หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางมุกดา แทนรัตน์โรงเรียนวัดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ โพธิ์แจ่มโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางสุวรรณี กิจสมโภชน์โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการ
4. นางสุชาดา เทพสงวนโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
5. นางสาวสุมารี เทพสงวนโรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการ
6. นางสาวศรีวรรณ พึ่งชื่นโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
7. นางกรรณิการ์ มีชัยโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
8. นางสุชาดา ฉายสินธุ์โรงเรียนวัดบางกอบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางศรีนวล ศิริหล้าโรงเรียนวัดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา เต่าทองโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นางสาววาสนา รังสิวรารักษ์โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
4. นางพรทิพย์ นิ่มสนิทโรงเรียนวัดกองแก้วกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ เผนานนท์โรงเรียนวัดคันลัดกรรมการ
6. นางปริสนา หงษาโรงเรียนบ้านขุนสมุทรกรรมการ
7. นางสาวฤทัยรัตน์ เสียงล้ำโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวมุกดา ลอนใหม่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตรโสภาโรงเรียนวัดสุขกรกรรมการ
3. นายรุจน์ เล่าฮะโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา คำจันทร์โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางภัทรา หาญเขตต์โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ รติพิชญ์พรโรงเรียนคลองมหาวงก์กรรมการ
3. นางวนัสนันท์ เหลืองธนกุลโรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
4. นางเรืองรักข์ พิตรพิบูลโตวันโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพัทธ์ธีรา นรสารโรงเรียนวัดสุขกรกรรมการ
6. นางสาวสุธิตา สาโชตฺโรงเรียนวัดครุในกรรมการ
7. นางอรพิน บวรอิทธิกรโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ นุชโสโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นายจิรายุตม์ มีเหมาะโรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการ
3. นางกนกวรรณ บ่อคำโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
4. นางจรวย แสนสุขโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
5. นางไพวัน แตงเอี่ยมโรงเรียนวัดไตรมิตรวรารามกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ถนอมลาภโรงเรียนคลองสองพี่น้องกรรมการ
7. นางศิรินภา อีสาโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางสาวลักขณา เอี่ยมผ่องโรงเรียนบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรศิริ บุญฤกษ์โรงเรียนวัดบางกอบัวประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ฐิโนทัยโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นายโยษิตา สวัสดิโสภณกิจโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
4. นางศิริพร กุลวัฒน์โรงเรียนวัดไตรมิตรวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาววนิดา บุญญาภิวัฒน์โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศิริขวาโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
3. นางวรรณดี เบือนคำโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ พุ่มเจริญโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์โรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศิริขวาโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสายพิณ ทองสว่างโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
4. นางเสาวณีย์ หิรัญเจริญโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
5. นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
6. นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ดวงสวัสดิ์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ารองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
3. นางวนิดาพรรณ เผ่าขวดโรงเรียนวัดครุในกรรมการ
4. นางสาวนิลุบล ดวงตานนท์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ สุกใสโรงเรียนคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ปะโมทะโกโรงเรียนคลองใหม่กรรมการ
3. นางศรีสุวรรณ มาร์วันโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางนวลจันทร์ วงค์เทศโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสายตา ตันสุนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางพรนิพา พนะจะโปะโรงเรียนวัดคู่สร้างกรรมการ
3. นางสาวสายทอง เทพสงวนโรงเรียนชุมชนวัดสาขลากรรมการ
4. นางพิมผกา พ่อค้าช้างโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปวีณา ภาคีแพทย์โรงเรียนคลองสองพี่น้องกรรมการ
6. นางสินีนารถ ตู้จินดาโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แก้วหร่ายโรงเรียนวัดคลองสวนประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ลิ้มฉุ้นโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางนภาพร ป้อมเอ่ยมโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการ
4. นางอัจฉรา กลยนีย์โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศิริพร เจติยวรรณโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา ประสานทองโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เทพเภาโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลกรรมการ
4. นางสาวประนอม แซ่เซียวโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ ชัยจรีนนท์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางธนัชภรณ์ มูลภักดีโรงเรียนบ้านคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอัมรา สุกดิษฐ์โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำกรรมการ
3. นางสมพร สอนคำจันทร์โรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
4. นางสาวพวงเพชร สมุทรหล้าโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววิสาร์ สาลีรูปโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์โรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา อยู่พิพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลกรรมการ
3. นางสาวอักษร โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางวิฬารี นิวรรัมย์โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
2. นางสาวอธิษฐาน ศุกระศรโรงเรียนเยาวนารีคริสเตียนกรรมการ
3. นางสาวพิรพร ประกาสิทธิ์โรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นางสาวชนัฐปภา วิริรัชโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
5. นางดารณี สิงห์ด้วงโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กันทะเนตรโรงเรียนเซนต์ราฟาแอลกรรมการ
3. นางสาวญาณิศา ทองพูนโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
4. นางสาวนันธิดา แก้วเกตุโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
5. นางนวลนิตย์ สิมมาโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวจันทร์ทิมา สายทองโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พรหมบุปผาโรงเรียนเซนต์ราฟาแอลกรรมการ
