นใส
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางสาวประมาณ  ไทยสวัสดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงถณัฐชา  สะราคำ
2. เด็กชายวโรดม  ธัญญเจริญ
 
1. นางศรีนวล  กล้าหาญ
2. นางธัญญารัตน์  จันทร์เรือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงบุษบา  ทัสเซนน่า
2. เด็กชายเอกพล  สว่างศรี
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางสาวประมาณ  ไทยสวัสดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 1. เด็กหญิงกฤตยารัตน์  ทัศนะ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงนาฏนารี  ชาวเขาดิน
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ภักดี
5. เด็กชายภานุ  หมวดจุ้ย
6. เด็กหญิงภูษิตา  พรมศรี
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ไชยเดช
8. เด็กหญิงละอองฝน  วงษา
9. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณวงษ์
10. เด็กหญิงไพลิน  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวหัทยา  สุดยอด
2. นางสาวณัฐภรณ์  แก้วเรือง
3. นางสาวอัจฉรา  แก้วเรือง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  แฝงจันดา
3. เด็กหญิงชรินทร์ภรณ์  งามขำ
4. เด็กหญิงชลดา  จำปาโพธิ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาโพธิ์
6. เด็กหญิงญาณิศา  ปะละชาติ
7. เด็กหญิงปริศนา  แจ่มจำรัส
8. เด็กหญิงปิยมาศ  ฉายอรุณ
9. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงลลิตา  ดวงจินดา
11. เด็กหญิงสุชาดา  เมืองช้าง
12. เด็กหญิงสุนืชา  น้ำแก้ว
13. เด็กหญิงสโรชา  ดอกกุหลาบ
14. เด็กหญิงอรณิช  อู่สุวรรณ
15. เด็กหญิงเนตรทราย  ธัญญผล
 
1. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
2. นางสาวรัตนา  เล็กพันธ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ช้างวงศ์
2. เด็กหญิงชนิดา  จันทราช
3. เด็กหญิงณิชา  ปกป้อง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  กาฬษร
5. เด็กหญิงภนัฐศิญา  ทาเอื้อ
6. เด็กหญิงมาริสา  เกษประทุม
7. เด็กหญิงวริยา  ภูฆัง
8. เด็กหญิงวิภาวดี  สร้อยระย้า
9. เด็กหญิงวิมลวรรณ  พงษ์สิทธิศักดิ์
10. เด็กหญิงศิริพร  ปิ่นทองคำ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงจันทร์
12. เด็กหญิงสโรชา  เกษวงษ์
13. เด็กหญิงอนุสรา  สะราคำ
14. เด็กหญิงอินทิรา  โอชำรัมย์
15. เด็กหญิงอุษา  สีแตงสุข
 
1. นางกำไร  โชติจรุง
2. นางสาวนัชชา  อธิโรจน์
3. นางวรกร  สุขเจริญ
4. นางจิรนันท์  เล็กขำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายชนะชัย  พิลา
2. เด็กชายอติวิชญ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายถิ่นเล็ก  จันทร์มานะเจริญ
2. นางสุภา  ศรีสุข
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงรุ่งฉัตร  ขาวพันธุ์
2. เด็กหญิงเรืองทิพย์  เย็นจะบก
 
1. นายถิ่นเล็ก  จันทร์มานะเจริญ
2. นางสาวอำภา  จันทร์ตรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำหล้าทราย
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงอานิสา  นนทสอน
 
1. นายมนตรี  รถมณี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงจิราพร  ทีปะลา
 
1. นางสาวจารุณี  ดวงแก้ว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงพิชญา   บุญประเสริฐ
 
1. นายสวิทย์  เข็มเพ็ชร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายจิรพัทธ์  จันทร
 
1. นายประสพชัย  กาฬภักดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ทองไพรวรรณ
 
1. นางนพพร  เชี่ยวชาญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายอัครเดช  ปัญญา
 
1. นางสาวปาริชาติ  นิลบุญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   บุตรตะ
 
1. นายอุทัย   จงวัฒนารักษ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงปริมล  วงษ์สมบัติ
2. เด็กชายวุฒิศรา  มังคุด
 
1. นางสาวอังคณา  นาคทอง
2. นางสาวจินตนา  ศรีเหรา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูลกำลัง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นรการ
 
