หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สป. 1 ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
2 นางลลิดา ธรรมบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สป. 1 ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
3 นายสุรินทร์ สนเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
4 นายชัชชวาลย์ งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
5 นางวรีวรรณ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
6 นายปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
7 นางต้องจิตต์ จิตดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
8 นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
9 นายธนิต ประสมเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสำโรง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
10 นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
11 นายธวัช โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
12 นางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญ สพป.สป. 1 กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
13 นางกนกกาญจน์ สุทธเสถียร ครูโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
14 นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
15 นางจันทนา กาญจนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
16 นางทิพวัลย์ พันธุ์พยัคฆ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
17 นางสาวธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
18 นางนันทนา พิทักษิณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
19 นางศิวนาถ เจริญพร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
20 นางสาววัฒนา จุ้ยสิริ ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์ปฐมวัย  
21 นายปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
22 นายครรชิต เผื่อนด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
23 นายศักดิ์เดช แก้วน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
24 นายวรธรณ์ รัตนอำไพนนทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
25 นางสาวนิรัตน์รุ่ง นาคมอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
26 นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สป.1 รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
27 นางสาวนงเยาว์ พรมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
28 นางวันเพ็ญ บูรณพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
29 นางวงเดือน จ๋ายอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
30 นางสาวกนกวรรณ แก้วมาก ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
31 นางจันทกร แก้วเทพ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสุขกร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
32 นางสุวิมล ตันปิติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
33 นายณัฐกร ศรีทับทิม ครูชำนาญการ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
34 นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์ ครูธุรการ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
35 นายผดุง เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
36 นางวรรณี ลิ้มฉุ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
37 นายสุภาค มงคลชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
38 นางน้อมจิต มหาสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
39 นางสุรีย์ คงเวียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
40 นางวงเดือน สร้อยมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
41 นางสาวพูลสุข แสงบรรลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
42 นางสาวอราคิน สงเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
43 นายชัยยุทธ ฟักมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
44 นางสาวมะลิวัลย์ เวชสุคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
45 นางสาววิภาวี บุญเรืองขาว ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
46 นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
47 นางศิรินภา อีสา ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
48 นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
49 นางสาวจันทร์เพ็ญ สองศรี ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
50 นางสาวนฤมล บุญเจริญ ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
51 นายปัญญา จันทร์ย้อย ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
52 นางสาวปราณดา ลาพันธ์ ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
53 นางจันทกร แก้วเทพ ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
54 นายกฤษฎา สุขจันทร์ ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
55 นายทศพร พะวงษ์ ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
56 นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
57 นางรัตนา โกศล ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
58 นางสาวจริยา แสนโคตร ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
59 นางณัฐวัญญ์ เวทย์ตลับเงิน ครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
60 นางสาววงเดือน พรมมาโอน ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
61 ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
62 นางณิชชา สุขโข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
63 นายอนุกร ศาตากร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
64 นางนิศาชล บุญประกอบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
65 นางปัฐยารัตน์ สิริโภคากร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
66 นางสาวชญาดา ดิษฐกระจัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
67 นางสาวลักขณาวดี พลเยี่ยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
68 นางสาวอาทิตยา ช่วยความดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
69 นายณัฐกร วรรณ์ประเสริฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
70 นางสาวธิดาวรรณ ถุงจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
71 นางสาวธัญลักษณ์ สวัสดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
72 นางกุลริตา กาญจนสุวรรณ ครูจ้างสอน โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
73 นายผัน อินทรบุตร นักการภารโรง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
74 นางหนูพิน ผ่อนผัน นักการภารโรง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
75 นายอรรถพล ธรรมวงศา ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
76 นางสาวญาดา เยือกเย็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
77 นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ ครูธุรการ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
78 นายอัมพร สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
79 นางสาวดาวัลย์ ชูไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
80 นายธวัช โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
81 นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเกรง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
82 นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
83 ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
84 นายสัมพันธ์ บัวทรง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
85 นางสาวอภิษดา มะกรครรภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
86 นางสุทินี กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป. 1 กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
87 นางนาฎนภางค์ เกาศล ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
88 นางสาวมณฑิรา อินทร์พร ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
89 นางสาวนรินทร์ นัยนิตย์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
90 นางทิพวรรณ ยาวไธสง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
91 นางสาวนรินทร์ นัยนิตย์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
92 นางศรีไพรวรรณ อานุภาพยิ่งยง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