3. นางสาวญาณิศา ทองพูนโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
4. นางสาวนันธิกา แก้วเกตุโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิมา สายทองโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางเรือนคำ จันทะเสนโรงเรียนพร้านีลวัชระประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ ดิษฐเนตรโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการ
3. นางวิจิตรา กิตติราชโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปรางทิพย์ วงศ์พัทยากรโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นางสาวพชรรัชต์ ยศคำแหงโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินทิพย์ ทองนุชโรงเรียนวัดบางฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไตรสุขโรงเรียนเซนต์แมรี่กรรมการ
3. นายชัยภัทร ไตรแดงโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสังเวียน อินทรประสงค์โรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตต์วรรณเพ็ญ ผิวแก้วโรงเรียนอาษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ แก้วลอยโรงเรียนดิษลีกรรมการ
4. นางรัตนา บุญแจ่มโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
5. นางวรรณา สำรวยโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
6. นางสมประสงค์ เกตุฉันท์โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
7. นางปิยาภรณ์ ฐินะกูลชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางธนารักษ์ ยืนยงโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายคมสัน บุญส่งโรงเรียนศึกษาสรรค์กรรมการ
3. นางวรรณพร คำหริ่มโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ นุชอุดมโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
5. นางสุวรรณา โพธิ์บัณฑิตโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
6. นายอิสรา ผิวปลั่งโรงเรียนชุมชนวัดสาขลากรรมการ
7. นางกาญจนา ธีระกุลโรงเรียนคลองนาเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายกลันทก์ สุคนธทรัพย์โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา หงวนเหงียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนากรรมการ
3. นายณัฐวัตร ศักดิ์ชัยชาญชลโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร มูลคายโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปัทมา ปรัชญาเศรษฐโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลีพร ตั้งล้ำเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการ
3. นางละมัย ทองเหมโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)กรรมการ
4. นางสุรภา พันธุ์ป้อมโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิผกา อิ่มใจโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ เสรีพุกกะณะโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป.1ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ขำเถื่อนโรงเรียนวัดไตรมิตรวรารามกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร เยี้ยเทศโรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
4. นายสมชาย เพ็งลาภโรงเรียนคลองใหม่กรรมการ
5. นางมณีภรณ์ สวนศิริโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาดา ศรีวัฒนาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเปรม ฝางแก้วโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ขาวพิมายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการ
4. นายสุธีวริษฐ์ เย็นชื่นใจโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)กรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ สิงห์หะโรงเรียนสุขเจริญผลกรรมการ
6. นางสาวณัฐิมา จงชนะกิจโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกรโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ ลีลาเหลี่ยมโรงเรียนวัดสุขกรกรรมการ
3. นางพรประสาท คงทิพย์โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
4. นางสาวศรีเกศวดี เดชาภิวัฒน์สกุลโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวชนิสรา ชำนาญวงศ์โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรการย์ สินธุสุวรรณโรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการ
2. นางพรประสาท คงทิพย์โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นางวิภาสินี กิจเกวียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุนี ดาวสุกโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
5. นางภัทรา หาญเขตต์โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชัยชนะโรงเรียนวัดไตรมิตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ เผือกผ่องโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายทศพร พะวงษ์โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางอาภาณี สงพุ่มโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
5. นายวันชัย วงษ์วิไลยโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศิธัญญา บุญเสริมโรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุลดา ไชยกันทะโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
3. นายวันชัย วงษ์วิไลยโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
4. นายธนายุต เขียวแสนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
5. นางราตรี จงจิรวัฒน์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
6. นางแจ่มจันทร์ วรสารโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายจิระพงศ์ ศุภศรีโรงเรียนคลองแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางปรารมย์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นายทวี เขียวหวานโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
4. นางสาวนฤมล บุญเจริญโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวณัฐิมา จงชนะกิจโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
6. นางจีน วรรณเสนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสมประสงค์ หุ่นท่าไม้โรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เถื่อนถ้ำโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ วชิรสกุลโชคโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ นัยนิตย์โรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นางสาวศรีเกศวดี เดชาภิวัฒน์สกุลโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางไพรัตน์ บุญตรานนท์โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มะโนเพชรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี ฉัตรพุกโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
4. นายสมชาย ธีระโชติโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางราตรี จงจิรวัฒน์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชัยธช วาณิคพันธ์โรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เกไธสงโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
4. นายวันชนะ วุฒิทศพรโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี จันทร์สำโรงโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปิติชาย ตันปิติโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร ศรีทับทิมโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นายวันชนะ วุฒิทศพรโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
4. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี จันทร์สำโรงโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายณัฐกร ศรีทับทิมโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายชัยธช วาณิคพันธ์โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวันชนะ วุฒิทศพรโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี จันทร์สำโรงโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิติชาย ตันปิติโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร ศรีทับทิมโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวันชนะ วุฒิทศพรโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ เกไธสงโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปิติชาย ตันปิติโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร ศรีทับทิมโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวันชนะ วุฒิทศพรโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี จันทร์สำโรงโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปิยสนธ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บัวทรงโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นางสาวสมคิด ภิรมย์ครูโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาสประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญโปรดครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65รองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี บัวทรงโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อนครูโรงเรียนวัดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางผกากรอง ศรีสุขครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ตั้งจิตต์ธรรมครูโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุษณีย์ ขำดวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ กุลพักตรพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบางจากรองประธานกรรมการ
3. นายไกรศร รักสวนครูโรงเรียนวัดแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ พงษ์นัยรัตน์ครูโรงเรียนวัดครุในรองประธานกรรมการ
3. นางทองสุข วิลัยศิลป์ครูโรงเรียนคลองสำโรงกรรมการ
4. นางสาววีรยา แทนขำครูโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
5. นางลำดวน ขอเหนี่ยวกลางครูโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ ขำดวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ กุลพักตรพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
3. นายไกรศร รักสวนครูโรงเรียนวัดแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพล จี้มูลผู้อำนวยการโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พรมเสนสาครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พรมกุลครูโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
4. นายศิวากร พรมบุตรครูโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
5. นายวิชาญ บัวสำอางค์ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ จั่นมุ้ยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ ทองศรีครูโรงเรียนคลองใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวชสุคำครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายธวัช โพธิ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรดา หมันเหล็บครูโรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณชนก รอดหยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรองแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสาขา อ้วนสะอาดครูโรงเรียนวัดสุขกรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยกร บุญญะวัตรครูโรงเรียนวัดแคกรรมการ
4. นางอรนิชา เอี่ยมรักษาครูโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
5. นางบังอร ศรีพุ่มบางครูโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพล มูลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์ครูโรงเรียนวัดสวนส้มรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร สุภาภาพครูโรงเรียนวัดคลองบางปิ้งกรรมการ
4. นางฉอเลาะ พจนวัฒนพันธุ์ครูโรงเรียนวัดบางกระสอบกรรมการ
5. นางอุบลพันธุ์ มงคลสภาพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวรธรณ์ รัตนอำไพนนทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา จุ้ยศิริครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์ครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
4. นางธนวันต์ รัตนอำพรครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวเปรมอนันต์ เต่าทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวอารี กลิ่นอยู่ครูโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะภรณ์ ธินะกุลครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกวีวรรณ ทรัพย์นุตครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
5. นางจันทรา ชังเพชรแก้วครูโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวัชรี จันทราผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลฉวี เตชะมาครูโรงเรียนวัดด่านสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ศรีสิงห์ชัยครูโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งกรรมการ
4. นางรวิ อยู่สมบูรณ์ครูโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
5. นางมณฑา พรมเกตุครูโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเกรงประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยพร มุสิกมาศครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกวลี ทรัพย์นุตครูโรงเรียนบ้านบางจากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระธวัชชัย ถาวรธมฺโมผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.ประธานกรรมการ
2. พระสฤษดิ์ อานนฺโทโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.รองประธานกรรมการ
3. พระเศรษฐพงศ์ พุทฺธสีโลโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.กรรมการ
4. พระมหาพรประสพ วชิรปญฺโญโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.กรรมการ
5. พระสุรพงศ์ สุขวฑฺฒโนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.กรรมการ
6. พระสุพัฒนน์ สิริภทฺโทโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.กรรมการ
7. นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุงครูโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการและเลขานุการ
8. นายบุญกอง วงศ์แสงครูโรงเรียนคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีศิลา วังคำหมื่นครูโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมนตรี แผ้วฉ่ำโรงเรียนวัดคลองเก้าประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
3. นายศุภกฤต เล้าพิชนิชโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ โพล้งละโรงเรียนวัดคู่สร้างกรรมการ
5. นายนิพนธ์ บัวคลี่โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