1. นางสาวจิตต์ฤดี  ภูฆัง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายธนพล  แสนสนิท
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพชรไปล่
 
1. นายสมนึก  น้ำเพชร
2. นายประเวศ  บุญบรรดาล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายวีรชาติ  รังผึ้ง
 
1. นางวริยา  ศรีสวัสดิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์
2. เด็กชายภูวนาจ  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลีลาศ
 
1. นางสาวเยาวกาญจน์  รักษี
2. นายเทพนม  เกษมณี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 1. เด็กชายฐานบัญชา  โพธากูล
2. เด็กชายณัชพล  จาดสดี
3. เด็กชายณัฏฐชัย  จาดสดี
 
1. นางอุษา  ง่วนทอง
2. นางวุฒิพร  กล้าหาญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกิติพร  ชาวบ้านสิงห์
2. เด็กชายวิกรม  ฉิมพาลี
3. เด็กชายอำพล  ทวีสุข
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายภรัญยู  อิงควระ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายอมรเทพ  เปรมทอง
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงสมัธฑา  เหมือนวงษ์ธรรม
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงธนัชญา  แจ่มจำรัส
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  รอดโต
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธนกฤต  เจริญกาลัญญตา
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงพอฝัน    กุลวงษ์
 
1. นายธาตรี   ปฏิทัศน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงรวิพัชร  สมชอบ
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกอร   ชื่นเสม
 
1. นายธาตรี   ปฏิทัศน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงนัทธมน   น้ำเพ็ชร
 
1. นายธาตรี   ปฏิทัศน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกรกวี  สกนธ์รวีนาท
2. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  คลองญาติ
4. เด็กชายนนทพัฒน์  คล้ายวัน
5. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
6. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
7. เด็กหญิงพิชญา  โอบูเนเกะ
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
9. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นายศรีพล  ปานเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกรกวี  สกนธ์รวีนาท
2. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  คลองญาติ
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กำเนิดคุณ
5. เด็กชายนนทพัฒน์  คล้ายวัน
6. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
7. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
8. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
9. เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วลา
10. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
11. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
12. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
13. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
14. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
15. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สว่างศรี
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นายวิสูทธิ์  โพโต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติภณ  สำราญมาก
2. เด็กชายชัชชัย  ดีศรี
3. เด็กชายณัชพล  อิงคะวะระ
4. เด็กหญิงณัฐสิกา  วิมลสิริ
5. เด็กชายธนกฤต  เจริญกาลัญญูตา
6. เด็กชายธนวินท์  พลภักดี
7. เด็กหญิงธนัชญา  แจ่มจำรัส
8. เด็กชายพงศกร  ธิระพันธุ์
9. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
10. เด็กชายศุภสิน  ม่วงงาม
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
2. นายพรศักดิ์  ริตจันทร์
3. นายยงยุทธ  หงษ์ทอง
4. นางสาวกิ่งกมล  ปิยมาดากุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงกมลชนก  สินเครง
2. เด็กชายกิตติทัต  ทองนวล
3. เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นราษฎร์
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีแตร
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  อยู่สบาย
6. เด็กชายชาติชาย  ทำดี
7. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีทอง
8. เด็กชายธีรภัทร์  แต่งงาม
9. เด็กชายนพกร  โสขุมา
10. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บำรุงวงษ์
11. เด็กชายภูวดล  ปลูกงาม
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เถื่อนน้อย
13. เด็กหญิงศรัญญาวดี  เหมือนใจ
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีใส
15. เด็กชายศิวกร  ขาวพันธ์
16. เด็กหญิงศุภกานต์  หล้าเพชร
17. เด็กชายอนุสรณ์  แสงวิมล
18. เด็กหญิงอภิสรา  แน่นหนา
19. เด็กชายเขมชาติ  ปิ่นทอง
20. เด็กหญิงเชอรี่  ทำดี
 
1. นายชาลี  โตอ่อน
2. นายบรรพต  ฟักอินทร์
3. นายธวัช  เกิดลาภ
4. นางประทีป  เย็นวอน
5. นางสาวสุภาพร  แก่นโกมล
6. นางสาวมัลลิกา  ศรีมุกดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายพิพัฒน์  วังงาม
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีทองสุข
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กชายบูชิด  วงษ์เนียม
 
1. นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์เกตุ
 
1. นายเอกชัย  ธัญญเจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายสุขสรร  ศรีเดช
 
1. นางสาวชนัดดา  คล้ายสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่วงษ์อั๋น
 
1. นางอุบล  ทรัพย์อินทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายกิตติ  พันธ์สังข์
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงอริสา  จันทร์พุ่ม
 
1. นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ
 
1. นางดลพรรธน์  ศิริมาศพิทักษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงสินจัย  วงศ์ทิพนาถ
 
1. นางดลพรรธน์  ศิริมาศพิทักษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ทับทิม
 
1. นางสาวจีรานุช  ศรีวโรบล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงทัติยา  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มหาวงศนันท์
 
1. นางจำเนียร  ชาวบางงาม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงวารี
 
1. นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายวชิรวิทย์   เคหะสถาน
 
1. นายวัฒนา   สกุลบริสุทธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงสุทธิสา  โอดพิมพ์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายกิตติธร  ปรึกษา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อิทธิประเวศน์
3. เด็กชายนฤเบศร์  กล่อมจาด
4. เด็กชายนันทนัช  อ่อนศรี
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นาคศาลา
6. เด็กหญิงวริศรา  เทพเสน
7. เด็กชายอรรถพร  เนียมหอม
8. เด็กหญิงอัญชุลีกร  กาฬภักดี
 
1. นางพจมาลย์  ป้อมทอง
2. นางนงนุช  สังข์นัครา
3. นางสาวดุสิตา  ป้อมทอง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชัญญารัช  สุเมธี
2. เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์อ่ำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัทวี
4. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์กร่าง
5. เด็กหญิงวนิชนันท์  ริตพวง
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขสมพงษ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูแต่ง
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายกรินทร์  อินสว่าง
2. เด็กชายชินวัตร  แตงทอง
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐชา   ชอย
5. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เสวก
6. เด็กชายนนทวัฒน์  จำปาทอง
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มไสว
8. เด็กหญิงปานระพี  อุบล
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ปานจันทร์
10. เด็กหญิงรัฐชา  ม่วงศิริ
11. เด็กหญิงศศิธร  สร้อยระย้า
12. เด็กหญิงสุวภัทร  ปานดี
13. เด็กหญิงอุษา  สุมาลี
14. เด็กหญิงเปรมิกา  สุธีกุล
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
2. นายกุญช์พิสิฏฐ์  กัลวงษ์
3. นางนันทภัค  แตงทอง
4. นายบุญชัย  อนันต์ธนสาร
5. นางสาวฐิติมา  ถิรภัทรพันธ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายทวัชชัย  มงคลปลื้ม
2. เด็กชายทักษะ  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ยาสุวรรณ
4. เด็กชายสถาพร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายสิทธิพล  สว่างศรี
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 1. เด็กชาย Jeeraphath   Lekphetch
 
1. Mrs.Josephine   R. Lekphetch
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงแพรวา  คล้ายสุทธิ์
 
1. นางสาวนันทิยา  นภาแสง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองภู
 
1. นางวารีย์  เมืองเกษม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญทรัพย์
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฏฏสันติ
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นายวันมงคล  โปร่งมณี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัชลิตา  ตั้งสกุล
 
1. นายวิวัฒน์  พลายละหาร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พุ่มมูล
 
1. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงธัญรดา  เสือเปรม
 
1. นายวิวัฒน์  พลายละหาร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ทัศนะ
 
1. นางสาวเจนจิรา  พลายละหาร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โยงปาง
2. เด็กหญิงลลิดา  หยิบจันทร์
3. เด็กชายวรรณโชติ  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงอรดา  อุ้มบุญ
5. เด็กหญิงอัญชนา  แช่มประสพ
 
1. นางสาวกัญภิกา  วังเปรม
2. นางพรพิมล  ฤทธิ์เดช
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  อุบลบาน
 
1. MissHUANG  MENG
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงพัชริดา  จันลา
2. เด็กหญิงศิรินภา  อู่อรุณ
 
1. นางพเยาว์  เทียมพล
2. นายอิทธิพล  เทียมพล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงอิศรา  เฟื่องอารมย์
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  ยิ้มภักดี
 