93 นางสาวภัทรอนันต์ กิมศุก ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
94 นางสาวปาณิสรา ธนกุลกาญกรณดี ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
95 นางสุพัตรา รักสวน ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
96 นางสาวจิรายุ บุญลาโภ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
97 นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
98 นางมณี บุญโต ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
99 นางอุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
100 นายธัชกฤช พงศ์วัชร์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
101 นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
102 นางสาวปรางทิพย์ วงศ์พัทธยากร ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
103 นางสาวเพ็ญศิริ สุขศรีจักรวาฬ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
104 นางสาวผกามาศ ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
105 นางสาวมลธิดา กนกพรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
106 นางสาวกัลยกร เสียงเย็น ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
107 นางสาวกัณฐรัตน์ ช้างกลาง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
108 นางกนิษฐา ตันติวิทยมาศ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
109 นายศุภกฤต เล้าพานิช ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
110 นายสมศักดิ์ พันธ์คำ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
111 นายฉัฐวัตร มาลัยมาลย์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
112 นางเอื้อมพร เขียววิชัย ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
113 นางสุดสวาท กาซูยี ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
114 นางกัลยาณี ชิตเจริญ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
115 นางพิรพร ประกาสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
116 นางสาววาสนา เส็งมา ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
117 นางนงนุช ลอยหา ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
118 นางวรรณา สำรวย ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
119 ว่าที่ ร.ต.หญิงศรัญญา บุญลาโภวสุกุล ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
120 นางสาวบังอร อ่อนอภัย ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
121 ว่าที่ ร.ต.ศิลา วังคำหมื่น ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
122 นางวารุณี ศรีพุทธิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
123 นางสิริกร บุญส่ง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
124 นางสาวบุญเรือน ปิยะมณีพร ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
125 นางกุศล กรุณกิจ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
126 นางอัฐจนา เพียรวานิช ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
127 นางอภิชา สาดอนขวาง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
128 นางชุติมา หนูจันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
129 นางศุภากร รังสิมาเทวัญ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
130 นางทิฆัมพร คงสกุล ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
131 นางสาวกัณฐรัตน์ ช้างกลาง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
132 นางรติรศ วิจักษณบุญ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
133 นางสุพรรณี อยู่คุ้ม ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
134 นางธัญวดี รัตนะผล ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
135 นางสาวปรางทิพย์ วงศ์พัทธยากร ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
136 นางสาวแสงรวี พิณสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
137 นางสาวอางคณี ทองบ่อ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
138 นายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
139 นางปานแก้ว ปิ่นพยงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
140 นางวิไลวรรณ เหลืองอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
141 นางมณี เชี่ยวพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
142 นางอัฉรา ขจรไพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
143 นางธนัชภรณ์ มูลภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
144 นายนาวี จันทร์สว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
145 นางกรรณิการ์ เข่งสมุทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
146 นางสาววีรยา แทนขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
147 นางพนมรัตน์ แคนมั่น ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
148 นายวิชิต ยาก่ำ ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
149 นางญาณิศา บุรัศมี ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
150 นางสาวสุธารักษ์ เพ็ชรอำไพ ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
151 นางสาวกิตติมา กิจผดุง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
152 นายวัชรากรณ์ พันสิงห์สอน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
153 นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
154 นายเอกชัย ตาคำมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
155 นายชูศักด์ กันภัย ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
156 นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้ ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
157 นางรัตนา ประกอบผล ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
158 นางภาสวรรณ โห้ไทย ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
159 นายสุวิทย์ เชี่ยวพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
160 นางสาวรวีวรรณ อินทรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
161 นางวรีวรรณ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
162 นางสุขสะอาด จุลสิทธิโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
163 นายสุรีย์ บวรอิทธิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
164 นางมณฑนา มานะประสพสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สป. เขต 1 กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
165 นางมุกดา แทนรัตน์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
166 นางจินตนา ปลื้มศรี ครูโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
167 นางสาวรานี รอดเนียม ครูโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
168 นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล ครูโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
169 นางสุดถนอม หล้าก่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
170 นายวรพงษ์ หาญเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
171 นายสุรินทร์ เกตุฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
172 นางสิรินาฎ รัตนางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
173 นางวรนุช โหงวสอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
174 นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์ ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
175 นางกอบกาญจน์ สุทธิพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
176 นางนารี บุตรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
177 นางนาตยา สุนทรวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
178 นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
179 นางจารุวรรณ วงศ์สามารถ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
180 นางสาวเกษณี ปักเขตานัง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
181 นางสาวเมทิกา คล่องชัยภูมิ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
182 นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
183 นางสาวรัชนี เกตุศรีสังข์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
184 นางปรารมย์ ปิ่นสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
185 นางรัตนา ชัยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
186 นางณัชชามณฑ์ ช้อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