6. นายสาโรจน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
7. นายสุวิทย์ เชี่ยวพานิชย์โรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
8. นางอัฉรา ขจรไพโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมนตรี แผ้วฉ่ำโรงเรียนวัดคลองเก้ากรรมการ
2. นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
3. นายศุภกฤต เล้าพิชนิชโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ โพล้งละโรงเรียนวัดคู่สร้างกรรมการ
5. นายนิพนธ์ บัวคลี่โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
6. นายสาโรจน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
7. นายสุวิทย์ เชี่ยวพานิชย์โรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
8. นางอัฉรา ขจรไพโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธวัช เก้าอุดมโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกายสิทธิ์ เบื้องบนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นายพูนสุข แจ้งไพรโรงเรียนชุมชนวัดสาขลากรรมการ
4. นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ พิพิธกุลโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
6. นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิมโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
7. นางมณี เชี่ยวพานิชย์โรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชวพล บริรัตนะวงศ์โรงเรียนคลองแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายชลธิต สมความคิดโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นายทองศูนย์ สิมมาโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นายสนธยา ตองอ่อนโรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
5. นายยอดยิ่ง ทองรอดโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางมณี เชี่ยวพานิชย์โรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอิสรีย์ พิมลสิงห์โรงเรียนพิบูลประชาบาลประธานกรรมการ
2. นางอัมพาพันธ์ ปานขาวโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรมัตต์ ไชยชาญโรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต มร.)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอิสรีย์ พิมลสิงห์โรงเรียนพิบูลประชาบาลประธานกรรมการ
2. นายปรมัตต์ ไชยชาญโรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต มร.)กรรมการ
3. นายพรพจน์ ภูผายางโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ จันทร์เจริญโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายภูสิทธิ์ จันทร์ยิ้มโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จันทนาโรงเรียนคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ โหสุวรรณโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ อัครโสภณโรงเรียนศึกษาสรรค์กรรมการ
3. นางวรณัน ปรีเปรมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ โหสุวรรณโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นางประทุม กิตติมงคลโรงเรียนดรุณรัตน์กรรมการ
3. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางมณี บุญโตโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางเสาวลี ทองอิ่มโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำกรรมการ
3. นายศิริชัย ปลั่งเจริญศรีโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกฉัตร โกมลมณีโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางวรณัน ปรีเปรมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)กรรมการ
3. นายพีระเดศ นามวงษ์โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศิริชัย ปลั่งเจริญศรีโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุทิตย์ ไชยวงศ์โรงเรียนศิริวิทยากรรมการ
3. นายพุฒินันทน์ นาคบุตรโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัตยา ทัศนาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุทิตย์ ไชยวงศ์โรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการ
3. นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์โรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอิสรีย์ พิมลสิงห์โรงเรียนพิบูลประชาบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี จีนเกิดโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นายลภัส เรืองประวัติโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกประธานกรรมการ
2. นายพรพจน์ ภูผายางโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
3. นายวงศ์อมร พูลเกษมโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย ยันตะศรีโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรหมโชคน์ คนเที่ยงโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ทองใสพรโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย ยันตะศรีโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรหมโชคน์ คนเที่ยงโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ทองใสพรโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ยันตะศรีโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ทัศนาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นายสงคราม สุเทพากุลโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะครู โรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะครู โรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะครู โรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะครู โรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะครู โรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะครู โรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย โตสง่าโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย โตสง่าโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย โตสง่าโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ ศิริฟองโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นายธนวุฒิ สุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปิยะสนธิ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เพชรประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการ
3. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ ศิริฟองโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นายธนวุฒิ สุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ ศิริฟองโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นายธนวุฒิ สุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ อยู่ระหัดครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ มูลอุบลครู โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ อยู่ระหัดครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ มูลอุบลครู โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอะกีบ สะไหนข้าราชการบำนาญ สพป.สป.1 ประธานกรรมการ
2. นายอนุกร ศาตากรครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายศุภชัย ประศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอะกีบ สะไหนข้าราชการบำนาญ สพป.สป.1 ประธานกรรมการ