1. นางสาคร  อ่อนวิมล
2. นางสาวนัตติยา  รุ่งเรือง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายจักรภัทร  พรหมทอง
2. เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์
3. เด็กชายนิติภาสน์  วงศ์เสงี่ยม
4. เด็กชายปรัชญา  ตันสุวรรณ
5. เด็กชายปุญยวัฒน์  ทองรอด
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ขาวเงิน
 
1. นางปุณยรัตน์  หิรัญเลิศสันติ
2. นายกิตติชัย  มีสมโฉม
3. นายอนุชา  เงินแพทย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 1. เด็กชายธวัชชัย  บาลวงศา
2. เด็กชายพรชัย  ผลวงษ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  สดคมขำ
4. เด็กชายภูวภัทร  ปานสุวรรณ
5. เด็กหญิงศศิธร  ประคองทรัพย์
6. เด็กชายอาทิการ  บุญมี
 
1. นายนิคม  ดอกเทียน
2. นางสุวพิญธ์  ชมชื่น
3. นางศิริภรณ์  ภักดีศุภผล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สว่างศรี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สีทับขำ
3. เด็กชายชนะชัย  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายนพดร  เงินงาม
5. เด็กชายพรณรงค์   เนียมแก้ว
6. เด็กชายวิศรุต  ลักษณงามเลิศ
7. เด็กชายสมรักษ์  กลิ่นหอม
8. เด็กชายอนุชา  สิริสวัสดิ์
 
1. นายอุทัย  สว่างศรี
2. นายประทีป  ปานเพ็ชร
3. นางสาวอรธิชา  สว่างศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายขวัญชัย  สว่างศรี
2. เด็กชายชนะชัย  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงบุษบา  ทัสเซนน่า
5. เด็กหญิงพรชิตา  สุขแสงศรี
6. เด็กหญิงสุชานรี  ระวังภัย
7. เด็กชายสุภาพร  สร้อยระย้า
8. เด็กหญิงอมรวรรณ  กลิ่นหอม
9. นางสาวแพรพิไล  เต่ากล่ำ
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
3. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  มั่นปาน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขโข
3. เด็กหญิงณัชญา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงนิราพร  แตงทอง
6. เด็กชายภูดิศ  เกาะแก้ว
7. เด็กหญิงมนัญชยา  ขุมทอง
8. เด็กหญิงรุ่งกานต์  นนทปัญญา
9. เด็กหญิงวราพร  ทองไพรวรรณ
10. เด็กชายอรรถพล  เจริญพูล
 
1. นายประวิทย์   มั่นปาน
2. นายนักสิบ   องครักษ์
3. นายวิฑูรย์   ทวีสุข
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แจ้งมงคล
 
1. นางอุษา  ประจงการ
2. นายสมศักดิ์  ศรีบัวบาน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐฐา   แทนบุญ
2. เด็กหญิงวิภาวี  ปานเพ็ชร
3. เด็กชายแพรพิไล  เต่ากล่ำ
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
2. นายปราณี  แก้วน้อย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สระแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญขำ
 
1. นางสุกฤตา  จงชาณสิทโธ
2. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงจันทรา  ใจตรง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ทองใบ
3. เด็กหญิงนฤมล  สดคมขำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สว่างศรี
2. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงหงส์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ขาวโต
2. นายนพพล  คงทายาท
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์สอน
 
1. นายจีระติ  มณีเนตร
2. นางสาวปิยธิดา  ขาวโต
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัญญาสาร
2. เด็กหญิงอรนุช  งามยิ่ง
 
1. นางรัตนา  เจเถื่อน
2. นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กชายกษัตรา  ศรีทธาคลัง
2. เด็กหญิงสวรรณกมล  ยอดหงษ์
 
1. นางรัตนา  เจเถื่อน
2. นายกฤษ  กล้าเอี่ยม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงฐิติยา  คนหลัก
2. เด็กหญิงอัญชริกา  กันยา
 
1. นางสาวอภิณญา  เทพนานนท์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เกิดดี
2. เด็กชายสิรชัย  โคตรหา
 
1. นางณปภัช  สถิตยานุรักษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง
 
1. นายณัฐวัฒน์  หิรัญอุทก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงภารดี  งามยิ่ง
 
1. นายณัฐวัฒน์  หิรัญอุทก
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองไพรวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วรรณสูตร
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงอุษา  กาฬภักดี
 
