งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    พรรณลำเจียก
1. นางสาวธรารัตน์    ดิษฐี
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายรชนน    เอกประชาสิน
1. นางวนารัตน์    บวรโมทย์
3 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพีรชฎา    ลิ้มตระกูล
1. MissCzarina    Aquino
4 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    ชัยเม็ง
1. นางณัฐวัญญ์    เวทย์ตลับเงิน
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณภัทร    ภควัตมงคล
1. นางสมร    ขันธ์สุวรรณ
6 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนกร    จรูญศักดิ์สิริ
7 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรจิตรา    เดชมงคล
1. นางสาวกัลยาณ๊    ทองเชิด
8 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    โรจน์ชนะศิรประภา
1. นางวาสนา    ชมภูเพ็ชร
9 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายทิม    ลินด์เนอร์
10 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายริคกี้ โอบุม    นุโกลุ
1. นางสาวเสาวณิต    ฤทธิปราการชัย
11 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    วัฒนศิริ
1. นางสาวสุภาภรณ์    สีหามาตย์
12 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวราวุธ    อกอุ่น
1. นางสาวพรพรรณ    มีทรัพย์
13 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอรรัมภา    สุวรรณวงศ์
1. นางสาวพูลพันธุ์    ด้วงสวัสดิ์
14 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศรัญญ์    ตรงดี
1. นางสาววราภรณ์    ธรรมบัวชา
15 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวนัชพร    เอื้อณัชพล
1. นางสาวพรรษกร    กันทะลือ
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงฟ้าใส    นิ่มสิริวังโส
1. Mr.Callum    Blackmore
17 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสันติพงษ์    เนียมสำเภา
1. นางสาวสุวรรษา    สุขเกิด
18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวันรวี    ตระกูลลาภพันธ์
1. Mr.Roger    Ford
19 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธิติยา    ยอระมิน
1. นางอุบล    ชุมนิตย์
20 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    เที่ยงสันเทียะ
1. นางสาวดวงใจ    เพ็ชรงาม
21 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    แสงพริ้ง
1. นางสาวคัทลียา    ยอดมั่น
22 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ทรัพย์คง
1. นางวัลยา    บุตะเขียว
23 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธนัชชา    ไตรสูงเนิน
1. นางสาวผกาวรรณ    จันทร์ศร
24 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพุทธิษา    พุ่มทอง
1. นางสาวณัฐชยา    รักษา
25 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณรินทร์ศรา    เถื่อนยืนยงค์
1. นางอุไร    ใสโศก
26 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัตรา    พวงแก้ว
1. นางสาวจิรวรรณ    เจริญศิลป์
27 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    อนันตรัตน์
1. นางสาวไสวรินทร์    หลักคำ
28 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ชะอุ่มเกษ
1. นางสาวเสาวลักษณ์    พรมสอน
29 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวรวิชญ์    สามแก้ว
1. นางสาวพัฒนาภรณ์    คุณพรหม
30 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรังรอง    ทองอยู่
1. นางสาววรรณภรณ์    บุญมี
31 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์    แต่งสถิตย์
1. นางสาวทิพวรรณ    ลิ้มรัตน์
32 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธนาพร    เกิดพุ่ม
1. นางสาวโชติญาดา    ศรีโยธี
33 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เสวกวัฒนานนท์
1. นางเอื้อมพร    เขียววิชัย
34 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวิลาศ    อาจฤทธิ์
1. นางพรทิพา    แย้มประเสริฐ
35 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    วสุธานภานนท์
1. นางสาวสมฤทัย    ดีรักษา
36 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชา    เลี่ยมงาม
1. นางอัมรัตน์    พรมพิลา
37 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิจิกา    แก้วสำอางค์
1. นางสาวพันทิพย์    สุขสมชีพ
38 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศตายุ    ทองบุญ
1. นางสาวปิยะนุช    นาถมทอง
39 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงไอรดา    มิตรมาตร
1. นางสาวพิมพ์ชนก    ธานีวัฒน์
40 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    สุขจินดา
1. นางสาวบุปผา    ทรงกฤษณ์
41 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรพร    ทองหล่อ
1. นางอาภรณ์    เหมาะสม
42 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงทิชา    จิตตเสวี
1. นางสุรีรัตน์    เจริญแสง
43 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงทรงอัปสร    กอสัมพันธ์
1. นางมณี    เนื่องนาคา
44 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    จรรยา
1. นางสาวดวงฤทัย    ดอนไชยสีหา
45 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชนันทน์    สดเสมอ
1. นางอัญชลี    คณานับ
46 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    คำศรี
1. นายฐาปนันท์    ยางธิสาร
47 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายเจตริน    รัตนาพันธ์
1. นางบุญทวี    ตรงงาม
48 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    คงสินออมอำไพ
1. นางสาวปารภัช    ชวสิษชุุณห์
49 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกรชนก    จันทสอน
1. นางกุหลาบ    ตรุโนภาส
50 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายมุสตอฟา    อินสมะพันธ์
1. นางนุรีย์    บินมาหะมะ
51 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐอนัญ    ปัญญาวิมุตติ์
1. นายศิริพงษ์    เพลียลา
52 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงMarie Eoin    Bernhardt Estolas
1. Ms.Gaynor    Britten
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................