2. นายอนุกร ศาตากรครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายศุภชัย ประศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอะกีบ สะไหนข้าราชการบำนาญ สพป.สป.1 ประธานกรรมการ
2. นายอนุกร ศาตากรครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายศุภชัย ประศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอะกีบ สะไหนข้าราชการบำนาญ สพป.สป.1 ประธานกรรมการ
2. นายอนุกร ศาตากรครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายศุภชัย ประศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะสนธิ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เพชรประเสริฐผู้เชี่ยวชาญดนตรีกรรมการ
3. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยะสนธิ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เพชรประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการ
3. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยะสนธิ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เพชรประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการ
3. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยะสนธิ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เพชรประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการ
3. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ประธานกรรมการ
2. นางธนวันต์ รัตนอำพรครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ประธานกรรมการ
2. นางธนวันต์ รัตนอำพรครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ประธานกรรมการ
2. นางธนวันต์ รัตนอำพรครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ประธานกรรมการ
2. นางธนวันต์ รัตนอำพรครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปิยะสนธิ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เพชรประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการ
3. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา สีบัวครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา สีบัวครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา สีบัวครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา สีบัวครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ด่านสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี สำราญราษฎร์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
3. นางอัจฉรา ศรีสนั่นข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
4. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุขสมศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ด่านสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี สำราญราษฎร์ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
3. นางอัจฉรา ศรีสนั่นข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
4. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุขสมศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งโรงเรียนครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา สีบัวครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา สีบัวครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา สีบัวครู โรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตตเกษมครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษมครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางภัณฑิรา คเชนทรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เพ็ชรงามโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
3. นางสาวพิชามญชุ์ แซกรัมย์โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพัชราพร มูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. MissEvangelyn Omac Balagosa .โรงเรียนประภามนตรี 2กรรมการ
3. นางสาวเทวี ใจหมั้นโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายวิทยา หาญบางโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. Miss Estella Buymayโรงเรียนประภามนตรี 2กรรมการ
3. นางสาวอรุณนี วรรณทวีโรงเรียนวัดบางกอบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวคณิตา คมสันโรงเรียนวัดสุขกรประธานกรรมการ
2. นางสาวจฬาพัฒน์ นิโครธาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพนมรัตน์ แคนมั่นโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ ตรุโนภาสโรงเรียนบ้านคลองหลวงรองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาลย์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจารุจิตต์ ธีรพรโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมศรี ปิตุรักษ์พงษาโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวอภิรพร แววโคกสูงโรงเรียนวัดป่าเกดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางบังอร แก้วกองแสงโรงเรียนวัดคลองสวนประธานกรรมการ
2. นางสาววราณิดา ผาสุขชีวันโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
3. นางนภัสมล ทองนอกโรงเรียนคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปัญจรัตน์ ศิลาคำโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mr. Exsaviour Hillton Josephโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
3. นางสาวบุปผา บุญธรรมโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายขจิตพงศ์ ลาภโชคโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรธิดา วัชราภัยโรงเรียนประภามนตรี 2กรรมการ
3. นางยุวดี หอมชื่นโรงเรียนวัดไตรมิตรวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสหภพ ฝาดแสนดีโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายพนมพร พันธุ์สมบัติโรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
3. นางจริยา แสนโคตรโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Miss Teng Ezu Senโรงเรียนนานาชาติสิงค์โปรประธานกรรมการ
2. Miss Liu Yu Banโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. Mr. Zhou Gingshanโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวไพวัลย์ จำปามูลโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูลโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสุกัญญา สุดแสงพันธ์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายชิษณุชา ภูมิเอี่ยมโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65ประธานกรรมการ
2. นางอุษา โพธิ์แก้วโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางมลฤดี สังข์เอม ประสิทธิ์สุวรรณโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งในกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปิยสนธิ์ เชื้อทองโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นางจันทนา กาญจนาภาโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นายศุภกฤต เล้าพิชนิชโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นายวุฒิคุณ โสภีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นายธนกฤษ เกษมสุขทวีโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
6. นางศรียุพา ม่วงกลิ่นโรงเรียนคลองสำโรงกรรมการ
7. นายอธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐโรงเรียนทรงสรรพวิทย์กรรมการ