1. นายเกื้อชิต  อุยานันท์
2. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงรุจิรา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทรัพย์เฉลิม
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  ภูคัง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชาย คมสันต์  อิ่มสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพล  เกตุรัตน์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีพงศ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายภานุพันธ์  ขำเอี่ยม
2. เด็กชายวิชิต   คงแสงงาม
 
1. นายชัยรัตน์   โชติสิทธิเมธา
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กาฬภักดี
2. เด็กชายสรนรินทร์  คชอินทร์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีพงศ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  น้ำจันทร์
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์  วรรณสูตร
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  วรรณสูตร
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกันยามา  รถมณี
2. เด็กหญิงธนพร  จวบยศ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  กาฬภักดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กาฬภักดี
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีพงศ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกชมน  อาทิตย์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ตัวไธสง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พานิช
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานิช
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีงาม
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสมนึก  ทัศนสุวรรณ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธีรพัทธ์  วงศ์กล่อม
2. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์  วรรณสูตร
3. เด็กชายวิทวัส  แตงโสภา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายกิตติพันธ์   บัวผึ้ง
2. เด็กชายดุษฎี  พุกพันธุ์
3. เด็กชายนันทวัฒน์   มณีอินทร์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นายมานะ  จันทร์ลอย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายปรมินทร์  ทรงแสง
2. นายอรันตชา   นวลสนอง
3. นายเจริญชัย   หลงจู
 
1. นายมานะ  จันทร์ลอย
2. นางอารีย์  อุบล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สุขสมวงค์
2. เด็กหญิงวรรณษา   อินทะวงษ์
3. เด็กหญิงศันสณีย์   กันทอง
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เฟื่องทิพย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายมนัส  พิมพ์สาลี
2. นายมารุต  บุญปลูก
3. นางสาวสาวลักษณ์  ช้างเทศ
 
1. นางอารีย์   อุบล
2. นางสาวศุภลักษณ์    เฟื่องทิพย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงฐานิตา  สว่างแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองสุก
3. เด็กหญิงสุขมาภรณ์  ทองสุข
4. เด็กหญิงสุภชา  พินชุนศรี
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำจันทร์
6. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ตนสารี
 
1. นางฐิติรัตน์  จุลโพธิ์
2. นางสาวฐิติมา  ถิรภัทรพันธ์
3. นางวิภาวี  รถมณี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงนัชรินทร์  โชคอำนวย
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงภาวินี  เปาป่า
4. เด็กหญิงวารีวัลย์  สรหงษ์
5. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สุขโชติ
6. เด็กชายไตรภพ  เตี้ยมฉายพันธ์
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
3. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลนาค
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ลึกวิลัย
3. เด็กหญิงโยษิตา  คัชฌากร
 
1. นางสาลี่  อนุกูลประดิษฐ์
2. นางเจียก  ปิ่นทอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กชายชยธร  น้ำทิพย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กาฬภักดี
3. เด็กชายสิทธิพล  นาคเรือง
 
1. นายวิชัย  อิ่มน้อย
2. นางสาวภัสราภรณ์  บุญเงิน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจีรางกูร  สว่างศรี
2. เด็กชายป๊อบอาย  หมี่สวง
3. เด็กหญิงโสรยา  ทับทิมทอง
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายทศทิศ  แตงทอง
2. เด็กหญิงปาลิตา  ครุฑทุ่ง
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นายนวชน  จุลโพธิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อินทนบ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คุดฑา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จิตรวิขาม
 
1. นางสาวพิมพร  ใจงาม
2. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กหญิงนฤชา  ประนาวงค์
2. เด็กหญิงเปมิกา  ทิมเทศ
3. เด็กหญิงเมตตา  ชูธรรม
 
1. นางวราพร  พลเสน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงนิชา  จังษียุตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขุนณรงค์
3. เด็กหญิงอารียา  จันทา
 
1. นางสาวสุภาพร  ซ่าระเทียะ
2. นางสาวนุชนาท  ทาเอื้น
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมุกธิดา  เสริมวิเศษ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพขันธ์
3. เด็กหญิงสุภัตรา  อวิชชา
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงจริยา  ด้วงน้อย
2. เด็กหญิงธดาภรณ์  สบายจิต
3. เด็กชายอนุรักษ์  ตุ้มหอม
 
