งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    อิ่มหิรัน
2. เด็กชายดนัย    พิมพ์มีลาย
3. เด็กชายพุฒิพงศ์    พาขุนทด
1. นายสุดสาคร    ทองคำ
2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอชิตพล    สังสาตร์
2. เด็กชายรติพงษ์    พงษ์อริยะ
3. เด็กชายมนัสทชัย    ทรัพย์ศรี
1. นายฉัตรชัย    พรมจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................