8. นางจิรฐา เกษมสุขทวีโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)กรรมการ
9. นายสุพจน์ วิเวกโรงเรียนคลองบางปิ้งกรรมการ
10. นางพัชรา ศรีชุมพลข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิชโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมโชค เลาหจินดาโรงเรียนอนุสาสน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพล โหมดเขียวโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ยอโง้งโรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
5. นายประจวบ กะลำพะบุตรโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
6. นางสุภาวดี คล้ายสุบรรณโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
7. นายศุภกรณ์ เลิศไกรโรงเรียนศุภกรณ์วิทยากรรมการ
8. นายบวรวิทย์ เลิศไกรโรงเรียนศุภกรณ์วิทยากรรมการ
9. นายธนชาติ พลถาวรโรงเรียนศุภกรณ์วิทยากรรมการ
10. นายนภดล แพทย์ปทุมโรงเรียนศุภกรณ์วิทยากรรมการ
11. นายพงศธร สงวนสินผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
12. นายสมหมาย ราชแพทยาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
13. นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีลโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
14. นายวิชิต ยาก่ำโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
15. นายยุทธนา สามงามจันทร์โรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์โรงเรียนป้วยฮั้วประธานกรรมการ
2. นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดงโรงเรียนวัดบางนางเกรงรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกอเนก แก้วเทพโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายนิธิ เอนกเวียงโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พา วิทโยฬารโกวิทย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการ
7. นายจุมพลภัทร์ มากสวัสดิ์โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
8. นายมาโนช เฝ้าหนองคู่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพ วงษ์นาคโรงเรียนวัดครุนอกกรรมการและเลขานุการ
10. นายคมกฤช ทองนพคุณโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาสประธานกรรมการ
2. นายวิชัย มาศรีน้อยโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางกวิตา เลิศตละวนิชาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวมลธิดา กนกพรไพบูลย์โรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นางสาวพีรดา หมันเหล็บโรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการ
6. นางประภารัสมิ์ เทียบคุณโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางดารณี ศรีเพียรวงศ์โรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธารา เปลี่ยนบางช้างโรงเรียนวัดครุนอกประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ พรมกุลโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
3. นางรัตนา ชัยชนะโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายปริญญา ภูหวลโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
5. นางประภารัสมิ์ เทียบคุณโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางกฤศมน กลิ่นสวัสดิ์โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
7. นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยมโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมชัย อภิรัตนาชัยโรงเรียนคลองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยมโรงเรียนวัดสุขกรกรรมการ
3. นางสุวิชญา งามขำโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธวัช โพธิ์แก้วโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นายพล จี้มูลโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้โรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ศิริเวชโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
5. นางอรุณ มูลเซอร์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
6. นางวิภาดา ทองรัตน์โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
7. นางสาวมณฑิพา เครือเตียวโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
8. นางณัฏฐา ควรเคียงเพชรโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
9. นางสาวชลธิชา มหานามโรงเรียนทรงสรรพวิทย์กรรมการ
10. นางสาวณัษฐพร มังคละโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)กรรมการ
11. นางกรุณา ผลึกดีโรงเรียนสุุมานันกรรมการ
12. นางสาวเบญจมาศ ชุมเดชโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)กรรมการ
13. นางสาวน้ำทิพย์ ประชากูลโรงเรียนป้วยฮั้วกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวพัทธ์ธีรา นรสารโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองหนัก สิริมาตย์โรงเรียนวัดคันลัดประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ วงศ์เทศโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสมพร จงจอหอโรงเรียนคลองเสาธงกรรมการ
4. นางเนตรทราย มีวัฒนาโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ สมบุญเจริญโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
6. นายชาญณรงค์ สุกใสโรงเรียนคลองใหม่กรรมการ
7. นางน้ำอ้อย เพ็ชรวิภาคโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
8. นางสาวนิธิยา ทับเปลี่ยนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางพรทิพย์ แก้วทรายโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
10. นางสาววิริยรัตน์ อัตโนโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลกรรมการ
11. นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัยโรงเรียนสุเจริญผล เทพารักษ์กรรมการและเลขานุการ
12. นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภาโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางชวนชม เอี่ยมทัศนะโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธมนวรรณ พลกล้าโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางนาฏยา นันทกสิกรโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุดาภรณ์ ชัยฤกษ์โรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นางสาวทรรศยา เทพสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
6. นางมยุรี จันทร์จินดาโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลกรรมการ
7. นายพิสิฐ เฉลิมพันธุ์โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางอาภรณ์ ชิตกุลโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอิสรีย์ อ่อนน่วมโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจารุพรรณ์ สิมะวัฒนรัตน์โรงเรียนคลองบางปูประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรีย์ อ่อนน่วมโรงเรียนวัดสุขกรกรรมการ
3. นางธัญญ์ฐิตา ชานนทน์ปิติรัชต์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางคนึงนิจ บูรณ์ภาคาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางวรนุช นาคจูโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้อโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูลโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐชัญ ยืนยงโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ บัวสำอางโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวธนพร ไชยพรโรงเรียนวัดคู่สร้างกรรมการ
