หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 , ป.1/3 17 พ.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 , 2/2 , การงานอาชีพ 17 พ.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ,.1/2 17 พ.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1, ป.2/2, ป.3/2, ป.3/1 17 พ.ย. 2557 09.30 -11.00 น.
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2, ป.6/1, ป.6/2 17 พ.ย. 2557 09.30 - 11.00 น.
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 17 พ.ย. 2557 09.30 - 11.00 น.
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 17 พ.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง อาเซียน 17 พ.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้อง หอประชุม 17 พ.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.2/2, ม.3/2, ม.3/1 17 พ.ย. 2557 09.30 - 10.30 น.
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 17 พ.ย. 2557 09.30 - 10.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]