1. นางสาวปุณย์ณภา  ศรี่เอี่ยม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงศรีนวล  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เกษประทุม
 
1. นางสาวศศิภา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางธัญญพัฒน์  วิไลรัตน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงณัฎฐาพร  ปั้นหว่าง
2. เด็กหญิงปรานี  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  คำกองแก้ว
 
1. นางไพฑูรย์  ห่วงประโคน
2. นางสาวพวงผกา  ธัญญเจริญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจิราพร  ไฝเพชร
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์คูเมือง
3. เด็กหญิงศศิมา  นาคโหน
 
1. นางสาวพิมพร  ใจงาม
2. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงศิริ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  มีเอี่ยม
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธนากร   แก้วศรีงาม
2. เด็กหญิงพนิตพิชา   บุญภิบาล
3. เด็กหญิงพุทธิดา   บุญภิบาล
 
1. นายอุทัย   จงวัฒนารักษ์
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังคัน 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา  เปรมปรีดา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อ่วมป่วน
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กาฬภักดี
 
1. นางวรรณา  ผุยหนองโพธิ์
2. นางประกายเนตร  กาฬภักดี
 
178 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รงทอง
 
1. นางสาวเกศกัญญา  มาลากุล
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หนูเกลี้ยง
 
1. นางสาวปุณย์ณภา  ศรี่เอี่ยม
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงอุษา  สุรามาตร์
 
1. นายจรัญ  คงเจริญ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายปัณณทัต  พุทธากูล
 
1. นางสาวชมพูนุท  สาราคำ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงญาดา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอนันตญา  เขียวฉอ้อน
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นายสมศักดิ์  สว่างศรี
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกฤษณา  ช่วยชูเชิด
2. เด็กหญิงสิริญญา  กีตา
 
1. นายวิสูทธิ์  โพโต
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กชายทวีกรณ์  แอมพิมาย
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมน้อย
 
1. นางอรอนงค์  ศิลปชัย
2. นางประทุม  ศรีวิเชียร
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงรินรดา  ยอดศิริ
2. เด็กชายไกรสร  อ่อนสำโรง
 
1. นางดุษฎี  พานิชวงษ์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรงเพียรธรรม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  มูลละออง
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายจิรพัทธ์  วัชรโกมลพันธ์
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายธนวัฒน์   เรืองศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุขเสริม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงปัทมา  พัดสุวรรณ
 
1. นางศิริรัตน์  เกิดศิริ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กชายสุพศิน  ด้วงนิยม
 
1. นางเสริมสุข  ธัญญเจริญ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุทาพรม
2. เด็กหญิงณิชมน  แตงโสภา
3. เด็กหญิงทิตยา  ภักดีศรี
4. เด็กหญิงธัญญนุช  จงสมจิตต์
5. เด็กหญิงภาริตา  สรหงษ์
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาบำรุง
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงวันทอง
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
3. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรงเพียรธรรม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายกาวิน  มุมติด
 
1. นางสาวทองทรัพย์  กัญญา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายปริญญา  นรสิงห์
 
1. นายเสาวนีย์  ภูฆัง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายอดิเทพ  นวลลออ
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายภัทรดนัย  เพิ่มพูล
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงจินดา  ผิวเพชร
 
1. นางสาวชลธิชา  กาไวย์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วอำภัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปิติแสนไกล
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ป้อมคำ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กชายธัชนันท์  สุขนิล
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์บุญ
3. เด็กชายวีรศักดิ์  สมใจเพ็ง
 
1. นายจรัญ  มีพิมพ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายชนะชัย  โอนเงิน
2. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
3. เด็กชายไกรสร  อ่อนสำโรง
 
1. นายศรีพล  ปานเจริญ
2. นางส้มแก้ว  พลเสน
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรา  เกิดสมบูรณ์
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ชมงาม
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางธัญธร  รังษีบุตร
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายณพัชร  เหลืองมงคลกิจ
2. เด็กชายธนดล  อู่สุวรรณ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  จันทา
2. นายภัทชระ  เทพเวที
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กชายกรวิชญ์   ราตรี
2. เด็กหญิงมุก   แสนอุบล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เทพสถิตย์
2. นางสาวจีระภา  ดีลี