4. นางสาวพนิตา รุ่งเรืองประมงโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร ทัพซ้ายโรงเรียนวัดคลองมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ฟักมงคลโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายนรภัทร สิงห์นวลโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี แก่นทนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พรมจิตรโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
3. นางสาวณัษฐพร มังคละโรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยศวดี ดำทรัพย์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราพร ประสารพันธ์โรงเรียนวัดเเหลมฟ้าผ่ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุทธิมีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวสมร บุญโภคโรงเรียนคลองสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สนธิภักดีโรงเรียนโยธินประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชาญ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ วงค์มณีโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววรรธนภรณ์ ศรีสุขโรงเรียนวัดบางหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายกุลธวัช หาญรักษ์โรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี อยู่ดีโรงเรียนคลองใหม่กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ คูณโหโรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
4. นางสาวชญาพร หาญศรีโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
5. นางสาวเพลินจิต เฉลิมศรีโรงเรียนสิริศึกษากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูลโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกุลธวัช หาญรักษ์โรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุทธิมีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นางกฤษณา คำภาอินทร์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุ่นเรือน หมูแก้วโรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช วงษ์กะพันธ์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชัยยุทธ ฟักมงคลโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวเกษราพร หาญเวชโรงเรียนศิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมร บุญโภคโรงเรียนคลองสองพี่น้องกรรมการ
6. นายนรภัทร สิงห์นวลโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชาญ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา สนธิภักดีโรงเรียนโยธินประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา เลิศเสมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพล จันทรคำภูโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนิภา พระภักดีโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอุ่นเรือน หมูแก้วโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายทศพร ธรรมประทีปโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้อโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์โรงเรียนคลองบางแก้วกรรมการ
4. นายกุลธวัช หาญรักษ์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิมโรงเรียนวัดแคประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กองสมบัติโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
3. นางสมพร พรหมมายนต์โรงเรียนศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ วีรโรจน์โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นางบุญสวย ปั้นทรัพย์โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นางสาวรุจีรา โยงรัมย์โรงเรียนดิษลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอัฐนา เพียรวานิชโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา กิ่มยิ่งยศโรงเรียนคลองมหาวงก์กรรมการ
3. นางสาวสมร บุญโภคโรงเรียนคลองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศรีอุไร แก้วมณีโรงเรียนวัดคลองสวนประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ตาลประสาทโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการ
3. นางศรีนวล ศิริหล้าโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ จันทร์ศักดิ์ศรีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ละมูลมั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
3. นางสุดาภรณ์ สะกาโชติโรงเรียนศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คงรักษ์โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ เข่งสมุทรโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
3. นางสาวอัยรินทร์ เปี่ยมปิ่นเศษโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจี ปั้นพินิจโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสาวเพิ่มพูน สุวรรณสมโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวชวัลรัตน์ แจ่มสุขโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิภานันท์ บุญขจายโรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
3. นางสุชาดา เข็มมณฑาโรงเรียนวัดบางกระสอบกรรมการ
4. นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจี ปั้นพินิจโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสาวเพิ่มพูน สุวรรณสมโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ฐศักดิ์ สูงรังโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟื่องวงศ์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นางอาภรณ์ เหมาะสมโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิภา ประกอบผลโรงเรียนชุมชนวัดสาขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ริมปิรังษีโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุดโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนิภา ประกอบผลโรงเรียนชุมชนวัดสาขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ริมปิรังษีโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นางสาววิไลลีกษณ์ ภู่กรุดโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ หอมชื่นชมโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ แก้วลอยโรงเรียนดิษลีกรรมการ
3. นางสาวพนัชกร ทรงรอดโรงเรียนชุมชนวัดสาขลากรรมการ
4. นางสาวกัลยกร บุญญะวัตรโรงเรียนวัดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีสุวรรณ มาร์วันโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา อินทร์สวัสดิ์โรงเรียนคลองใหม่กรรมการ
3. นางสาวรานี รอดเนียมโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ โพล้งละโรงเรียนวัดคู่สร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีลโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ อัครโสภณโรงเรียนศึกษาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือทิพย์ สัญสำราญโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา บุญก่อนโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจรวยพร วีระเสถียรโรงเรียนวัดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ปลื้มศรีโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นายอรรถพล เมฆศรีโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมุกดา แทนรัตน์โรงเรียนวัดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจุรินทร์ สุขเกษมโรงเรียนศิริวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวริศา ลือโสภาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนิจ ทองมูลโรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สนอยู่โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