187 นางวรนุช โหงวสอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
188 นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
189 นางสาวปัณฑิตา ฤทธิแผลง ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
190 นางเริงหทัย พิกรมสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
191 นางสาววารี อ้อนอุบล ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
192 นางรัชนก พุฒดี ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
193 นางสาววรุณีย์ จรัสนิพันธุ์กุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
194 นายรัฐนันท์ กุณะ ครูธุรการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
195 นางสาวขวัญฤทัย กุลเพชรชโลทร ครูธุรการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
196 นางสาวณัฐฐาภรณ์ ราชภูมี ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
197 นางภัณฑิรา คเชนทร ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
198 นางสุธาทิพย์ นพพะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
199 นางธัญญ์ฐิตา ชานนท์ปิติรัชต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
200 นางจำเนียร อร่ามรุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
201 นางจินตนา พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
202 นางสาวกัลยาณี ทองเชิด พนักงานราชการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
203 นางวรลักษณ์ มุ่งเจริญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
204 นางนฤมล ทุมพัฒน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
205 นางสาวเยาวเรศ ราชภูมี ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
206 นางอัญชลี พงษ์เวียงจันทร์ ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
207 นายนริศ พุฒดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
208 นางมาลัย วารีดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
209 นายวัชระ ไชยเพชร ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
210 นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
211 นายพรมมาศ ช่วงโชติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
212 นายสมนึก คิดการ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
213 นายวุฒิคุณ โสภี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
214 นางเดือนงาม ภู่ไทย นักการภารโรง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
215 นายบุดดี คล่องชาวนา นักการภารโรง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
216 นางสาวคริสมาส ไขแสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
217 นายชนุตร์ เกตุฉันท์ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
218 นางสาวชูศรี แดงเผือก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
219 นางอนงค์ พลเยี่ยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
220 นายพงษ์ศักดิ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
221 นางธัญรัศมิ์ ตรีนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
222 นายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
223 นายไสว ภู่ทับทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป. 1 ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
224 นายศตวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สป. 1 ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
225 นางสาวสุทธิดา ขุนทุม ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
226 นางสาวบงกช วงษ์กะพันธ์ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
227 นางกฤษณา คำภาอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
228 นางสาววรรณนิภา พระภักดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
229 นางสาวสุพรรษา เลิศเสม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
230 นางสาวสุทธิดา ขุนทุม ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
231 นางอุสุมา รุ้งศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
232 นางสาววรรณนิภา พระภักดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
233 นางสาวอรอนงค์ รัตนะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
234 นางกฤษณา คำภาอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
235 นายสันต์ คาวีรัตน์ ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
236 นางสาวกิตติพร อุทัยมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
237 นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
238 นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข ครูผู้ช่วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
239 นายดิษฐพล จักรกฤษณ์พิพัฒน์ ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
240 นางเพ็ญนี เหมะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
241 นางสาวนิธิยา ทับเปลี่ยน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
242 นางสาวศิรินนา ชั่งกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
243 นางสาวอรอนงค์ รัตนะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
244 นางสาวไพลิน บุตรลพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
245 นายสันต์ คาวีรัตน์ ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
246 นายชยพล แปลงไล ครูผู้ช่วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
247 นายประพันธ์ ขันสุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
248 นายธาราพันธ์ สุขสำราญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
249 นางธัญรัศมิ์ ตรีนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
250 นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
251 นางสาวกาญจนา พระภักดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
252 นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง ครูชำนาญการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
253 นางสาววรรณนิภา พระภักดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
254 นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข ครูผู้ช่วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
255 นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
256 นายวันชัย ทัศนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
257 นายทศพร ธรรมประทีป ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
258 นายธนาภณ กลยนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
259 นายธรรมศักดิ์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
260 นางลลิดา ธรรมบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สป. เขต 1 รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
261 นางสุทินี กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สป. เขต 1 รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
262 นายศรีไพร โพนทองถิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
263 นางจตุพร สาระภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
264 นางศศิวิมล โตอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
265 นางรัชฎา ศรีแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
266 นางปัทมาพร ศรีอาภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
267 นางสุจิรา ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
268 นางสาวอรพรรณ ฉิมพลี ครูโรงเรียนพิบูลประชาบาล กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
269 ว่าที่ ร.ต.(ญ)รัญญา บุลลาโภวสกุล ครูโรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
270 นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
271 นายศราวุธ บุญส่ง ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
272 นางนวลฉวี สำราญราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดครุนอก กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
273 นางณัฐปภัสร์ พรธนพงษ์เกษม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
274 นายนิวัติ โชติศรีนิล ครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
275 นางวิภาดา บุรีชัย ครูโรงเรียนวัดบางหัวเสือ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
276 นางสาวภาวนา เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
