งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสงสุริยวงศ์
1. นางสาวรภัสสา    กรองทอง
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอภิมงคล    ธีระภาพพันธ์
1. นางจรรยา    สุนทรตรึก
3 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    แซ่ตั้ง
1. นางสาวพรพิศ    บุญศรีภูมิ
4 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปิยพงษ์    พงษ์เรือง
1. นางสมร    ขันธ์สุวรรณ
5 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญศิรินทร์    ทิพย์สนเท่ห์
1. นางเพ็ญพรรณ    ทองปอนด์
6 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอลงกต    บุญเนียม
1. นางสาวสารภี    พุดด้วง
7 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    ไชยภักดี
1. นางสาวสาลินี    สอนแก้ว
8 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศศธร    สุวรรณวงศ์
1. นางสาวพูลพันธุ์    ด้วงสวัสดิ์
9 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพีรวัฒน์    ผายกลาง
1. นางสาวพรรษกร    กันทะลือ
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    สินพันธุ์
1. Mr.Dean    Vine
11 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพัทราภา    สุภาพันธ์
1. นางสาววรลักษณ์    เพชรรัตน์
12 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายมกรธวัช    ประเสริฐแท่น
1. นายสุรศักดิ์    น้อยมนตรี
13 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายทีฑทัศน์    ตันเจริญ
1. นางสาวดวงใจ    เพ็ชรงาม
14 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ม่วงสุข
1. นางศูนย์จันทร์    สาริกา
15 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอมรเทพ    ขจรฟุ้ง
1. นางสาวผกาวรรณ    จันทร์ศร
16 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนิลวัลย์    ยาศรี
1. นางสาวจิรวรรณ    เจริญศิลป์
17 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิราพร    อ้นรักษ์
1. นางสาวจิรญาภา    ผิวกลาง
18 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    บุญทองสุข
1. นางสาวอาทิตยา    โกงกาง
19 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพีรดา    ทานอก
1. นางสาวพัฒนาภรณ์    คุณพรหม
20 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงฐานิตา    โพธิ์มีศรี
1. นายทุ่งทอง    เสนาชัย
21 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายเมธาวุฒิ    พันธุ์เต็ม
1. นางสาวปวีณา    คงโนนกอก
22 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎิ์    อมรสันต์
1. นางสาวทิพวรรณ    ลิ้มรัตน์
23 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิมวิภา    พลเยี่ยม
1. นางสาวโชติญาดา    ศรีโยธี
24 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงทัชชกร    ผดุงสุขสิร
1. นางธัญวดี    รัตนะผล
25 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิลาลักษ์    ศรทอง
1. นางสุชาดา    ช่วงชัย
26 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายจีรวัช    ดินฮูเซ็น
1. นางอัมรัตน์    พรมพิลา
27 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณพชร    ภาคพานิช
1. นางสาววราพร    ไตรยะสุทธิ์
28 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    กุลานุวัติ
1. นางสาวสุขุมาล    เจริญรัมย์
29 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอรวดี    บุญริ้ว
1. นางสาวภัทรินทร์    สัตย์พงษ์
30 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสยา    ผัดเวิ้น
1. นางสาวพุทธิดา    สุนทรไชย
31 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    จิรวัทโธ
1. นางสาวนภัทร    ฐิโณทัย
32 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวรพงษ์    ธนูศร
1. นางสาววราณิดา    ผาสุกชีวัน
33 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิณัฐ    เสาเวียง
1. นางณัฐธายาน์    สิขเรศ
34 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวนันชัย    สุขพญา
1. นายเสฏฐวุฒิ    ขยันกสิกร
35 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ราชนิยม
1. นางสาวสุวนีย์    สมประสงค์
36 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาภา    โพธิ์อยู่
1. นางพนมรัตน์    แคนมั่น
37 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภูทิชา    ภักดีธรรม
1. นางมาลี    บินสะเล็ม
38 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาดา    เสริมจันทร์
1. นางทัศนีย์    กฤษเพชร์
39 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงแมดิสัน    ทัพเนล
1. Ms.Melissa    Reilly
40 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนาตาลี    แมคออสแลนด์
1. นางรัชนี    ชาญตะกั่ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................