3. นางสาวบุญเรือน ปิยะมณีพรโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนงลักษณ์ ดีสุคนธ์โรงเรียนคลองมหาวงก์ประธานกรรมการ
2. นางอุไร เกิดอิ่มโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เล็ดรอดโรงเรียนคลองมหาวงก์กรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ สุทธเสถียรโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์กรรมการ
5. นางสาวสังเวียน หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนดรุณรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมบัติ นาคมอญโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ไชยผลอินทร์โรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
3. นางวารุณี ศรีพุทธืรัตน์โรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นางมะลัย หมายทวีโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ฐิติพงษ์ศธรโรงเรียนป้วยฮั้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอิสรากร สังข์น้อยโรงเรียนบ้านคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ งามขำโรงเรียนแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจโรงเรียนคลองสำโรงกรรมการ
4. นางสาวฐนัดดา มาสุวัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์กรรมการ
5. นางศิริพร เผือกขวัญดีโรงเรียนป้วยฮั้วกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุพัตรา โพธิ์ทองโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา บัญญัติโรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
3. นางสาวจิราพร พุ่มเรืองโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
4. นางธัญรดี วรคุธโรงเรียนป้วยฮั้วกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เยือกเย็นโรงเรียนดรุณรัตน์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พยัคฆ์มีธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ วงศ์เทศโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พยัคฆ์มีธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ วงศ์เทศโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ พยัคฆ์มีธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ วงศ์เทศโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำไพ พยัคฆ์มีธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ วงศ์เทศโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางณัชชามณฑ์ ช้อนทองโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นางนาตยา สุนทรวัฒน์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัชชามณฑ์ ช้อนทองโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นางนาตยา สุนทรวัฒน์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัชชามณฑ์ ช้อนทองโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นางนาตยา สุนทรวัฒน์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัชญา พัฒนศิริโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางบรรจง นาใจทนโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัชญา พัฒนศิริโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางบรรจง นาใจทนโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิภา ตรุษงามโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสวง ตั้งประยูรเลิศโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช โหงวสอาดโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ชัยศรีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ผกากรอง ถิรเกียรติคุณโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์โรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทร์แดงโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปรารมย์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศิธัญญา บุญเสริมโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
3. นางนวลนิตย์ สิมมาโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัยโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัยโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัยโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัยโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัยโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี วงศ์จิตตาโภคโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พวงวงษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นายญาณวัฒน์ การเกษโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัยโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัยโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี มณีเล็กโรงเรียนพร้านีลวัชระประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชัยชนะโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ลือโสภาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี มณีเล็กโรงเรียนพร้านีลวัชระประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชัยชนะโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ลือโสภาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ศิริอาจโรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ปักษาโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นางปราณี พวงบุญโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฉลา ละมูลมั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางเขมเบญญา ตุนาคโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเฉลา ละมูลมั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางเขมเบญญา ตุนาคโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฉลา ละมูลมั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางเขมเบญญา ตุนาคโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนริศ พุฒดีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
2. นางสาวภีรพร ตะโคตรโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟื่องวงศ์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนริศ พุฒดีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวภีรพร ตะโคตรโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟื่องวงค์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกานดา นกสกุลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
2. นางสาวสุธิตา สาโชติโรงเรียนวัดครุในกรรมการ
3. นายสมนึก คิดการโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกานดา นกสกุลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิตา สาโชติโรงเรียนวัดครุในกรรมการ
3. นายสมนึก คิดการโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]