277 นายพรหมณ์โชคน์ คนเที่ยง ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
278 นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นดี ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
279 นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
280 นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
281 นางมาลี ลิมานันท์ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
282 นางนิภาวรรณ สวนแย้ม ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
283 นางแวว ปฎิทัศน์ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
284 นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
285 นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
286 นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
287 นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุขสมศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
288 นายอดิศักดิ์ พรหมวรุณรักษ์ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์  
289 นายชัชชวาลย์ งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
290 นางสาวคณาพร คมสัน ศึกษานิเทศก์ สพป.สป. เขต 1 รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
291 นางชนานันท์ นารถอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
292 นางจันทร์แรม วันเพ็ญ ครู คศ.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
293 นางบุษบา ยืนยง ครู คศ.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
294 นางอรวรรณ จีนะวัฒน์ ครู คศ.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
295 นางบัณฑิตา เข็มดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
296 นางมณเฑียร นารถอุดม ครู คศ.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
297 นางสาววิผกา อิ่มใจ ครู คศ.1 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
298 นางสาวศศิธร หรั่งชะเอม ครู คศ.1 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
299 นายฉัตรชัย พรมจิตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
300 นางสาวอำไพ ลัคนาอนุสรณ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
301 นางสาวพันทิพย์ สุขสมชีพ ครู คศ.1 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
302 นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม ครู คศ.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
303 นางสาวศิริรำไพ ยวงย้อย ครู คศ.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
304 นางชนิสรา ดำรงเชื้อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
305 นางสาวณัฐพร สำราญรื่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
306 นางสาวสุภาพร แซ่โหล้ย ครู คศ.1 โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
307 นางอัญชลี ชะนะมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
308 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
309 นายธีรพล โพธิ์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดครุใน กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
310 นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
311 นางสาววรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองแก้ว กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
312 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู่สร้าง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
313 ว่าที่ร.ต.สายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองมอญ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
314 นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
315 นายธรรมศักดิ์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
316 นายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนนิมิตร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
317 นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
318 นางสิริมากาญจน์ บุญเลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคลองสวน กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
319 นางสาวอัญชลี มาลัยหวล ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองสวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
320 นางสาวอณัญญ์กัญญ์ อังคุระนาวิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคลองสวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
321 นางปราณี สระบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป. 1 กรรมการที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
322 นายสมชาย พึ่งอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
323 นายธวัช โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
324 นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
325 ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
326 นายสมชัย อภิรัตนาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
327 นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
328 นายทองหนัก สิริมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัด กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
329 นายพล จี้มูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
330 นายธารา เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดครุนอก กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
331 นางจารุพรรณ์ สิมะวัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปู กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
332 น.ส.ชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเกรง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
333 นายสมโชค เลาหะจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสาสน์วิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
334 นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
335 นางนฤมล เนื่องช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป. 1 กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
336 นางลาวัลย์ ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สป. เขต 1 กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
337 นางนงลักษณ์ เหล่านิล ครูโรงเรียนวัดสุขกร กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
338 นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา ครูโรงเรียนวัดสุขกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
339 นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการเขต 1 ประธานกรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
340 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง รองประธานกรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
341 นายสุรพงษ์ กลิ่นคง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดรวก กรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
342 นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
343 นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเกรง กรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
344 นางมนตรี แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า กรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
345 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป. 1 กรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
346 นายมนตรี เกิดสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
347 นางนิรัติกาล สำรวมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
348 นางศิริเพ็ญ ธีระวรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดด่านสำโรง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
349 นางนิศารัตน์ ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดด่านสำโรง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
350 นางราตรี จงจิรวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดด่านสำโรง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
351 นางสังเวียน อินทรประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดด่านสำโรง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
352 นายกุลธวัช หาญรักษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดด่านสำโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]